Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o - b i l o g o r s k e ž u p a n i j e C I L J E V I 2. Ciljevi prostornog razvoja županijskog značaja _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje B-16 - relativno nerazvijenih osovina razvoja, - relativno nerazvijenog javnog prometa,… Pravce preobrazbe i razvoja svakog važnijeg naselja odnosno grupa naselja treba definirati prvenstveno temeljem podataka o: - položaju u planiranom sustavu naselja - eventualnim razlikama sadašnjeg i planiranog položaja u sustavu naselja, - veličini i demografskim potencijalima naselja, - razvojnim procesima u naselju identificiranim temeljem analize suženog reprezentativnog broja pokazatelja (demografskih, gospodarskih, socio-kulturnih,…), - sadašnjem stupnju urbanizacije naselja i odabranom optimalnom stupnju urbanizacije područja, - eventualnim posljedicama Domovinskog rata, - morfologiji naselja, - opremljenosti infrastrukturom, - položaju u odnosu na osovine i središta razvoja, - prisutnosti posebno vrijednih resursa na području, - posebnim interesima grada/općine, županije ili države, - prisutnosti posebnih društvenih skupina ili sudionika zainteresiranih za eventualnu revitalizaciju pojedinog naselja ili područja, - specifičnim problemima i pojavama sa jačim utjecajem na naselja ili područja,… Međutim, pri tome treba voditi računa o činjenici da nerealno visoko postavljen cilj može dovesti do upravo suprotnog efekta, odnosno nepostizanja i realno mogućeg. 2.4. RAZVOJ PROMETNE, DRUŠTVENE I OSTALE INFRASTRUKTURE 2.4.1. Prometni sustav 2.4.1.1. Ceste Strateški ciljevi Županije, koji se podudaraju sa Strategijom i Programom prostornog uređenja Republike Hrvatske su: - Poboljšanje postojeće cestovne mreže, osobito na kritičnim dionicama za koje je potrebno izraditi projektnu dokumentaciju i unutar izvanrednog održavanja cesta to izvesti. Posebno se to odnosi na državnu cestu D 26 Vrbovec-Čazma-Garešnica koja svojim prometno, tehničkim i sigurnosnim karakteristikama nikako ne zadovoljava kriterije postavljene za državne ceste, pa je stoga treba dovesti na odgovarajući nivo služnosti. - Modernizacija postojećih cestovnih pravaca unutar izvanrednog održavanja nadležnih službi. Nedovoljna sredstva koja se izdvajaju za te svrhe iziskuju izradu prioritetnih planova. Prema novom razvrstavanju javnih cesta u državne, županijske i lokalne, te mjerilima za razvrstavanje javnih cesta i stvarnim potrebama postavljaju se zahtjevi za izmjenom i dopunom popisa javnih cesta na području županije i to: - Nova državna cesta: D43-Paljevine-Ivanska-Berek-Begovača-D26, kao ceste koja povezuje teritorij Županije i preuzima na sebe cjelokupan promet prema Garešnici (djelomično radi neadekvatne kvalitete i propusne moći državne ceste D26). - Nove županijske ceste: Kapela-P.Kloštar-Jakopovac-Z.Topolovac, Ladislav-V,TrnoviticaG.Ploščica-Potok-Berek, Nova Rača-Veliki Grđevac, kao ceste koje povezuju sjedišta općina međusobno.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=