Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P L A N 4. Prikaz gospodarskih i društvenih djelatnosti od značaja za Županiju i Državu _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje C-28 gradova i općina: Bjelovara, Velike Pisanice, Velikog Grđevca, Grubišnog Polja, Đulovca, Končanice, Dežanovca, Daruvara i Sirača bio je pod djelovanjem ratnih razaranja i doživio veoma teška oštećenja kako urbanih, tako i poljoprivrednih površina. Štete su direktne (uništeni ili oštećeni građevinski objekti, oprema, šume i divljač, stočni fond, obrtna sredstva, spomenici kulture i dr.) i ostale štete (troškovi, indirektna šteta, životi i zdravlje ljudi i dr.). Gospodarstvo Županije iskazalo je ukupnu štetu u iznosu od 119.575.911,oo kuna. Najveće štete prema djelatnostima su zabilježene u industriji (45% ukupnih šteta u gospodarstvu), zatim u djelatnostima prometa i veza (18,6%), te u poljoprivredi i ribarstvu (16,5%). Oštećeno je 3.807 stanova, a potpuno uništeno 750 stanova. Ukupna šteta na stambenom fondu iznosi 551.775.424,oo kuna. Spoznajama o ratnim štetama treba pridodati i to da na tijek potpune gospodarske obnove utječe i zaostala minska kontaminacija. Prioritetni zadatak Županije je da sredstvima državnog i županijskog proračuna, u što kraćem roku obnovi gospodarski i stambeni fond objekata, te uništenu ili oštećenu prometnu i komunalnu infrastrukturu, postepeno dekontaminira zemljišne površine i privede ih osnovnoj namjeni: poljoprivrednom ili šumskom gospodarenju, odnosno turističkoj, lovnoj, ribolovnoj ili rekreativnoj namjeni, te tako ratom ugrožena područja postepenom revitalizacijom vrati u normalni gospodarski život Županije. 4.2. DRUŠTVENE DJELATNOSTI Sustav društvenih djelatnosti, njihov ustroj i mreža ustanova u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji prati županijski ustroj i ustroj društvenih djelatnosti na nivou države, te je postojećom mrežom ustanova pokriven teritorij županije i razmještaj stanovništva i naselja unutar Županije. Može se konstatirati da prostorna dispozicija uspostavljene mreže neće doživljavati bitnije izmjene, već eventualne dopune i nadogradnju, te funkcionalno i strukturno profiliranje sukladno potrebama razvitka. Prvenstveno bi trebalo očekivati značajniji razvitak sustava obrazovanja i poticanje znanstveno-istraživačkog rada i tehničke kulture kao djelatnosti koje su u direktnoj funkciji poboljšanja proizvodnosti rada i privređivanja. Društvene djelatnosti će se ustrojavati s više tržišne logike i ponašanja, ali uvažavajući tržišnu ograničenost i naročito socijalnu komponentu. Planirana sistematizacija temeljnih skupina društvenih djelatnosti treba biti u skladu s posebnim planovima razvitka i prema donesenim odgovarajućim standardima za svaku pojedinu skupinu, uključujući stvarnu veličinu i potrebe njihovog gravitacijskog područja. Sistematizaciju, razvitak i ustroj, te mrežu institucija društvenih djelatnosti treba planirati u uskoj vezi s planiranjem razvitka sustava naselja u županiji i postavljenim demografskim ciljevima i imati na umu raznolikost njihovih utjecaja u prostoru. Društveno-politička zajednica određuje koja su joj područja i naselja od vitalnog značenja i da bi spriječila njihovu daljnju depopulaciju oprema ih integralnom infrastrukturom (komunalnom i društvenom). Zahvati u prostoru za smještaj i razvitak sustava društvenih djelatnosti vezani su uglavnom uz naselja i koriste prostor i rezerve postojećih struktura društvenih djelatnosti uz obvezu racionalnog korištenja prostora i prilagođavanja prostornim ograničenjima. U navedenom razdoblju trebat će osigurati i poticati procese i mehanizme koji mogu omogućiti nesmetano funkcioniranje i razvitak pojedinih djelatnosti: 4.2.1. Predškolske ustanove Potrebno je povećati postojeće kapacitete predškolskih ustanova da bi se povećao broj djece obuhvaćene predškolskim odgojem i zadovoljilo potrebe za primarnim programima (naročito u jasličkom uzrastu djece) i kraćim stalnim ili povremenim programima. U tu svrhu potrebna je adaptacija ili dogradnja postojećih prostora i izgradnja novih uz korištenje prostora i rezervi postojećih

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=