Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-Bilogorske županije 2009. - 2013. godine

Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije 2009. - 2013. III. ANALIZA IZRADE I PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA 1. Izrada dokumenata prostornog uređenja _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 112 1.4. DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA U POSTUPKU IZRADE I DONOŠENJA Kao što je iz prethodnog poglavlja vidljivo u tijeku je izrada i donošenje cijelog niza prostornih planova, od PP BBŽ, preko šest PPUO/G, pa do više UPU-a. Prema odredbama „novog“ Zakona o prostornom uređenju, postupci izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja (i njihovih izmjena i dopuna) započeti po odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji do stupanja na snagu „novog“ Zakona o prostornom uređenju (01. siječnja 2014. godine), dovršit će se po odredbama istoga, i propisa donesenih na temelju istoga. Ukoliko se do 01. siječnja 2016. godine ne objavi javna rasprava, odluka o izradi prestaje važiti, a izrada i donošenje se obustavlja. 1.5. INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA Donošenjem Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine, broj 76/2007, 38/2009, 55/2011, 90/2011 i 50/2012), prvi puta se u zakonodavnom okviru definira Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU), njegov sadržaj i način uspostave, vođenja i održavanja, koje su obveze dostave podataka i informacija te pristup javnosti tom sustavu. Informacijski sustav prostornog uređenja uspostavlja se za potrebe izrade, donošenja, provedbe i nadzora prostornih planova, trajnog praćenja stanja u prostoru i području prostornog uređenja sa svrhom cjelovitog upravljanja zaštitom prostora, te radi izrade izvješća o stanju u prostoru. Informacijski sustav sadrži osobito podatke i informacije o: - postojećem stanju i korištenju prostora, uključujući i podatke o nekretninama i vlasništvu, - prostornim planovima i prostornim planovima čija je izrada i donošenje u tijeku, - namjeni prostora/površina i drugim uvjetima korištenja i zaštite prostora određenih i propisanih prostornim planovima i posebnim propisima, - upravnim i drugim aktima nadležnih tijela koji se izdaju i koji su izdani u svrhu provedbe prostornih planova, građenja, uporabe i uklanjanja građevina i - sektorskim strategijama, planovima, studijama i drugim dokumentima propisanim posebnim zakonima značajnim za prostorno uređenje. MGiPU u suradnji sa Državnim zavodom za prostorni razvoj i zavodima za prostorno uređenje županije, odnosno Grada Zagreba, uspostavlja i razvija ISPU. Informacijski sustav vodi i njime upravlja Zavod, zavod za prostorno uređenje županije, odnosno Grada Zagreba i zavod velikog grada ako je osnovan, svaki u okviru svojih ovlasti. Osim što je ISPU namijenjen stručnim službama, on je javan i jednim svojim dijelom dostupan najširoj javnosti. Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko - bilogorske županije je prema svemu navedenom postao sudionik ISPU-a za područje Bjelovarsko - bilogorske županije, te je u okviru svojih ovlasti već niz godina prikupljao podatke i stvorio bazu prostornih podataka, koju sada redovito obnavlja, ali i još uvijek nadopunjuje novim podacima. Podatke djelatnici Zavoda selektiraju, obrađuju, te pripremaju za objavu na ISPU-u. Tijekom 2013. godine aktivnosti na uspostavi ISPU-a su, na zahtjev MGiPU, bitno intenzivirane, a zbog planirane uspostave sustava e-dozvola. Svi traženi podaci su uspješno obrađeni, te dijelom po ovlaštenim djelatnicima Zavoda uvršteni (metapodaci), odnosno poslani u MGiPU zbog uvrštavanja u ISPU. U tom postupku dijelom su korištene i usluge geoinformatičke tvrtke koja paralelno radi na razvoju i uspostavi GIS portal Bjelovarsko - bilogorske županije, a u kome je Zavod također referentna točka. GIS portal Bjelovarsko - bilogorske županije upotpuniti će ISPU sustav na državnoj razini, nekim specifičnostima i potrebama koje su bitne, kako stručnim službama tako i javnosti, na područnoj i lokalnoj razini, a u prvoj fazi uspostave sustava e-dozvola istom će pružit potporu u obliku baze georeferenciranih kartografskih prikaza pogodnih za provođenje postupka urbanističke identifikacije.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=