Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o - b i l o g o r s k e ž u p a n i j e C I L J E V I 2. Ciljevi prostornog razvoja županijskog značaja _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje B-8 U dugoročnom razdoblju do 2015. godine kao osnovni cilj Županije može se definirati podizanje razine blagostanja stanovništva. Ostvarenje ovog cilja prvenstveno podrazumijeva povećanje proizvodnje, odnosno postizanje kontinuiranog rasta bruto domaćeg proizvoda po stanovniku, a time i porast zaposlenosti. Da bi se realizirao ovaj osnovni cilj, potrebno je inzistirati na realizaciji slijedećih zacrtanih ciljeva. 2.2.1. Gospodarstvo 2.2.1.1. Korištenje postojećih kapaciteta i povećanje GDP-a U početnom razdoblju ne može se očekivati izgradnja velikih novih kapaciteta. Težište će biti na obnovi, na dovršenju tranzicijskih procesa, te na boljem korištenju raspoloživih resursa. Gospodarstvo Županije treba usmjeriti na viši stupanj korištenja već postojećih kapaciteta i na rast poljoprivredne proizvodnje za što postoje komparativne prednosti. Realno je za očekivati da će se do 2005. godine bruto domaći proizvod povećati po prosječnoj godišnjoj stopi od 5,5%, a prosječna godišnja stopa porasta bruto domaćeg proizvoda do 2015. godine trebala bi biti 5,o5%.Predviđenim iznadprosječnim stopama industrijskog rasta omogućit će se da vrijednost GDP-a (bruto domaćeg proizvoda) i zaposlenosti industrije 2015. godine bude približno na razini 1987. godine, kada su ove veličine bile maksimalne u promatranom razdoblju. Ekonomski rast i razvoj u početnom razdoblju, ovisit će o povećanju korištenja već izgrađenih kapaciteta, što će dati početni impuls investicijskoj aktivnosti (viša vrijednost fiksnih fondova, viša dinamika investiranja). Kapaciteti podignuti u razdoblju intenzivne investicijske aktivnosti fizički postoje, ali su neiskorišteni ili imaju nizak stupanj iskorištenosti. 2.2.1.2. Zaustavljanje depopulacijskih procesa Završetkom domovinskog rata ostvareni su uvjeti za smirivanje mehaničkog kretanja stanovništva, pa uz kontinuirani porast proizvodnje, primat razvojnih ciljeva Županije ravnopravno pripada zaustavljanju depopulacijskih procesa. Porastom proizvodnje i poboljšanjem životnih uvjeta stvarat će se osnovne pretpostavke za zadržavanje domicilnog stanovništva. Rast bruto domaćeg proizvoda s jedne strane, te stagnacija stanovništva u razdoblju od 2000. do 2020. godine s druge strane, rezultirat će značajnim porastom bruto domaćeg proizvoda po stanovniku, a time i porastom standarda stanovništva. 2.2.1.3. Smanjenje nezaposlenosti Smanjenje nezaposlenosti, odnosno porast zaposlenosti razvojni je cilj Županije čije je ostvarenje pretpostavka i uvjet zaustavljanja depopulacije, te porasta blagostanja stanovništva. Njega će biti moguće ostvariti uz velike napore, tim prije što su mogućnosti novog zapošljavanja kroz procese samozapošljavanja, poglavito u obrtu i slobodnim profesijama, u Županiji velikim dijelom iscrpljene. Stoga će porast zaposlenosti biti vezan djelimice uz povećanje stupnja korištenja postojećih kapaciteta, a djelimice uz ostvarenje cilja koji definiramo kao proces prestrukturiranja gospodarstva. Pod njim se prvenstveno podrazumijeva razvoj i povećanje strukturnog udjela industrije, te pratećih djelatnosti. Ovaj proces bi trebao započeti iza 2005. godine, kada bi se već trebali osjećati ekonomski efekti iskorištenja postojećih kapaciteta većim raspoloživim izvorima sredstava, odnosno mogućnošću veće dinamike investiranja. 2.2.1.4. Tehničko-tehnološka modernizacija gospodarstva Tehničko – tehnološka modernizacija gospodarstva je cilj gospodarskog razvitka Županije čijim ostvarenjem će se omogućiti rast proizvodnosti rada, uvođenje novih proizvodnih programa i povećanje efikasnosti uloženih sredstava. Investicijska ulaganja potrebna su kako zbog nužnosti

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=