Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P L A N 4. Prikaz gospodarskih i društvenih djelatnosti od značaja za Županiju i Državu _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje C-21 stabilizirajuće na procese erozije. Ostale su namjene: korištenje hidroenergije vode, vodoopskrba, navodnjavanje zemljišta, turizam, rekracija, ribolov i dr. Izgradnja akumulacija, pored neospornih koristi koje donosi, može biti uzrokom nepovoljnih promjena u okolišu, poplavljivanju prometnica, naselja, poljoprivrednog zemljišta i sl. Izgradnji akumulacija treba stoga pristupati na multidisciplinaran i odgovoran način. Potencijalne (planirane) akumulacije na području Bjelovarsko-bilogorske županije na karti su označene simbolom. Površina koju zajedno pokrivaju je 85,42 km2 (bez površina potencijalnih akumulacuja “Utiskani” i “Miklouš I”). Na području Bjelovarsko-bilogorske županije, osim četiri manje akumulacije, niti jedna veća potencijalna akumulacija nije izgrađena. U slivu rijeka Ilove i Pakre izgrađene su manje akumulacije “Toplica” na vodotoku Toplica u Daruvaru, “Podgarić” na vodotoku Garešnica u Podgariću, i veća “Popovac” na vodotoku Garešnica u Trnovitičkom Popovcu. U slivu rijeka Česme i Glogovnice na području županije nalazi se izgrađena jedna manja akumulacija na vodotoku Mlinska, “Pleterac”, kod Mikleuša. U okviru izrade Vodoprivredne osnove sliva rijeka Ilove i Pakre posebnim elaboratom obrađene su prirodne mogućnosti izgradnje akumulacija (knjiga 16: Akumulacije, Hrvatske vode, VGO za vodno područje sliva Save, I. Rožić, dipl. ing. Zagreb prosinca 1996.). 20 potencijalnih akumulacija, smještenih na području županije, zauzimaju površinu od 18 km2. U tabelarnom prikazu nalaze se od rednog broja 1 do 20. U slivu rijeka Česme i Glogovnice površina koju bi zauzimalo 38 potencijalnih akumulacija je 67,42 km2, bez površina potencijalnih akumulacuja “Utiskani” i “Miklouš I” koje nisu iznesene u Vodoprivrednoj osnovi sliva rijeka Česme i Glogovnice (knjiga 17: Akumulacije) iz koje su uzeti podaci. U tabelarnom prikazu nalaze se od rednog broja 21 do 57. Pod rednim brojem 58 je potencijalna mini-akumulacija “Jelinac” koja se nalazi u slivnom području rijeka Česme i Glogovnice, ali nije obrađena Vodoprivrednom osnovom sliva, nego Programskom skicom akumulacije “Jelinac” JVP Hidroregulacije Bjelovar (reg. broj U-37; studeni 1995.). Respektirana je i potvrđena u GUP-u grada Bjelovara i Prostornom planu Općine Bjelovar, koji su doneseni u srpnju 1991. godine. Započelo se i sa realizacijom projekta, otkupljeno je zemljište i prevedeno u pravno vlasništvo, izvršeni su pripremni radovi (krčenje šibljaka, rušenje stabala), istražni geomehanički radovi i izrađena je projektno tehnička dokumentacija. Daljnji radovi nisu nastavljeni zbog pomanjkanja financijskih sredstava. Akumulacija bi služila za sport, rekreaciju, regulaciju režima velikih voda, kao pejzažni objekt, a postoji i mogućnost eksploatacije u gospodarske svrhe (poljoprivreda, navodnjavanje i sl.).

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=