Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-Bilogorske županije 2009. - 2013. godine

Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije 2009. - 2013. II. ANALIZA I OCJENA STANJA, PROVEDBE I TRENDOVA RAZVOJA U PROSTORU 5. Zaštita i korištenje dijelova prostora od posebnog značaja _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 91 5. ZAŠTITA I KORIŠTENJE DIJELOVA PROSTORA OD POSEBNOG ZNAČAJA 5.1. ZAŠTIĆENE PRIRODNE VRIJEDNOSTI Priroda je sveukupna bioraznolikost, krajobrazna raznolikost i georaznolikost. Sustav zaštita i cjelovitog očuvanja prirode uređen je Zakonom o zaštiti prirode („Narodne novine", broj 80/13) i pratećim dokumentom Strategijom i akcijskim planom zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske („Narodne novine", broj 143/08). Na području Bjelovarsko-bilogorske županije sukladno Zakonu o zaštiti prirode, Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine", broj 124/13) i Stručnoj podlozi za zaštitu prirode izrađenoj za reviziju Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije, nalazi se 1 objekt i 1 površina zaštićenih prirodnih vrijednosti, kao i 18 ekološki značajnih područja i objekta (ekološka mreža/područja Natura 2000.) i 21 objekt i područje Prirodnih vrijednosti Bjelovarsko-bilogorske županije predviđene za zaštitu (evidentiranih). Ekološka mreža, područja Natura 2000 vrlo je značajna jer su se prvi puta, svih trenutnih 27 članica EU ujedinile u zajedničkom nastojanju i unutar istih zakona kako bi zaštitili ugrožene vrste i staništa duž njihova prirodnog područja rasprostiranja, neovisno o nacionalnim ili političkim granicama. Slijedeća značajka Nature 2000 je da stavlja ljude u središte procesa, a ne na periferiju. Direktiva o staništima zahtjeva da mjere očuvanja prirode uzimaju u obzir ekonomske, socijalne i kulturne zahtjeve, kao i lokalne i regionalne karakteristike područja. Svrha Nature 2000 nije kreiranje prirodnih utočišta u kojima će biti isključene ljudske aktivnosti već upravo suprotno, očuvanje bioraznolikosti na određenim lokacijama može zahtijevati održavanje ili poticanje ljudskih aktivnosti. Ekološka mreža, područja Natura 2000 sastoje se od: - područja značajnih za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja divljih vrsta ptica od interesa za Europsku uniju, kao i njihovih staništa, te područja značajna za očuvanje migratornih vrsta ptica, a osobito močvarna područja od međunarodne važnosti (u daljnjem tekstu: Područja očuvanja značajna za ptice - POP), - područja značajnih za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja drugih divljih vrsta i njihovih staništa, kao i prirodnih stanišnih tipova od interesa za Europsku uniju (u daljnjem tekstu: Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove – POVS). Područja očuvanja značajna za ptice iz Priloga III. Dijela 1. i Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove iz Priloga III. Dijela 2. Uredbe o ekološkoj mreži, definirana su sljedećim podacima: - identifikacijskim brojem područja, - nazivom područja ekološke mreže, - znanstvenim imenima divljih vrsta ili stanišnih tipova zbog kojih je pojedino područje određeno kao područje ekološke mreže (ciljne vrste i staništa) uz posebno označavanje prioritetnih divljih vrsta ili prioritetnih stanišnih tipova navođenjem oznake«*«, - kategorijama ciljnih vrsta i stanišnih tipova, - statusom vrste, kod posebnih područja značajnih za očuvanje ptica. Zaštita svih prirodnih vrijednosti u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji temelji se na stručnoj podlozi Državnog zavoda za zaštitu prirode, a dijele se na: Zaštićena područja: Ekološka mreža / područja Natura 2000: Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove - POVS; - Ribnjak Dubrava HR2001327, - Ribnjaci Siščani i Blatnica HR2000440, - Ribnjaci Narta HR2000441,

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=