Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P L A N 4. Prikaz gospodarskih i društvenih djelatnosti od značaja za Županiju i Državu _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje C-23 - na vodotocima koji su davno regulirani neophodna je dogradnja ili rekonstrukcija dotrajalih građevina. Dosadašnji radovi na regulacijama manjih vodotoka svodili su se uglavnom na osposobljavanje korita za prijem i odvođenje unutrašnjih i vanjskih voda. 4.1.5.3. Erozija i bujični tokovi Da bi se spriječila progresija procesa erozije i razvoj bujičnih tokova predviđaju se radovi koji imaju za zadatak sanaciju erozije i uređenje bujičnih tokova. To su kompleksni zahvati koje bi na nivou Županije, uz proglašenje “područja erozije”, trebalo popratiti studijom, a sastoje se od: - radova u koritima bujičnih tokova (objekata za uređenje bujica s ciljem zadržavanja kretanja nanosa i stabilizacije bujičnih korita), - radova na sanaciji erozija u slivu (objekata biološke zaštite od erozije u vidu pošumljavanja i zatravnjivanja), - primjene zakonskih mjera antierozivnog gospodarenja zemljištem (šumskim, pašnjacima, voćnjacima i ostalim obradivim tlom). 4.1.5.4. Ribnjaci Postojeće privredne ribnjake, naročito momentalno zapuštene, iskoristiti osim u gospodarske, sportsko-ribolovne, lovne svrhe, i za ostale vidove sportsko-rekreativne, izletničke i turističkougostiteljske ponude te za eko-edukativni turizam (promatranje velikog broja različitih vrsta ptica u lijepom krajoliku). Potencijalni (planirani) ribnjaci Na području sliva rijeka Česme i Glogovnice, unutar Županije, moguća je i daljnja izgradnja ribnjaka. Površina koju bi mogli zauzimati novi ribnjaci je oko 1023 ha. Analiza potencijalnih (planiranih) ribnjaka izvršena je u Vodoprivrednoj osnovi sliva rijeka Česme i Glogovnice (knjiga 15: Ribnjačarstvo). Predviđene ribnjačke površine se tretiraju kao rezervne površine u planskom ili postplanskom razdoblju ukoliko se u okviru planskog razdoblja ukaže potreba za povećanjem površine pod ribnjacima, budući da se radi o degradiranim poljoprivrednim površinama. Ribnjak “Novoseljani” Zbog blizine grada Bjelovara, ovaj bi ribnjak imao više sportsko-rekreacijsku namjenu nego proizvodnu. Površina bi mu bila 22,4 ha podjeljena u dvije kazete, a bio bi lociran istočno od Bjelovara oslonjen na korito potoka Bjelovacke. Ribnjak “Međurača” Ribnjak “Međurača” može se izgraditi u neposrednom zaobalju rijeke Česme i potoka Severinska, na rudinama Dugački gaj i Nad ograde. Površina je degradirana, puna šumaraka i živica, jer ne postoji sistem zaštite od plavljenja velikim vodama. Ne postoji niti efikasan sistem odvodnje. Površina bi mu bila 323 ha. Ribnjak “Korenovo” Ribnjak “Korenovo” može se izgraditi u desnom zaobalju rijeke Česme, na rudinama Česmanice i Stare livade, koje se nalaze s obje strane Bjelovar-Čazma. To su degradirane

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=