Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e S A D R Ž A J _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje IV 1.3. Uvjeti razgraničenja prostora prema namjeni D - 3 2. Uvjeti određivanja prostora građevina od važnosti za Državu i Županiju D - 5 2.1. Građevine od važnosti za Državu D - 6 2.2. Građevine od važnosti za Županiju D - 9 3. Uvjeti smještaja gospodarskih sadržaja u prostoru D - 12 3.1. Poljoprivreda D - 13 3.2. Šumarstvo D - 13 3.3. Ribnjičarstvo D - 14 3.4. Rudarstvo D - 14 3.5. Gospodarstvo D - 15 3.6. Građevinarstvo D - 15 3.7. Promet D - 16 3.8. Obrtništvo i poduzetništvo D - 16 3.9. Turizam D - 16 4. Uvjeti smještaja društvenih djelatnosti u prostoru D - 17 5. Uvjeti određivanja građevinskih područja i korištenja izgrađenih i neizgrađenih dijelova D - 17 5.1. Uvjeti određivanja građevinskih područja naselja D - 18 5.2. Uvjeti korištenja izgrađenih i neizgrađenih dijelova građevinskih područja D - 22 6. Uvjeti utvrđivanja prometnih i drugih infrastrukturnih sustava u prostoru D - 22 6.1. Prometni sustav D - 22 6.2. Energetski sustav D - 23 6.3. Vodnogospodarski sustav D - 23 7. Mjere očuvanja krajobraznih vrijednosti D - 24 8. Mjere zaštite prirodnih vrijednosti i posebnosti i kulturno-povjesnih cjelina D - 24 8.1. Zaštita prirodne baštine D - 24 8.2. Zaštita kulturne baštine D - 25 9. Postupanje s otpadom D - 27 10. Mjere sprečavanja nepovoljna utjecaja na okoliš D - 28 10.1. Izvješće o stanju okoliša i Program zaštite okoliša D - 28 10.2. Zrak D - 29 10.3. Vode D - 30 10.4. Tlo D - 31 10.5. Buka D - 32 10.6. Otpad D - 32 10.7. Šume D - 32 10.8. Procjena utjecaja na okoliš D - 32 10.9. Ekonomski poticaji D - 33 10.10. Mjere posebne zaštite D - 33

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=