Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o - b i l o g o r s k e ž u p a n i j e C I L J E V I 2. Ciljevi prostornog razvoja županijskog značaja _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje B-22 2.4.6.5. Zdravstvo Postojećom organizacijom i mrežom zdravstvenih ustanova pokriveno je čitavo područje Bjelovarsko-bilogorske županije i može se zaključiti da je raspoređenost i kvaliteta usluga približno ista na cijelom području, te je treba očuvati bez obzira na ekonomičnost poslovanja i povoditi se za uvjetom demografskog “pokrivanja”. Posebnu pozornost pri demografskom “pokrivanju” treba posvetiti rubnim područjima Županije koja su slabije naseljena. Mreža postojećih ljekarni i depoa lijekova na području Županije zadovoljava potrebe stanovništva s područja koja im gravitiraju, pa bi je trebalo zadržati uz zadovoljavanje uvjeta razvoja zdravstva zadanih od Ministarstva zdravstva. Pri reorganizaciji postojeće mreže treba voditi računa da se postojeći depoi lijekova ne ukinu, već da nastave svoje djelovanje kao ljekarne, zbog zadovoljenja potreba stanovništva. 2.4.6.6. Socijalna skrb Karakteristika svih ustanova socijalne skrbi na području Županije je prekapacitiranost i “liste čekanja” koje se osobito iskazuju u ustanovama za odrasle. To nalaže hitnu potrebu proširenja postojećih kapaciteta, kroz otvaranje novih ustanova kao i iznalaženje alternativnih rješenja putem jedinica za njegu i pomoć u kući, otvaranje privatnih ustanova socijalne skrbi i udomljenje u udomiteljskim obiteljima. Proširenje postojeće mreže ustanova socijalne zaštite treba planirati prema smjernicama koje postavlja Ministarstvo rada i socijalne skrbi, a njihovu djelatnost planirati u uskoj svezi s djelatnošću zdravstvenih ustanova. 2.4.6.7. Kultura i tehnička kultura U prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije očuvan je niz vrijedne i zaštićene kulturne i prirodne baštine koja čini dobar potencijal za budući razvoj djelatnosti kulture. U širokom spektru djelatnosti i ustanova kulture na području Županije, potrebno je u okviru brige o prostoru i zaštiti prostora naglašenije poticati skrb o zaštiti spomenika kulture, spomeničkih cjelina i prirodne baštine u suradnji s jedinicama lokalne samouprave i državnim institucijama. U svrhu podizanja kulturne razine stanovništva, te slobode kulturnog, umjetničkog, intelektualnog, tehničkog i drugog stvaralaštva, potrebno je dalje razviti sve aktivnosti u kulturi, odnosno, razviti mrežu odgovarajućih institucija i ustanova. Zbog sve veće potrebe za kontinuiranim tehničkim obrazovanjem stanovništva potrebno je unutar ustanova i objekata kulture jače naglasiti djelatnosti tehničke kulture. U područjima naselja koja su gravitirala centrima bivših općina, mreža organizacija i ustanova s područja kulture nije zadovoljavajuća, te je potrebno poduzimati aktivnosti radi ravnomjernijeg kulturnog razvitka gradova, općina i županije kao cjeline. 2.4.6.8. Sport i rekreacija Za razvoj sporta kao višestruko značajne društvene aktivnosti, posebice za mlađu populaciju stanovništva, potrebno je osigurati prostore i druge uvjete za razvijanje sportskih aktivnosti, rekreacije i odmora. Trenutni nedostatak osnovnih materijalnih uvjeta spriječava razvoj sportskih aktivnosti, te je potrebno jače aktivirati rješavanje ovog problema.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=