Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e S A D R Ž A J _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje V 11. Mjere provedbe D - 34 11.1. Obveza izrade dokumenata prostornog uređenja D - 34 11.2. Područja primjene posebnih razvojnih i drugih mjera D - 35 11.3. Područja i lokaliteti za istraživanje i praćenje pojava i procesa u prostoru D - 37 I I I. D O K U M E N T A C I J A I S U R A D N J A 1. Dokumentacija E - 1 1.1. Dokumenti prostornog uređenja i praćenja stanja u prostoru E - 1 1.2. Studije E - 2 1.3. Ostali dokumenti E - 3 2. Suradnja E - 4 G R A F I Č K I D I O: I. K A R T O G R A M I 1. Teritorijalno-politički ustroj 2. Administrativna sjedišta i razvrstaj državnih i županijskih cesta 3. Sustav središnjih naselja i razvojnih središta 4. Infrastrukturni sustavi 4.1. Pošta i telekomunikacije 4.2. Energetski sustav 4.3. Vodnogospodarski sustav 5. Postupanje s otpadom 6. Eksploatacija mineralnih i nemineralnih sirovina 7. Područja posebnih uvjeta korištenja (kulturna baština) I I. K A R T O G R A F S K I P R I K A Z I 1. Korištenje i namjena prostora/površina 2. Infrastrukturni sustavi i mreže 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=