Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P L A N 4. Prikaz gospodarskih i društvenih djelatnosti od značaja za Županiju i Državu _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje C-16 se trebala vremenom dograditi visokokvalitetnim proizvodnim kapacitetima: npr. elektronske i informatičke industrije, industrije bijele tehnike i dr. U početnom razdoblju korištenja postojećih kapaciteta “velike” industrije, doći će paralelno do izgradnje malih obiteljskih pogona, i to onih koji koriste postojeću sirovinsku osnovicu Županije, a koji će poslovanje temeljiti na kooperantskim odnosima s “velikim” već postojećim proizvođačima. Doći će do poželjnog balansiranja, odnosno interakcijskog odnosa tzv. “velike” i “male” privrede. To su procesi koji su danas već prisutni, samo ne u poželjnom obimu i koji postepeno dovode do jednolikog unutarregionalnog gospodarskog razvitka. Ostvarivanje razvojnih ciljeva imat će u Županiji višestruke razvojne efekte: - uspostavljanje stabilne gospodarske i sektorske strukture, - porast iskorištenosti ukupnih gospodarskih kapaciteta, - razvoj kooperacijskog modela privređivanja, - razvoj više tzv. žarišta razvitka, odnosno postizanje uravnoteženog unutarregionalnog razvoja, - smanjenje depopulacijskih procesa, - porast ljudskog kapitala, - povećanje kupovne moći i kvalitete života stanovništva. Ostvarenje razvojnih ciljeva ovisit će o brojnim pretpostavkama, odnosno mjerama koje se donose: - na državnoj razini: - provođenje takove politike koja će omogućiti prijelaz s ekstenzivne na intenzivnu poljoprivredu, a koje imaju direktan utjecaj na prehrambenu industriju, - takovu makroekonomsku politiku koja će osigurati dugoročnije poznate uvjete privređivanja, te na taj način smanjiti rizik i neizvjesnost donošenja poslovnih odluka, posebice onih koje se odnose na povećanje iskorištenosti kapaciteta, novo zapošljavanje, izvozno usmjeravanje proizvodnje, preuzimanje kreditnih obaveza i dr. (njihovim će se provođenjem osigurati i znatno smanjenje inputa proizvodnje, što će stvoriti prostor za vlastita ulaganja u proizvodne činitelje) - na razini Županije, te gradova i općina: - podizanje razine obrazovanja stanovništva, jer je u globalnoj koncepciji razvoja kao ključno ograničenje identificiran ljudski čimbenik (ustrojem visokih i visokoškolskih ustanova, istraživačkih centara, poduzetničkih inkubatora, Centra za razvoj poduzetništva, organiziranjem sezonskih stručnih seminara i dr.), - racionalnije korištenje prostora radi boljeg korištenja svih raspoloživih resursa. U okviru ovih aktivnosti potrebno je izraditi i usvojiti prostorno-plansku dokumentaciju (kojom će biti definirane radne zone, postojeća i nova razvojna žarišta, režimi korištenja prostora i dr.), kojom će se ciljano usmjeravati policentrični model razvoja i racionalno korištenje prostora kao ograničenog dobra, - stimuliranjem razvoja industrije dodjelom kredita perspektivnim programima. - na razini samih proizvođača - racionalizacija poslovanja koja će dovesti do veće vrijednosti proizvodnje i GDP-a, - prilagodbe uvjetima poslovanja, jer mogućnost brzog reagiranja na promjenjene uvjete poslovanja predstavlja jedan od bitnih kriterija tržišne uspješnosti.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=