Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P L A N 4. Prikaz gospodarskih i društvenih djelatnosti od značaja za Županiju i Državu _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje C-22 Površina Površina km2 km2 1 STUPOVAČA Stupovača 0,83 30 ČAĐAVAC Čađavčić 0,97 2 GAREŠNICA Garešnica 2,35 31 BEDENIČKA Bedenička 1,75 3 TOMAŠICA Tomašica 2,58 32 ŠANDROVAC Šandrovačka 3,26 4 ŠUPLJA LIPA Đurđička 0,29 33 RAVNEŠKA Ravneška 1,46 5 PERATOVICA Peratovica 0.71 34 LAZAREVAC Miklas 1,90 6 LONČARICA Lončarica 0,78 35 SEVERIN Severinski p. 1,32 7 DAPČEVICA Dapčevica 0,76 36 CIGLENA Ciglena 1,24 8 MUNIJE Rastovac 0,80 37 TOMAŠKA Tomaška 0,87 9 DABINAC Kipska 0,52 38 M.TROJSTVENI Dobrovita 1,17 10 MILETINAC Ilova 3,95 39 KOBASIČARI Švastica 1,83 11 DEŽANOVAC Čavlovica 1,56 40 STARČEVLJANI Plavnica 1,63 12 DOBRA KUĆA Toplica 0,29 41 DOMANJKUŠ Konjska r. 2,63 13 DONJI BORKI Ştančevac 0,29 42 KAKINAC Čavlovica 1,02 14 SLOBOŠTINA Sloboština 0,21 43 ROVIŠĆE Rijeka 1,40 15 ORAŠJE Željnjak 0,10 44 M.TRNOVITICA Rijeka 2,91 16 PURNICA Purnica 0,07 45 V.TRNOVITICA Mlinska 2,63 17 VELIKA R. Velika r. 0,17 46 KRNJAČA Krnjača 2,18 18 ZAJILE Široki potok 0,12 47 RUŠKOVAC Šimljana 2,77 19 ŠILJKOVAC Pakra 0,45 48 ŠIMLJANA Šimljana 2,94 20 MANASTIR Bijela 1,17 49 KRIVAJA Krivaja 1,25 21 GRBAVAC Grbovac 2,53 50 KRIŽIĆ Martinska r. 2,93 22 KRŠEVINE Injatica 1,99 51 UTISKANI Ivanski p. 23 BARNA Barna 2,88 52 LAMINAC Ivanska 1,86 24 TOPOLOVICA Grđevica 0,91 53 MARTINAC Martinska r. 0,74 25 CREMUŠINA Cremušina 2,20 54 SAMARICA Sredska 1,86 26 ZRINSKA Zrinska 4,16 55 MIKLOUŠ I Skradnja r. 27 G.KOVAČICA Kovačica 2,69 56 MIKLOUŠ II srednja r. 0,91 28 BAČKOVICA Bačkovica 2,10 57 MIKLOUŠ III Mlinska r. 0,74 29 BUBANJ Grebenska 1,74 58 JELINAC Jelinac 0,05 Vodotok Vodotok Red. broj Red. broj Akumulacija Akumulacija 4.1.5.2. Zaštita od poplava Poglavito promatrano ugroženost priobalja od poplavnih voda uslovljena je prirodnim činiocima, prije svega topografijom terena i hidrološkim prilikama, a zatim i izvedenim regulacijskim radovima na vodotocima i stupnjem sigurnosti izgrađenih objekata, sistema za obranu od poplava. Vezano za pokrivenost područja sistemom obrane od poplava treba obuhvatiti: - zone naselja (stambene i industrijske zone), - ribnjačke zone, - poljoprivredne kazete, prioritetno one kod kojih se evakuacija voda iz zaobalja vrši preko crpnih stanica, a zatim i kazete sa gravitacijskom odvodnjom. Pored većih i zahtjevnijih izvršenih vodoprivrednih radova na području Bjelovarskobilogorske županije, rađene su i regulacije ostalih prirodnih vodotoka i njihovih pritoka. Aktivnosti oko regulacije i danas su aktualne jer : - još uvijek ima vodotoka ( ili nekih dionica ) koji do sada nisu regulirani, - na pojedinim reguliranim vodotocima postavljaju se novi kriteriji u pogledu elemenata korita,

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=