Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o - b i l o g o r s k e ž u p a n i j e C I L J E V I 2. Ciljevi prostornog razvoja županijskog značaja _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje B-18 istraživanjima postojećih izvorišta u cilju utvrđivanja stvarno raspoloživih kapaciteta pojedinih izvorišta kao i ustanovljenja pripadajuće kakvoće izvorske vode, te istraživanjima novih izvorišta unutar i izvan granica Županije. U cilju sigurnije i kvalitetnije opskrbe pitkom vodom stanovništva potrebno je pri planiranju i izgradnji mreže težiti povezivanju danas lokalnih vodoopskrbnih sustava u jednu jedinstvenu cjelinu. Kako bi se omogućila i što brže dostigla ravnomjernost vodoopskrbe posebnim kriterijima, treba riješiti prioritete izgradnje glavnih vodoopskrbnih sustava. 2.4.2.2. Odvodnja Strateški cilj državnog značaja u odvodnji otpadnih voda je uspostava efikasnog kanalizacijskog sustava sa kontroliranim ispustom u recipijente. U tu svrhu Strategijom prostornog uređenja Republike Hrvatske predviđena je izgradnja uređaja za pročišćavanje zagađenih voda s dovodnim kolektorima i ispustima u recipijent čija veličina prelazi 50.000 ES (državni značaj), veličine 10.000 do 50.000 ES (županijski značaj) te veličine do 10.000 ES i individualnih mjera zaštite (lokalni značaj). Županijski sustav kanalizacije prioritetno treba uspostaviti i razvijati u gradovima, ali i u ostalim naseljima, uz obavezno pročišćavanje otpadnih voda prije ispuštanja u recipijent. U ruralnim područjima u kojima je izgradnja kanalizacije neracionalna, poljoprivredna domaćinstva trebaju provesti skupljanje otpadnih voda u spremnike, gdje se prije distribucije na poljoprivredne površine mora izvršiti mineralizacija. 2.4.3. Energetski sustav Ciljevi i smjernice energetskog razvoja na području Županije su održanje postojećih lokacija energetskih objekata kao dobre osnove za širenje i razvitak energetskih i prijenosnih sustava te njihovog osuvremenjavanja. Pri tome treba primjenjivati najrelevantnije kriterije zaštite okoliša i posebno poticati korištenje dopunskih energetskih izvora. U opskrbi električnom energijom na području Bjelovarsko-bilogorske županije predviđa se u planskom razdoblju izgradnja transformatorskih stanica: TS 110/10 (20) kV Veliki Grđevac , TS 110/35 (20) kV Mali Zdenci, TS 110/35 (20) kV Garešnica, TS 110/35 (20) kV Čazma, te brojne manje stanice i dalekovodi, sve u cilju osiguranja stabilne opskrbe električnom energijom u razdoblju do 2020. godine. Neophodno je stalno praćenje kvalitete isporučene električne energije krajnjim potrošačima, posebno u dijelovima naselja koji se brzo šire i opterećuju postojeće energetske kapacitete, koje tada treba rekonstruirati. Strateški cilj Županije je primjena takovih energenata koji će biti ekonomski, ali i ekološki najprihvatljiviji. U tom pogledu opskrba plinom ima prioritetno značenje. Razvoju plinske mreže pogoduju nalazišta prirodnog plina i nafte u Bilogorsko-podravskom bazenu i Šandrovcu. Na području Županije je evidentirano postojanje geotermalnih resursa, koji nisu dovoljno ili nikako iskorišteni u energetske svrhe. Dodatnim ispitivanjem postojećih nalazišta i istražnim radovima u cilju pronalaženja novih, potrebno je ispitati mogućnost iskorištenja ovog relativno jeftinog i ekološki prihvatljivog energetskog izvora. U kontekstu razvoja privatnog poduzetništva, treba očekivati mogućnost pojavljivanja privatne inicijative u izgradnji energetskih postrojenja malih kapaciteta, što bi na razini županije trebalo stimulirati raznim mjerama.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=