Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o - b i l o g o r s k e ž u p a n i j e C I L J E V I 2. Ciljevi prostornog razvoja županijskog značaja _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje B-20 2.4.6. Razvoj društvenih djelatnosti Na području društvenih djelatnosti valja očekivati snažniji razvitak i značajnije strukturne promjene, koji su uvjetovani potrebama gospodarstva i stanovništva.Zbog ovih potreba pretpostavlja se da će važan utjecaj na razvitak društvenih djelatnosti imati znanstveno-istraživački rad, obrazovanje, tehnička kultura i zdravstvo, te da će društvene djelatnosti sve više poprimati ulogu aktivnog sudionika u procesu privređivanja. Razvitak društvenih djelatnosti temeljit će se na vrijednosnom sustavu koji uvodi nove smjernice u polazne osnove od kojih su najbitnije: - društvene djelatnosti ne treba promatrati kao golu potrošnju, već djelatnosti koje su u direktnoj funkciji podizanja i poboljšanja standarda i kvalitete života stanovništva, odnosno poboljšanja proizvodnosti njegova rada, - društvene djelatnosti treba ustrojiti s više tržišne logike i ponašanja, ali uvažavajući da su tu dometi tržišta ograničeni, - sistematizacija temeljnih skupina društvenih djelatnosti treba biti u skladu s posebnim planovima razvitka i prema donesenim odgovarajućim standardima za svaku pojedinu skupinu, uključujući stvarnu veličinu i potrebe njihovoga gravitacijskog područja. Razvitak društvenih djelatnosti, kao skupine središnjih uslužnih funkcija, slijedit će razvitak i razmještaj njihovih korisnika i obrnuto, planiranjem i razvitkom mreže ustanova nekih društvenih djelatnosti (npr. školstvo i zdravstvo) može se utjecati na demografski razvitak kroz podizanje i poboljšanje standarda i kvalitete života stanovništva na području Županije. Zbog toga treba sistematizaciju, razvitak i ustroj, te mrežu institucija društvenih djelatnosti planirati u uskoj svezi s planiranjem razvitka sustava naselja u Županiji i postavljenim demografskim ciljevima i imati na umu raznolikost njihova utjecaja u prostoru. Sustav društvenih djelatnosti, njihov ustroj i mreža ustanova u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji prati županijski ustroj i ustroj društvenih djelatnosti na nivou države,te je postojećom mrežom ustanova pokriven teritorij Županije i razmještaj stanovništva i naselja unutar Županije, što daje dobru osnovu za daljnji razvoj društvenih djelatnosti i dobro je polazište za socijalni razvoj u cjelini. Postavljeni kriteriji razmještaja funkcija u naseljima i njihov ustroj na županijskom i državnom nivou doveli su do racionalizacije i optimalizacije mreže, ali je u ovom prostornom planu i njegovoj daljnjoj razradi potrebno obratiti pozornost na rijetko naseljena područja Županije čijem je stanovništvu potrebno osigurati odgovarajuću društvenu infrastrukturu (prvenstveno u zdravstvu i školstvu) bez obzira na ekonomičnost poslovanja ustanova društvenih djelatnosti, te na taj način utjecati na optimalan demografski razvoj svih dijelova Županije i s tim u vezi mreže naselja u Županiji. Ova postavka se odnosi na ona područja i naselja za koja društveno-politička zajednica odredi da su joj od vitalnog značenja, a da bi spriječila daljnju depopulaciju oprema ih integralnom infrastrukturom (komunalnom i društvenom). Zahvati u prostoru za smještaj i razvitak sustava društvenih djelatnosti vezani su uz naselja i koriste prostor i rezerve postojećih struktura društvenih djelatnosti uz obavezu racionalnog korištenja prostora i prilagođavanja prostornim ograničenjima. U daljnjem razvitku pojedinih društvenih djelatnosti moguće je ukazati na neke smjernice i procese koji se mogu očekivati: 2.4.6.1. Predškolske ustanove Glavna smjernica promjena u predškolskom odgoju je što veće otvaranje dječjih vrtića obitelji i uvođenje roditelja u odgojno-obrazovni život i rad u vrtiću, te obuhvaćanje što većeg broja djece u kraće programe zbog njihove socijalizacije.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=