Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e C I L J E V I 1. Ciljevi prostornog razvoja regionalnog, državnog i međunarodnog značaja _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje B-4 Strategija i Program prostornog uređenja Republike Hrvatske polazi od cilja osiguranja dovoljnih količina kvalitetne vode za stanovništvo i gospodarstvo u doglednoj budućnosti: - I. varijanta razvoja dostizanje 90% opskrbljenosti stanovništva i podmirenja potreba gospodarstva do 2000. godine, - II. varijanta je realnija i ima za cilj 81% opskrbljenosti do 2000.godine. 1.3.3. Energetski sustav Opća je ocjena da Hrvatska nema ni jedan oblik energije čija je proizvodnja u zemlji dovoljna za zadovoljenje sadašnjih potreba, a još manje potreba u budućnosti, premda raspolaže skoro sa svim poznatim energentima. Programske osnove proizvodnje energije polaze od težnje da Hrvatska postigne 90% zadovoljenja potreba iz izvora na vlastitom teritoriju. Prioriteti za povećanje proizvodnje odnose se na: - rekonstrukciju, modernizaciju i proširenje postojećih kapaciteta, - provođenje mjera štednje, - smanjenje gubitaka u sustavu, - racionalno korištenje energenata. Posebnu pažnju treba posvetiti izboru energenata. Treba računati na korištenje plina gdje god je moguće i koristiti programe tehnoloških unapređenja. U prostorni plan Županije treba ugraditi smjernice za osiguranje uvjeta u prostoru za korištenje drugih izvora energije i dopunska rješenja - sunčana energija, bioenergija, energija vjetra, geotermalna energija. Intervencije na postojećim i planiranje novih energetskih prijenosnih postrojenja treba provoditi tako da se zadrže postojeće građevine i sustavi u već izgrađenim koridorima i težiti što manjem zauzimanju novih površina, a zahvate izvoditi po najvišim tehnološkim, ekonomskim i ekološkim kriterijima. Strategijom i Prostornim planom uređenja Republike Hrvatske predviđena je izgradnja plinskog sustava 75 bara od granice s Mađarskom prema Ivanić Gradu preko Bjelovara, koridorom postojeće trase magistralnog plinovoda i naftovoda, za potrebe snabdjevanja uvozom iz Norveške i Rusije. 1.3.4. Objekti javnog standarda Razvitak javnih službi, kao skupine središnjih uslužnih funkcija, slijedit će razvitak i razmještaj njihovih korisnika i time podizati i poboljšavati standard i kvalitetu života stanovnoštva. U pojedinim kategorijama središnjih naselja treba razvijati svojstvene javne službe, koje kao središnje uslužne funkcije imaju svoje utjecajno područje i pružaju usluge korisnicima ili je prema njima usmjereno stanovništvo odgovarajućeg gravitacijskog područja. Time će se stvoriti sustav, mreža i hijerarhija pojedinih skupina javnih službi od osobite važnosti za razvijanje sustava središnjih naselja. Sustavno sređivanje središnjih uslužnih funkcija temeljnih skupina javnih službi treba biti u skladu s posebnim planovima razvitka i prema odgovarajućim mjerilima (standardima) za svaku pojedinu skupinu ili podskupinu, odnosno instituciju, uključujući stvarne potrebe i veličinu njihovog utjecajnog i gravitacijskog područja, te i kroz njihovo sustavno sređivanje u okviru hijerarhije naselja u Republici Hrvatskoj.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=