Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e C I L J E V I 3. Ciljevi prostornog uređenja naselja na području županije _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje B-25 3. CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA NASELJA NA PODRUČJU ŽUPANIJE 3.1. RACIONALNO KORIŠTENJE I ZAŠTITA PROSTORA Racionalnim korištenjem i zaštitom prostora mora se postići učinkovitija funkcionalna organizacija i štednja resursa (i čuvanje za slijedeće naraštaje). Sa stanovišta temeljnih odrednica prostornog planiranja to se prvenstveno odnosi na zaustavljanje nepotrebnog zauzimanja prostora za izgradnju naselja, ali i planiranje građenja izvan građevinskih područja, vođenja infrastrukture i gospodarskih djelatnosti u prostoru. Analizom sadašnjih građevinskih područja određenih Prostornim planovima (bivših) općina utvrđeno je da je u Županiji planirano ukupno cca 22.599,10 ha od čega je stvarno izgrađeno tek oko 12.888,30 ha ili samo 57%. Ako isto razmotrimo po naseljima te usporedimo sa rezultatima projekcija demografskih kretanja iz poglavlja A.2.2. i B.2.1. može se zaključiti da praktično ne postoji naselje za koje građevinsko područje nije predimenzionirano, a što ima višestruko negativne posljedice po ukupni prostor: - ne sprečava, ali ometa, poljoprivrednu i drugu djelatnost na neizgrađenim dijelovima, - ne uzrokuje, ali omogućava rahlu i raštrkanu izgradnju, što bitno utjeće na uži i širi krajobraz, - bitno poskupljuje i usporava izgradnju potrebne infrastrukture, te tako umanjuje standard življenja i pojačava negativne utjecaje na okoliš (mali postotak izgrađenih sustava za odvodnju otpadnih voda kao direktnu posljedicu ima veće onečišćenje podzemnih voda i vodotoka),… Obzirom na karakter (ne određuje građevinska područja) osnovni cilj Plana je da temeljem utvrđenih pravaca preobrazbe i razvoja, te analize sadašnjih građevinskih područja i svih ostalih relevantnih činitelja postavi čvrste kriterije za redefiniranje istih za sva važnija naselja i pojedine karakteristične grupe naselja, pri čemu treba voditi računa i o potrebama gospodarskih djelatnosti. Osnovni principi relativno detaljno su razrađeni Strategijom i Programom prostornog uređenja Države, ali ih treba razraditi obzirom na lokalne specifičnosti. Kako će se u većini slučajeva građevinska područja smanjivati (eventualno preoblikovati), a što će vjerojatno izazivati jak otpor lokalnog stanovništva, te pritisak na izrađivače Prostornih planova općina/gradova, Plan bi (čvrstim kriterijima i provedbenim odredbama) na provođenje minimuma racionalizacije morao i obvezati. Poseban problem će pri tome biti definiranje načina smanjivanja građevinskih područja naselja u fazi nepovratnog izumiranja i izrazite depopulacije, pri čemu se kao moguće alternative pojavljuju (za atraktivnija područja bliže većim gradovim) interpolacija vikend kuća, a za pojedina područja i rješenja proizašla iz koncepcije razvitka područja sa manjim brojem stanovnika (a koju treba hitno osmisliti). 3.2. UNAPREĐENJE UREĐENJA NASELJA I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Osnovni cilj uređenja naselja treba biti stvaranje što ugodnijeg ambijenta za život (stanovanje, rad, odmor,…), uklopljenog u krajobraz i racionalno rješenog. Planom treba utvrditi smjernice po grupama naselja, a ovisno o: - Planom određenim pravcima preobrazbe i razvoja, - tipologiji i morfologiji naselja, te krajobraznim i kulturno-povijesnim vrijednostima, - stupnju očuvanosti povjesne strukture i eventualnih devastacija, - planiranim režimima korištenja (PPUO/G, GUP, UPU,…),

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=