Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e C I L J E V I 1. Ciljevi prostornog razvoja regionalnog, državnog i međunarodnog značaja _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje B-3 problem se javlja, u većoj ili manjoj mjeri, i kod ostalih grdova u županiji, te ga treba razmotriti u kontekstu razvoja cestovne infrastrukture. 1.3.1.2. Željeznice Strategija razvitka željezničkog prometa temelji se na potrebi zadovoljenja prometnih zahtjeva, jadranskoj orjentaciji Hrvatske, strategiji prostornog razvitka Hrvatske i opredjeljenju o uključivanju u europske integracije. Da bi se strateške odrednice razvitka Hrvatskih željeznica ostvarile, potrebno je dosegnuti ove ciljeve: - željezničku infrastrukturu dograditi i modernizirati tako da zadovolji europske norme, tehničke normative i prometne parametre infrastrukture na glavnim europskim magistralnim pravcima, te ostale pruge obnavljati sa svrhom održavanja primjerene prometne i tehničke razine u skladu s potrebama prijevoza, - na području prijevoznih kapaciteta potrebno je prijevozni park koji je prevelik, neodgovarajuće strukture, djelomično zastario, oštećen i zapušten reducirati i ostatak popraviti i osposobiti do primjerene tehničko-eksploatacijske razine, u skladu s potrebama prijevoza, - za daljnji razvitak željezničkog putničkog prometa koji bi, zbog svojih prednosti pred ostalim oblicima putničkog prometa, trebao preuzeti vodeću ulogu, treba se orijentirati na nabavku novog naraštaja vozila (motornih i elektromotornih vlakova velike udobnosti i brzina 160-220 km/h), - za teretni željeznički promet potrebno se opredjeliti za nabavku vagona za terete koji su tradicionalno vezani za željeznicu i za koje se vrlo učinkovito koriste specijalni vagoni, te za nabavku vagona za razvitak kombiniranog prijevoza, prijevoz kontejnera, prenosivih kamionskih sanduka i prijevoz kamiona ili kamionskih prikolica, - kombinirani prijevoz treba zauzeti važno mjesto pri planiranju razvitka ukupnog prometa zbog zahtjeva tržišta za potpunom uslugom "od vrata do vrata", zbog velikog tranzitnog cestovnog prometa, povoljnog utjecaja na okoliš i supstitucije teretnog prijevoza koji se pojavljuje zatvaranjem nerentabilnih pruga. Dugogodišnja stagnacija u željezničkom prometu traži svekoliku reafirmaciju cijelog sustava, kako bi se uspostavio suvremeni tok roba i ljudi. Osuvremenjenim željezničkim pravcem Sv.Ivan Žabno - Bjelovar - Kloštar i izgradnjom nove pruge Gradec - Sv.Ivan Žabno, te eventualnom elektrifikacijom, postiže se minimum uvjeta za preusmjeravanje dijela željezničkog prometa između metropole i podravskog prometnog koridora, kako bi se oživljavanjem prometa na toj dionici opravdalo dosadašnja ulaganja i zadovoljilo potrebe prvenstveno industrije za takvim vidom transporta, a Bjelovar približio Zagrebu na distancu satelitskog grada metropole (vremenska distanca do jednog sata). 1.3.1.3. Telekomunikacijski promet Dosegnuti visoki stupanj razvijenosti telekomunikacijske mreže treba održavati praćenjem i primjenom dostignuća razvijenih zemalja, uz poštivanje općih smjernica: - postavu kabelskih mreža istovremeno sa ostalom infrastrukturom u iste koridore, - kod izvođenja rekonstrukcija ili zamjena postrojenja, zahvate izvoditi po najvišim tehnološkim, ekonomskim i ekološkim kriterijima uz korištenje postojećih koridora, a stare mreže zamjenjivati novima. 1.3.2. Vodnogospodarski sustav

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=