Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P L A N 4. Prikaz gospodarskih i društvenih djelatnosti od značaja za Županiju i Državu _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje C-20 Pošumljavanje 800 Njega ( PBR ) 880 PROŠIRENA BIOLOŠKA REPRODUKCIJA ( ha ) (izvor: “Studija stanja šuma i šumskog zemljišta Bjelovarsko-bilogorske županije“) U iskorištavanju šuma bitna je struktura u smanjenju korištenja drveta u daljnjoj preradi, što dolazi do izražaja u smanjenju ogrjevnog drveta, a u povećanju udjela celuloznog drveta i trupaca za furnir i ljuštenje koji se prerađuju u visokovrijedne proizvode. Šume na području Županije nemaju samo privredni, već i općekorisni značaj koji se očituje u zaštiti vlastitog zemljišta, ublažavanju nepoželjnih posljedica poplava i jakih vjetrova, reguliranju vodnog režima područja, osiguravanju pitkosti podzemnih voda, utjecaju na povećanje poljoprivredne proizvodnje, ublažavanju klime područja, stvaranju kisika i pročišćavanju zraka, pružanju nenadoknadivog prostora za rekreaciju i različite sportske aktivnosti, unapređenju turizma, osobito lovnog. Procjena važnosti općekorisnog značaja šuma je vrlo komplicirana. Budući da su elementi na temelju kojih bi je trebalo računati u većem broju slučajeva nemjerljivi (estetska i duhovna kategorija, higijenska uloga, prirodno - znanstveno značenje), iako se zna da predstavljaju veliku, gotovo neprocjenjivu vrijednost. Sve dosadašnje procjene vrijednosti ekološke, zaštitne i socijalne uloge šume koje su obavljene u inozemstvu i kod nas se slažu u tome da one vrijede od 250% do 900% više od vrijednosti koja je sadržana u drvu što ga šuma proizvodi kao sirovinu za preradu. Općekorisnu vrijednost u punom smislu daje samo stabilna šuma, dakle razvijen šumski ekosustav koji je proizvod djelovanja žive i nežive prirode u današnjim stabilnim šumskim sastojinama. Zakonski propisati da svaki novi proizvodni pogon mora imati uređaj kojim trajno spriječava svako onečišćenje zraka, vode i tla. Visokim odštetama i kaznama opteretiti postojeće tvornice i slične pogone koji nemaju uređaje za pročišćavanje vlastitih oblika onečišćenja, a time direktno utječu na uništavanje okoliša. Pravnim mjerama također spriječiti i razne neproizvodne ustanove, kućanstva i pojedince u narušavanju čistoće okoliša, jer time uništavaju i ugrožavaju šume. 4.1.5. Vodni resursi 4.1.5.1. Uređenje režima voda Povećanje stupnja zaštite poseban je prioritet na slivu rijeka Ilove i Pakre, na dionicama uz ribnjake Končanica i Garešnica. Kad je riječ o obrani od poplava treba istaći objektivna ograničenja (brzi nadolazak velikog vodnog vala zbog prirodnih čimbenika i nedovršenost sustava zaštitnih objekata), ali i subjektivne (neadekvatan stupanj gospodarskog i tehničkog održavanja sustava). Izrada vodoprivredne osnove sliva Ilove i Pakre počela je 1987. godine, ali je minuli rat omeo njeno dovršenje. Za razliku od prvobitnog rješenja uređenja sliva, čije je težište bilo na obrani od poplave i odvodnji, vodnogospodarskom osnovom predviđa se komleksno uređenje sliva s naglaskom na korištenju voda i zaštiti vodnih resursa, čime zadržavanje vode na slivu i njezino akumuliranje dobiva primarnu važnost. Na području Bjelovarsko-bilogorske županije, Vodnogospodarskom osnovom planira se izgradnja 20 akumulacija. Potencijalne (planirane) akumulacije Akumulacije su vodnogospodarske građevine predviđene kao višenamjenski objekti. Prvenstvena je uloga vodoprivredna: zaštita od poplava, gospodarenje vodnim količinama i korištenje voda. Moguće je i korištenje hidroenergetskog potencijala, a akumulacije će usput zadržavati nanos sa brdskih i bujičnih tokova slivova.Uz primjenu ostalih biološko-tehničkih radova i mjera djelovat će

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=