Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o - b i l o g o r s k e ž u p a n i j e C I L J E V I 2. Ciljevi prostornog razvoja županijskog značaja _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje B-21 Predškolski odgoj ne treba, kao i ostale društvene djelatnosti, promatrati kao golu potrošnju, već djelatnost koja je u direktnoj funkciji podizanja i poboljšanja standarda i kvalitete života stanovnoštva, odnosno poboljšanja proizvodnosti njegova rada. U svezi s navedenim potrebno je povećati postojeće kapacitete predškolskih ustanova da se zadovolje potrebe primarnog programa i kraćih stalnih ili povremenih programa, bilo izgradnjom novih, bilo adaptacijom ili dogradnjom postojećih prostora, te predvidjeti prostore za budući smještaj ovakovih ustanova. Potrebno je poticati otvaranje privatnih dječjih vrtića i jaslica. Postojeću mrežu predškolskih ustanova potrebno je prilagođavati u funkciji demografskog “pokrivanja” i demografskog razvoja svih dijelova Županije. 2.4.6.2. Osnovno školstvo Razvoj osnovnog školstva treba nastaviti i permanentno unapređivati uspostavom optimalne mreže osnovnih škola na području Županije, koja će osim racionalizacije omogućiti i demografsko “pokrivanje” i zadovoljiti potrebe stanovništva Županije. Tijekom godina, zbog smanjenja broja učenika, došlo je do zatvaranja mnogih područnih osnovnih škola, posebice u seoskim sredinama, pa bi se pri eventualnom proširenju mreže školskih ustanova prvenstveno trebale koristiti postojeće građevine u smislu racionalnog korištenja prostora i održivog razvitka Županije. Kao dio osnovnog školstva treba akceptirati i brojne druge institucije koje se brinu i osiguravaju društveni standard djece i mladeži, te njihovu povezanost s osnovnim školama. Prema materijalnim mogućnostima Županije treba neprestano stvarati bolje materijalne uvjete rada učenika i učitelja u osnovnim školama i ustanovama koje su svojim djelokrugom vezane uz škole. 2.4.6.3. Srednje školstvo Razvoj srednjeg školstva treba nastaviti i permanentno unapređivati prilagođavanjem mreže srednjih škola potrebama gospodarstva u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, a u skladu s odrednicama razvoja školstva koje postavlja Ministarstvo prosvjete i športa. Očekuje se da će pri prilagođavanju mreže škola potrebama gospodarstva i industrije doći do drugačije profilacije nekih srednjih škola, koja međutim neće utjecati na njihov smještaj u prostoru Županije, već će se ovi zahvati odraziti na prenamjenu samih građevina i podizanje standarda rada i opremljenosti. Zbog raspršenosti programa po školama i mjestima potrebno je povećati kapacitete u postojećim učeničkim domovima, te bi se moglo očekivati da se osim postojećih učeničkih domova radi racionalizacije i kvalitetnijeg školovanja otvore domovi u još nekim gradovima. 2.4.6.4. Više i visoko školstvo Iako na području Županije djeluju samo dvije visokoškolske ustanove, potrebno je istaknuti nedostatak prostora za rad cjelokupne djelatnosti višega i visokog školstva, te planirati njihov daljnji razvoj unutar prostora namjenjenih razvoju društvenih djelatnosti.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=