Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P L A N 4. Prikaz gospodarskih i društvenih djelatnosti od značaja za Županiju i Državu _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje C-19 Strategija gospodarskog razvitka neće imati većeg utjecaja na prostornu strukturu Županije u prvom dijelu planskog razdoblja, budući da se predviđa korištenje postojećih proizvodnih kapaciteta u okviru postojećih lokacija uz eventualno osuvremenjivanje istih opremom, prometnom i komunalnom infrastrukturom, a u cilju pokretanja investicione aktivnosti. U drugom dijelu planskog razdoblja, kada se očekuju investiranja u nove proizvodne programe koji će se odvijati u okviru postojećih industrijskih zona ili alokacijom industrijskih pogona na nove lokacije u lokalna središta (disperzijom industrije), može se očekivati daljnja socioekonomska preobrazba, odnosno jača urbanizacija gradskih i lokalnih središta. 4.1.4. Šumarstvo Uvažavajući strukturu šumskog fonda (43% hrast, 48% bukva i 9% ostalih vrsta listača i četinjača) kao indikator gospodarenja šumama, dobne razrede stabala i način sječe, moguće je ocijeniti da u ekonomskom pogledu postoje izvanredni uvjeti za daljnji razvoj šumarstva i na njega oslonjene drvne industrije, značajno zastupljene u strukturi industrije Županije. Etat je moguća količina drvne mase za sječu, prikazane po polurazdoblju (od 10 godina) i idućem razdoblju do 2035 godine. Za glavni prihod se na cijeloj obrasloj površini od ukupnog 10godišnjeg prirasta (6373000 m3) predviđa za sječu samo 35% u I/1 (desetogodišnjem) polurazdoblju, a to je 2215500 m3. Za prethodni prihod (prorjede), predviđa se za I/1 polurazdoblje sječa od 1835900 m3 drvne mase, što je zajedno sa glavnim prihodom ukupno 4051400 m3, a to je 64% od prirasta za isto razdoblje. Taj podatak govori o očuvanju naših šuma i akumuliranju drvne mase u skladu sa potrajnosti prihoda – šume. Ukupni etat po sortimentima daje prikaz moguće prosječne proizvodnje šumskih sortimenata. Vrsta drveta tehn. drvo pros. drvo otpad ukupno tehn. drvo pros. drvo otpad ukupno tehn. drvo pros. drvo otpad ukupno Lužnjak 388,4 161,9 97,1 647,4 486,7 202,8 121,7 811,2 1.026,2 427,6 256,5 1.710,3 Kitnjak 243,8 133,0 66,5 443,3 281,4 153,5 76,7 511,6 753,8 411,1 205,6 1.370,5 Bukva 699,8 763,4 127,2 1.590,4 856,9 936,7 153,8 1.947,4 1.882,4 2.053,6 342,3 4.278,3 Jasen 54,1 21,4 10,3 85,8 90,5 35,9 17,2 143,6 130,9 51,9 24,9 207,7 Grab 116,3 597,3 62,1 775,7 156,1 801,5 83,3 1.040,9 363,3 1.864,8 193,7 2.421,8 OTB 57,7 115,3 19,2 192,2 67,4 134,8 22,4 224,6 135,0 270,0 44,9 449,9 Joha 52,2 46,4 17,5 116,1 65,1 57,8 21,7 144,6 172,7 153,6 57,6 383,9 OMB 43,3 48,7 16,2 108,2 54,6 61,4 20,4 136,4 128,3 144,3 48,1 320,7 Crnogorica 55,4 27,7 9,2 92,3 55,6 27,8 9,3 92,7 119,0 59,5 19,8 198,3 UKUPNO 1.711,0 1.915,1 425,3 4.051,4 2.114,3 2.412,2 526,5 5.053,0 4.711,6 5.436,4 1.193,4 11.341,4 1996. - 2005. 2006. - 2015. 2016. - 2035 UKUPNI ETAT PO SORTIMENTIMA ( u 000 m3 ) I/1 polurazdoblje I/2 polurazdoblje II razdoblje (izvor: “Studija stanja šuma i šumskog zemljišta Bjelovarsko-bilogorske županije“) Šumsko uzgojni radovi prikazani su u domeni jednokratnih zahvata, što znači da su to samo najneophodniji radovi. Pripremni radovi za obnovu sastojina 5373 Sjetva i sadnja šumskog sadnog materijala 3072 Radovi na njezi i čiščenju sastojina 17308 Prorjeđivanje 54538 JEDNOSTAVNA BIOLOŠKA REPRODUKCIJA ( ha )

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=