Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P L A N 4. Prikaz gospodarskih i društvenih djelatnosti od značaja za Županiju i Državu _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje C-29 struktura društvenih djelatnosti uz obavezu racionalnog korištenja prostora i prilagođavanja prostornim ograničenjima. Postojeću mrežu predškolskih ustanova potrebno je prilagođavati u funkciji demografskog "pokrivanja" i demografskog razvoja svih dijelova županije. 4.2.2. Osnovno školstvo Potrebno je nastaviti s optimalizacijom mreže osnovnih škola na području Županije koja će osim racionalizacije omogućiti i demografsko “pokrivanje” i zadovoljenje potreba stanovništva. Pri eventualnom proširenju mreže potrebno je prije svega iskoristiti postojeće rezerve, građevine u kojima su nekad bile smještene osnovne škole i rezerve u postojećim planovima u kojima su predviđeni predimenzionirani prostori za smještaj ovakvih ustanova. Veću brigu treba posvetiti osiguranju boljih materijalnih uvjeta rada učenika i učitelja, prvenstveno kroz modernizaciju školske opreme i građevina. Kao dio osnovnog školstva treba akceptirati i druge institucije koje se brinu i osiguravaju društveni standard djece i mladeži, te jače potaknuti i stimulirati izvanškolske aktivnosti kroz bolju materijalnu osnovu. 4.2.3. Srednje školstvo Mrežu srednjih škola treba prilagoditi potrebama gospodarstva i industrije u smislu profilacije i razmještaja prema tim potrebama, uz suglasnost nadležnog Ministarstva. Sukladno tome treba osigurati bolju materijalnu osnovu, modernizirati obrazovne programe i podizati standard rada i opremljenosti. Potrebno je jače potaknuti i stimulirati izvanškolske aktivnosti, naročito u području tehničke kulture i ekologije. Zbog raspršenosti programa po školama i mjestima potrebno je povećati kapacitete u postojećim učeničkim domovima, te bi se moglo očekivati da se osim postojećih učeničkih domova, radi racionalizacije i kvalitetnijeg školovanja, otvore domovi u još nekim gradovima. 4.2.4. Više i visoko školstvo Prema potrebama u Županiji, a u suradnji sa susjednim županijama i nadležnim Ministarstvom, treba ustrojiti i prilagoditi mrežu visokih učilišta u svrhu da svakom stanovniku bude dostupno visokoškolsko obrazovanje i znanstveno stvaralaštvo pod jednakim uvjetima. Postojećim visokoškolskim ustanovama treba osigurati prostore za rad i planirati prostore za rad cjelokupne djelatnosti višeg i visokog školstva. 4.2.5. Kultura i tehnička kultura U svrhu podizanja kulturne razine stanovništva, te slobode kulturnog, umjetničkog, intelektualnog, tehničkog i drugog stvaralaštva, potrebno je dalje razviti sve aktivnosti u kulturi, odnosno razviti mrežu odgovarajućih institucija i ustanova u Županiji. Posebnu pozornost potrebno je posvetiti naseljima koja su gravitirala centrima bivših općina, u kojima mreža ovakovih ustanova nije zadovoljavajuća, te poduzimati aktivnosti radi ravnomjernijeg kulturnog razvitka na području cijele Županije. Pri tome se ne smije zanemarivati kvalitativne i bitne funkcije koje pojedini gradovi imaju ili ih teže imati i njihov povijesni i kulturni značaj.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=