Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o - b i l o g o r s k e ž u p a n i j e C I L J E V I 2. Ciljevi prostornog razvoja županijskog značaja _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje B-19 2.4.4. Groblja Na području Bjelovarsko-bilogorske županije od 323 naselja groblja ima 212 naselja. Od tih naselja samo 24 u pravilu veća naselja imaju i mrtvačnicu. Najveći je problem što čak četrdesetak naselja uz državne i važnije županijske ceste nemaju mrtvačnice, pa pogrebne povorke često otežavaju i usporavaju odvijanje prometa, što je posebno izraženo u urbaniziranim naseljima koja su nastala izgradnjom obiteljskih kuća duž magistralnih i regionalnih cesta. Da bi se izbjegle ovakve prometne poteškoće potrebno je na grobljima u ovim naseljima izgraditi mrtvačnice. Mrtvačnice u Bjelovaru i Čazmi imaju hladnjače, dok bi ih u ostalim gradovima tek trebalo izgraditi. U cca 50% slučajeva groblja nisu zadovoljavajuće uređena i održavana, pa je i tu potrebno pronaći odgovarajuća rješenja. 2.4.5. Zbrinjavanje otpada Na području Županije potrebno je uspostaviti sustav gospodarenja otpadom koji će omogućiti dugoročno i sveobuhvatno zbrinjavanje otpada. Sva područja Županije nužno je obuhvatiti organiziranim sakupljnjem otpada, te umjesto neorganiziranih, nekontroliranih i divljih odlagališta izgraditi uređena odlagališta. Problem zbrinjavanja otpada u ovom smislu potrebno je prema zakonskim odredbama riješiti do 1. 1. 2002. godine, a sustavom je zbog trenutnog stanja potrebno obuhvatiti primjenu prevencijskih i sanacijskih mjera. Zakonska je obveza Županije da provede mjere za zbrinjavanje neopasnog tehnološkog otpada, a gradova i općina za zbrinjavanje komunalnog otpada. Opredjeljenje je, da svi gradovi i općine zajednički riješe problem zbrinjavanja komunalnog otpada, uvažavajući načela racionalnog i dobrog gospodarenja prostorom, te teritorijalnog i ekonomski opravdanog pristupa. Uz komunalni otpad na ova bi se odlagališta deponirao i neopasni tehnološki otpad, prvenstveno nekorisni, koji bi se koristio za zatrpavanje komunalnog otpada. Za zbrinjavanje inertnog tehnološkog otpada trebalo bi odrediti jednu lokaciju u Županiji na kojoj bi se ovaj otpad mogao i reciklirati. Bjelovarsko-bilogorska županija mora pokrenuti izradu cjelovite koncepcije zbrinjavanja neopasnog tehnološkog otpada. Budući da na odlagalištima završava i najveći dio komunalnog otpada sa vrijednim svojstvima, te gotovo sav opasni otpad iz domaćinstava, potrebno je pokrenuti selektivno prikupljanje komunalnog otpada, odnosno izdvajanje korisnog i opasnog otpada iz komunalnog. Nužno je shvatiti da otpad mora proći određeni predtretman prije završnog zbrinjavanja, te da je velik dio otpada iskoristiv. Mjere za organizirano i kontrolirano postupanje s otpadom obuhvaćaju: - izbjegavanje i smanjenje nastanka otpada, - maksimalno korištenje vrijednih svojstava otpada kada njegov nastanak nije moguće izbjeći, - sigurno odlaganje neiskoristivog otpada sa svim prethodnim i pratećim mjerama i postupcima osiguranja od bilo koje vrste štetnog djelovanja. Gdje je moguće treba koristiti postojeća odlagališta uz mjere poboljšanja tehnologije i sigurnosti, te ih iskoristiti kao mrežu prikupljališta, sortirališta ili povremenih skladišta. Ostala nekontrolirana odlagališta treba zatvoriti i odgovarajuće sanirati, te posebice sanirati napuštena kontrolirana, ali neodgovarajuće vođena odlagališta. Strategijom i Programom prostornog uređenja Republike Hrvatske predviđena je na području Bjelovarsko-bilogorske županije obveza osiguranja prostora za smještaj jedne građevine za obrađivanje i skladištenje opasnog otpada i tri građevine za sabirna mjesta opasnog otpada, što je potrebno osigurati pri daljnjoj razradi planova.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=