Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o - b i l o g o r s k e ž u p a n i j e C I L J E V I 2. Ciljevi prostornog razvoja županijskog značaja _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje B-14 Pejzažno-oblikovno istaknuti postojeće grupe vrba i topola koje nemaju neku veću šumskogospodarsku vrijednost, ali doprinose slikovitosti krajobraza i bio-ekološkoj stabilnosti širih područja uz vodotoke. Spriječiti svako neodgovorno ispuštanje štetnih tvari u okoliš, jer njihovo djelomično ili povremeno sprečavanje daje apsolutno nezadovoljavajuće rezultate u obnovi stabilnosti naših najvrednijih sastojina hrasta lužnjaka, kao i cijele naše biosfere. Spriječiti stvaranje divljih deponija smeća na površinama pod šumama i u njihovoj neposrednoj blizini , a postojeće divlje deponije adekvatno sanirati. Po mogućnosti ograničiti upotrebu svih pesticida u blizini šumskih predjela, jer oni uništavaju najosjetljivije dijelove životnih zajednica i onečišćuju pitku vodu. Poticati razvoj urbanog šumarstva radi ozelenjavanja naselja i turističkih područja. 2.2.5. Vodni resursi Kao osnova za daljnje planiranje i projektiranje na području Županije na koje se odnosi biti će “Vodoprivredna osnova sliva rijeka Česme i Glogovnice”. “Vodoprivredna osnova sliva rijeka Ilove i Pakre” je u izradi. Cilj je takva zaštita površinskih voda, koja će biti usaglašena sa važećom kategorizacijom površinskih voda koja je momentalno u izradi, a koja će omogućiti dovoljnu količinu kvalitetne vode, kako za vodoopskrbu, tako i za ostale namjene. Sve vodotehničke i meliorativne zahvate u slivovima Česme i Ilove, te njihovih pritoka, obavljati tako da se i dalje ne remete vodni odnosi na područjima na kojima nisu, s ciljem očuvanja prirodnosti ekosustava i jednog od najvrijednijih prirodnih resursa Županije - nizinskih šuma hrasta lužnjaka. Sanirati propadanje privrednih ribnjaka, te one koji se ne koriste u gospodarske svrhe iskoristiti u sportsko-rekreativne i izletničko-turističke svrhe. Zaštititi vodne resurese od mnogobrojnih mogućih načina zagađenja (nepročišćene otpadne vode, pesticida s okolnog poljoprivrednog zemljišta, odbacivanja smeća direktno u vode, divljih deponija smeća u neposrednoj blizini vodotoka...). Spriječiti progresiju procesa erozije i razvoja bujičnih tokova. Regulirati vodotoke ili njihove dionice koji do sada nisu regulirani, a regulacija je potrebna. Na davno reguliranim vodotocima izvršiti dogradnju ili rekonstrukciju dotrajalih građevina. Zahvate u vodotocima planirati uz usaglašavanje sa ekološkom i šumarskom strukom. 2.2.6. Turizam Izraditi strateški marketinški plan razvitka turizma Bjelovarsko-bilogorske županije s prepoznatljivim identitetom, pri čemu osobitu pozornost treba usmjeriti regionalnim osobitostima i prostornim vrijednostima. Razvijati lovni turizam kao prioritetan zbog adekvatnih mogućnosti i atraktivnosti prirodnog prostora uz proširenje i poboljšanje kvalitete postojećeg matičnog fonda divljači, modernizaciju objekata i prosperitetne razvojne strategije.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=