Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-Bilogorske županije 2009. - 2013. godine

Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije 2009. - 2013. II. ANALIZA I OCJENA STANJA, PROVEDBE I TRENDOVA RAZVOJA U PROSTORU 3. Gospodarske djelatnosti _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 45 3. GOSPODARSKE DJELATNOSTI 3.1. POLJOPRIVREDA Prema Zakonu o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine", broj 39/13) poljoprivredno zemljište je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu zaštitu. Poljoprivrednim zemljištem se, prema navedenom Zakonu, smatraju sljedeće površine: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici, vinogradi, ribnjaci, trstici i močvare, kao i drugo zemljište koje se uz gospodarski opravdane troškove može privesti poljoprivrednoj proizvodnji. Poljoprivredno zemljište Poljoprivredno zemljište se u prostornim planovima određuje na temelju pedoloških studija te u skladu sa Pravilnikom o mjerilima za utvrđivanje osobito vrijednog (P1) i vrijednog obradivog (P2) poljoprivrednog zemljišta („Narodne novine", broj 39/13), kao osobito vrijedno obradivo tlo (P1), vrijedno obradivo tlo (P2) i ostalo obradivo tlo (P3). Poljoprivredno tlo različitih karakteristika zauzima najveći dio Županije (oko 58%). Obzirom da bonitetna karta Županije nikada nije uspostavljena, podjela na planske grupe je napravljena temeljem analiza postojeće prostorno-planske dokumentacije, namjenske pedološke karte Hrvatske, katastarskih podloga i obilaska terena. Kartografski prikaz: 3.1. - 1 - k Poljoprivredno tlo Izvor podataka: dokumentacija ZPU BBZ Najkvalitetnija tla Županije razvrstana su u plansku grupu P2, “vrijedna obradiva tla”, a ima ih 5,33% od ukupnih poljoprivrednih površina. Zbog relativno lošijih pedoloških karakteristika tla u dolinama rijeka i na pleistocenskom ravnjaku, najrasprostranjenija vrijedna obradiva tla su na blažim ocjeditim obroncima Bilogore i Moslavačke gore, a jedan manji dio je dobiven i melioracijom poplavnih dolina Ilove i Česme. Ta su tla većinom bila u korištenju PIK-ova i služila za intenzivnu ratarsku

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=