Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e S A D R Ž A J _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje III 5.1.2. Posebna ograničenja u korištenju C - 56 5.2. Posebne mjere uređenja i zaštite C - 57 5.2.1. Uređenje zemljišta C - 57 5.2.2. Uređenje ugroženih područja C - 57 5.2.3. Planske mjere zaštite C - 57 6. Razvoj infrastrukturnih sustava C - 58 6.1. Prometni infrastrukturni sustav C - 58 6.1.1. Ceste C - 58 6.1.2. Željeznice C - 59 6.1.3. Zračni promet C - 60 6.1.4. Pošta i telekomunikacije C - 60 6.2. Vodnogospodarski sustav C - 61 6.3. Energetski sustav C - 64 6.3.1. Elektroopskrba C - 64 6.3.2. Plinoopskrba C - 65 6.3.3. Naftni sustav C - 65 6.3.4. Geotermalna energija C - 65 6.4. Groblja C - 65 7. Postupanje s otpadom C - 67 7.1. Komunalni otpad C - 67 7.2. Neopasni tehnološki otpad C - 68 7.3. Opasni otpad C - 68 8. Sprečavanje nepovoljna utjecaja na okoliš C - 70 8.1. Zrak C - 70 8.2. Vode C - 71 8.3. Tlo C - 72 8.4. Buka C - 73 8.5. Otpad C - 73 8.6. Šume C - 74 I I. O D R E D B E Z A P R O V O Đ E N J E 1. Uvjeti razgraničenja prostora prema obilježju, korištenju i namjeni D - 1 1.1. Uvjeti razgraničenja prostora prema obilježju D - 1 1.2. Uvjeti razgraničenja prostora prema korištenju D - 2

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=