Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o - b i l o g o r s k e ž u p a n i j e C I L J E V I 2. Ciljevi prostornog razvoja županijskog značaja _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje B-17 Izgradnja nogostupa uz ceste kroz naselja, gdje još ne postoje, uz uvažavanje prioriteta vezanog za rang javne ceste. 2.4.1.2. Željeznice Strateški cilj razvoja željezničke mreže na području Županije je izgradnja nove dionice pruge Gradec - Sv. Ivan Žabno i nastavak radova na moderniziranoj prugi Sv. Ivan Žabno - Bjelovar - Kloštar u smislu poboljšanja brzine sigurnosti, komfora, uslužnosti, opremljenosti. Podizanjem kvalitete želi se reafirmirati željeznički prometni sustav kao sredstvo masovnog prijevoza u koji bi se trebalo uključiti gospodarstvo Županije. Ostale željezničke pravce Županije treba prometno-tehnološki valorizirati i ocjeniti opravdanost znatnih ulaganja u modernizaciju. 2.4.1.3. Zračni promet Strategijom i Programom uređenja Republike Hrvatske nije predviđena izgradnja zračnih luka na području Županije. Postojeća letjelišta je potrebno urediti i opremiti za svrhu kojoj su namijenjena (poljoprivreda, sport i rekreacija) te ih kao takova treba održavati. 2.4.1.4. Pošta i telekomunikacije Telekomunikacijski sustav je u stalnom razvoju, kao i njegov značaj i uloga u modernom društvu. Posljednjih godina na području Županije značajnije je moderniziran kompletan sustav telekomunikacija, ali treba i dalje težiti glavnom cilju za uspostavom kvalitetne, brze, sigurne i suvremene mreže koja će efikasno povezati područje Županije i šire. U svrhu brže i kvalitetnije izgradnje kabelske mreže potrebno je osigurati koridore uz ceste i željezničke pruge, gdje će se polagati cijevi za uvlačenje TK kabela. Telekomunikacijski promet ima relativno male i prihvatljive potrebe za prostorom, a pogotovo kada se koriste podzemne mreže i bežične komunikacije, pa ne narušava prostor u značajnijoj mjeri, a i u relativno kratkom vremenu okoliš se sanira. Razvoj TV i radio difuzije ne predstavlja posebne prostorne zahtjeve, tako da se dopuna postojeće mreže radi pokrivanja područja zasjenjenja (sa slabim signalom ili bez signala) može provoditi bez posebnih prostornih ograničenja. 2.4.2. Vodnogospodarski sustav 2.4.2.1. Vodoopskrba Glavni cilj dugoročnog programa vodoopskrbe je osiguranje dovoljne količine vode za svakog stanovnika i gospodarstvo. Radi postizanja tog cilja potrebno je na principima “održivog” razvoja pristupiti upravljanju postojećim sustavima vodoopskrbe, te planiranju i realizaciji novih sistema opskrbe vodom. Imperativ je racionalno korištenje postojećih sustava vodoopskrbe i to na način minimalnih gubitaka vode, svođenje potrošnje vode na stvarne potrebe komunalnog standarda, prihvatljiv utrošak električne energije, zaštite izvorišta od zagađenja i dr. Razvoj sistema vodoopskrbe na području Bjelovarsko-bilogorske županije opterećeno je pomanjkanjem kvalitetnih i izdašnih izvorišta pitke vode unutar Županije i relativno nepovoljnim topografskim prilikama koje ne pogoduju rješavanju vodoopskrbe. Iz razloga dugoročnog planiranja vodoopskrbe treba pristupiti hidrogeološkim

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=