Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e C I L J E V I 1. Ciljevi prostornog razvoja regionalnog, državnog i međunarodnog značaja _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje B-5 Brojne javne službe određuju zakonske i druge prosječne norme, kriterije i standarde o društvenoj i gospodarskoj prihvatljivosti razvijanja širine i razine njihovih mreža u određenim skupovima središnjih naselja. S ciljem ostvarivanja optimalnog razvoja i strateških interesa države nužno je te prosječne norme prilagođavati stvarnim životnim uvjetima. 1.4. RACIONALNO KORIŠTENJE PRIRODNIH IZVORA Glavni prirodni resursi Županije su: - termalne vode, - nafta i plin, - relativno kvalitetne i zdrave šume (naročito hrasta lužnjaka), - ribnjačke površine, - relativno kvalitetno i očuvano poljoprivredno zemljište u nižim dijelovima jako osjetljivo na kemijske polutante, - građevinski kamen, opekarska glina, šljunak, - manji (lokalni) vodonosnici,… Sve prirodne izvore treba maksimalno koristiti za brži razvoj cijele Županije, a naročito dijelova sa jako velikim i velikim ograničenjima, ali isključivo na principima “održivog” razvoja. Posebno pažljivo treba koristiti neobnovljive i ograničene izvore, te izvore u blizini ili unutar zaštićenih dijelova prirode. Svaka eventualna promjena namjene površina mora se provoditi planski, a nakon detaljnog preispitivanja utjecaja na ukupno stanje u prostoru. Ciljevi korištenja i zaštite svih prirodnih izvora detaljno su obrađeni po pojedinim tematskim cjelinama. 1.5. OČUVANJE EKOLOŠKE STABILNOSTI I VRIJEDNIH DIJELOVA OKOLIŠA Očuvanje ekološke stabilnosti i vrijednih dijelova okoliša jedna je od najznačajnijih obveza utvrđenih Strategijom i Programom prostornog uređenja Republike Hrvatske, te su shodno tome istima relativno detaljno razrađeni ciljevi, načela i prioriteti. Međutim obzirom na nepostojanje potrebnih dokumenata i podloga (Izvješće o stanju okoliša i Program zaštite okoliša Bjelovarsko-bilogorske županije, Karta buke, Krajobrazna osnova i dr.), te nedostatne podatake o ekološkim karakteristikama nosivosti, kapaciteta i održivosti prostora, u plan će trebati ugraditi i dodatne mehanizme kontrole svih značajnijih zahvata u prostor. Na području Županije nema zaštićenih dijelova prirode (ni planiranih) međunarodnog, državnog i regionalnog značaja, a obzirom na raspoložive podatke za očekivati je da se u svih 8 kategorija prostorne zaštite obuhvati maksimalno 4 do 6% teritorija Županije, a što će biti višestruko manje od prosjeka Države (Programom je planirano 16% državnog teritorija). Na području Županije registrirane su povjesne urbane cjeline Bjelovara i Daruvara, a evidentirana je i povjesna urbana cjelina Čazme za koje treba u suradnji s nadležnim ustanovama razviti metodologiju planiranja u zaštićenim područjima, temeljenu na jedinstvenim osnovama vrednovanja, kategorizacije i režima zaštite. Planom treba osim zaštite vrijednih i izuzetnih dijelova afirmirati i odgovarajuće usmjeravati razvoj malih i skromnih dijelova graditeljske baštine (cjelina i dijelova povijesnih ruralnih naselja, te drugih kultiviranih i izgrađenih krajolika), a koja gradi ambijente i uspostavlja suživot između različitih pojedinačnih vrijednih spomenika i cjelina koje ih okružuju.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=