Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P L A N 4. Prikaz gospodarskih i društvenih djelatnosti od značaja za Županiju i Državu _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje C-24 poljoprivredne površine ispod sela Malo Korenovo i Galovac. Ribnjak “Korenovo” imao bi površinu od 260 ha. Ribnjak “Ploščica” Ribnjak “Ploščica” zauzimao bi livadske površine u lijevom zaobalju rijeke Česme, ispod sela Stara i Nova Ploščica, od ušča potoka Severinska do brda Razliv ispod sela Dražica. Svih 400 ha površine namjenjene izgradnji ribnjaka su degradirane livade, sa nizom šumaraka i živica, na pojedinim mjestima ispresjecane starim koritima rijeke Česme. Zbog nepostojanja efikasnog sistema zaštite površine su izložene plavljenju. 4.1.5.5. Odvodnja i navodnjavanje Uporedo s obranom od poplava na vodotocima, primjenjivana je i odvodnja zemljišta kao mjera zaštite od suvišnih unutrašnjih voda. Da bi se izbjegli nesporazumi vezani za primjenu odvodnje ili navodnjavanja, preporučuje se podizanje 2-3 eksperimentalna polja 50-80 ha, gdje bi se kroz nekoliko godina intenzivnog pračenja rada po unaprijed utvrđenom programu, dobili mnogobrojni odgovori vezani za bitne parametre koji karakteriziraju uspješnost primjene odvodnje i navodnjavanja za povećanje poljoprivredne proizvodnje, a uz to osposobili stručnjaci koji bi kasnije mogli preuzeti daleko kompleksnije zadatke. Zahvate u vodotocima, poglavito odvodnju i navodnjavanje, planirati uz usaglašavanje sa ekološkom i šumarskom strukom, jer svako zadiranje u prirodni sustav, ako je to još moguće reći za korigirane vodotoke narušene prirodnosti, neupitno unosi promijene u sklad ekosustava. Odražava se to posredno na okolnu floru, faunu kao i ihtiofloru i ihtiofaunu, naročito autohtonu. Najočitijima su se izdvojila dva negativna primjera prouzročena regulacijama vodotoka na području županije: - nestanak poplavnih i močvarnih površina koje su bile prirodno mrijestilište mnogih ribljih vrsta (od kojih je dio potpuno nestao iz ovih krajeva a brojnost ostalih vrsta uveliko je smanjena), stanište vodozemaca i ptica, - nedostatak ili višak vode kao jedan od čimbenika propadanja nizinskih šuma hrasta lužnjaka. 4.1.5.6. Zaštita voda od zagađenja Državni plan za zaštitu voda predviđa da se Županijskim planom za zaštitu voda planira građenje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, određuje odgovorna pravna osoba za izvršenje plana građenja, a planira se i osiguranje potrebnih financijskih sredstava za plan građenja. Županijski plan za zaštitu voda trebao je biti donesen do siječnja 2000. godine. Građenje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda većih od 50000 ES Državnim planom za zaštitu voda smatra se prioritetom. Razvoj vodoopskrbnog sustava Županije treba pratiti i sustav odvodnje, za koji je potrebno izraditi studiju na nivou Županije. Izrađena su koncepcijska rješenja odvodnje pojedinih općina (Ivanska i Štefanje) i grada Bjelovara, kojima se problem odvodnje više naselja rješava sveobuhvatno i racionalno.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=