Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-Bilogorske županije 2009. - 2013. godine

Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije 2009. - 2013. SADRŽAJ _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije - S A D R Ž A J I. POLAZIŠTA 1. Osnova i ciljevi izrade Izvješća I - 1 2. Zakonodavno - institucionalni okvir I - 3 3. Osnovna prostorna obilježja I - 5 3.1. Prirodna i geografska obilježja I - 5 3.2. Upravno - teritorijalna podjela I - 6 3.3. Stanovništvo I - 8 3.4. Socijalno - gospodarska struktura I - 23 4. BBŽ u okviru prostornog uređenja RH I - 27 II. ANALIZA I OCJENA STANJA, PROVEDBE I TRENDOVA RAZVOJA U PROSTORU 1. Prostorna struktura korištenja i namjene površina II - 29 2. Sustav naselja II - 31 2.1. Naselja i prostorni / razvojni koridori II - 31 2.2. Sustav središnjih naselja II - 31 2.3. Prostor za razvoj naselja II - 34 2.4. Ruralni razvoj II - 41 2.5. Društvena infrastruktura II - 41 3. Gospodarske djelatnosti II - 45 3.1. Poljoprivreda II - 45 3.2. Šumarstvo II - 47 3.3. Ribarstvo II - 48 3.4. Vodnogospodarski sustavi II - 50 3.5. Proizvodnja, poduzetništvo, trgovina i obrt II - 63 3.6. Iskorištavanje mineralnih sirovina II - 64 3.7. Turizam II - 65 4. Opremljenost prostora infrastrukturom od značaja za BBŽ II - 69 4.1. Prometna infrastruktura II - 69 4.1.1. Cestovni promet II - 69 4.1.2. Željeznički promet II - 72 4.1.3. Zračni promet II - 74 4.1.4. Elektroničke komunikacije . II - 75 4.2. Energetski sustavi II - 76 4.2.1. Elektroenergetika II - 76 4.2.2. Cjevovodni promet II - 78 4.3. Opskrba pitkom vodom i odvodnja otpadnih voda II - 79 4.3.1. Sustav vodoopskrbe II - 79 4.3.2. Sustav javne odvodnje i uređaji za pročišćavanje II - 84

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=