Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o - b i l o g o r s k e ž u p a n i j e C I L J E V I 2. Ciljevi prostornog razvoja županijskog značaja _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje B-15 Potencirati daljnji kvalitetniji razvoj zdravstveno lječilišnog turizma u već postojećim toplicama (Daruvar) povećanjem smještajnih kapaciteta, proširenjem kompleksa bazena i ostalim potrebnim sadržajima za provođenje programiranih aktivnih odmora (sportsko-rekreacijska turistička ponuda), te na taj način iskoristiti i neiskorištene postojeće izvore ljekovite vode i blata na području Županije, koji su temeljna predispozicija daljnjeg razvoja ovog značajnog vida turističke ponude. Postojeće vodne resurse kojima Županija obiluje, a nisu u svrsi privrednog gospodarenja ili su zapuštena, iskoristiti za lovnu, sportsko-ribolovnu, ekološko-edukativnu i izletničku turističku ponudu, uz neizostavnu brigu o zaštiti voda od zagađenja, te uz uređenje i ulaganja u već postojeće kapacitete. Revitalizirati ruralni prostor s mogućnošću uključivanja prirodne i kulturne baštine, postojećih gospodarskih aktivnosti i infrastrukture u turističke svrhe. Seoski turizam (gastronomsko-ekološka ponuda) poticati kao prateću funkciju (servis) lovnog ili drugog vida turizma, jer je problematično njegovo samostalno egzistiranje zbog nepostojanja tradicije korištenja tog vida turističke ponude u našim krajevima. Potencirati razvoj ostalih vidova turizma baziranih na specifičnostima županijskih prostora koji moraju biti svrsishodni kao neizostavni popratni sadržaj uz navedene značajne vidove turističke ponude: izletnički turizam (vinske ceste, kulturni spomenici i manifestacije, eko-gastronomska izletišta, pejzažne osobitosti), planinarski turizam, sportsko-rekreacijski, poslovni i tranzitni turizam. Prvenstveno revitalizirati zapuštene, postojeće objekte. Ukoliko se grade novi turistički objekti, dati prednost gradnji na područjima gdje je potrebna sanacija terena svake vrste, a ne na atraktivnim terenima. Objekte treba oblikovati u skladu s lokalnim ambijentom. Turističke zone, utvrđene važećim prostornim planovima, ali danas još neizgrađene, ne izgrađivati do vremena izrade nove generacije prostornih planova, koja će biti u skladu sa Strategijom prostornog uređenja Republike Hrvatske. 2.3. RAZVOJ NASELJA Naselja su najupečatljiviji elementi kulturnog pajzaža, te nositelji prostornog razmještaja stanovništva. Odražavaju karakteristike minulog razdoblja, a istovremeno su nositelji funkcionalne organizacije i žarišta preobrazbe prostora. Svaki grad (i veće naselje) ima žarišnu ulogu prema svom okružju na koje djeluje gospodarskim i urbanotvornim funkcijama, kao što i brojni činitelji njegovog gravitacijskog područja utječu na njega. Da bi se Županija ravnomjernije i usklađenije razvijala svako naselje mora imati svoje mjesto u sustavu naselja (jednom od temeljnih elemenata organizacije prostora), te u skladu s njim i ostalim činiteljima (karakteristikama naselja i užeg okružja, demografskoj i migracijskoj politici Države) i jasno određen pravac preobrazbe i razvoja. Obzirom na karakter Plana on bi ih morao definirati za sva važnija naselja, a za naselja s nižim položajem u sustavu razraditi nekoliko vjerojatnih scenarija i kriterije za definitivno odlučivanje (koje će se provesti u prostornim planovima gradova i općina), vodeći pri tome računa o obvezama iz Programa prostornog uređenja Republike Hrvatske, te činjenici da je Bjelovarsko-bilogorska županija područje: - izrazito malih naselja i disperzne naseljenosti, - ispodprosječnog stupnja urbanizacije, - jako ograničenih demografskih potencijala, - sa gospodarstvom u krizi i s funkcijom rada ograničenm na relativno mali broj naselja,

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=