Prostorni plan BBŽ

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e V . i z m j e n e i d o p u n e I. Tekstualni dio _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije I I. TEKSTUALNI DIO

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e V . i z m j e n e i d o p u n e I. Tekstualni dio _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije I ODREDBE ZA PROVEDBU (pročišćeni tekst)

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e V . i z m j e n e i d o p u n e I. Tekstualni dio _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije I - 1 Napomena: Ove Odredbe za provedbu počinju sa člankom 4. zbog usklađenja brojeva članaka sa brojevima članaka Odredbi za provedbu u Odluci o donošenju V. izmjena i dopuna Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije. 1. UVJETI RAZGRANIČENJA PROSTORA PREMA OBILJEŽJU, KORIŠTENJU I NAMJENI Članak 4. (1) Prostornim planom Bjelovarsko-bilogorske županije (u daljnjem tekstu „Planom“) utvrđuje/prikazuje se osnovna podjela prostora/površina Bjelovarsko-bilogorske županije (u daljnjem tekstu „Županije“) prema obilježju, korištenju i namjeni prostora, prikazana u grafičkom dijelu Plana. Obzirom na karakter Plana i mjerilo kartografskih prikaza podjela je u pravilu izvršena načelno. (2) Iznimno, za zahvate u prostoru za koje je propisana neposredna provedba Plana podjela je detaljna. Članak 5. (1) Detaljno razgraničenje prostora/površina iz članka 4. ovih Odredbi za provedbu utvrdit će se posebnim propisima, prostornim planovima uređenja općina i gradova (u daljnjem tekstu “PPUO/G”), drugim prostornim planovima, aktima za provedbu prostornih planova, odlukama, rješenjima i drugim aktima o proglašenju zaštitnih šuma i šuma posebne namjene, zaštićenih dijelova prirodne i kulturne baštine, zaštite izvorišta, područja i dijelova ugroženog okoliša, a temeljem odredbi, smjernica i kriterija ovog Plana i posebnih propisa. (2) Razgraničenje treba u pravilu provesti rubom katastarske čestice, rubom ili osi topografskog objekta ili granicom namjene ili primjene određenog režima korištenja. 1.1. UVJETI RAZGRANIČENJA PROSTORA PREMA OBILJEŽJU Članak 6. (1) Prostor Županije pripada, s aspekta homogenosti prirodno-geografskih, fizionomskih i razvojnih karakteristika, dvjema različitim cjelinama: - Slavonskom gorju (većim dijelom u Virovitičko-podravskoj, Požeško-slavonskoj i Brodsko-posavskoj županiji), - Bilogorsko-moslavačkom prostoru sa podcjelinama; - brdski predjeli Moslavačke gore, (dijelom i u Sisačko-moslavačkoj županiji) - greben Bilogore, (dijelom i u Koprivničko-križevačkoj i Virovitičko-podravskoj županiji). - obronci Papuka, Moslavačke gore i Bilogore, te ravnjaci i doline Česme i Ilove. (2) Planom su načelno određena i relativno prostrana područja sličnih pojedinačnih obilježja: - sa vrlo velikim ograničenjima u razvoju, - malih gustoća naseljenosti i izrazito negativnih demografskih procesa, - prigradskih zona Bjelovara, a koja su ujedno i područja primjene posebnih razvojnih i drugih mjera.

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e V . i z m j e n e i d o p u n e I. Tekstualni dio _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije I - 2 Članak 7. U planovima užih područja treba uvažiti značajke područja iz članka 6. ovih Odredbi, pobliže razgraničiti dijelove tih područja koji se nalaze unutar granica obuhvata planova užih područja, te odrediti odgovarajuće razvojne i druge mjere. 1.2. UVJETI RAZGRANIČENJA PROSTORA PREMA UVJETIMA KORIŠTENJA I ZAŠTITE Članak 8. (1) Ovim Planom se u kartografskim prikazima broj 3.a i 3.b (Uvjeti korištenja i zaštite prostora), na topografskoj karti mjerila 1:100.000, prikazuje/utvrđuje podjela prostora Županije prema osnovnim uvjetima korištenja i zaštite, odnosno površine/područja i položaj površina: - posebnih uvjeta korištenja i posebnih ograničenja u korištenju; - posebnih uvjeta korištenja; - ekološke mreže / Nature 2000, - prirodnih vrijednosti, - kulturnih dobara, - posebnih ograničenja u korištenju; - područja najvećeg intenziteta potresa, - seizmotektonski aktivnih područja, - pretežito nestabilnih područja, - aktivnih ili mogućih klizišta ili odrona, - eksploatacijskih polja mineralne sirovine - istražnih prostora mineralne sirovine - vodozaštitnih područja, - vodotoka - planirane vrste vode, - poplavnih područja, - zone zabrane izgradnje uz posebnu namjenu, - zona ograničene gradnje uz posebnu namjenu. - primjene posebnih mjera uređenja i zaštite; - uređenja zemljišta; - hidromelioracija (navodnjavanja), - uređenja i zaštite ugroženih područja - sanacije; - oštećenih seoskih cjelina, - područja, cjelina i dijelova ugroženog okoliša, - voda - tla, - napuštenih eksploatacijskih polja, - primjene planskih mjera zaštite; - obuhvata obvezne izrade prostornog plana užeg područja, - rezervata za izgradnju naselja u postplanskom razdoblju. (2) Detaljno razgraničenje utvrđuje se planovima užih područja, Zakonima i drugim aktima iz članka 5. ovih Odredbi, a sukladno odredbama, smjernicama i kriterijima ovog Plana i posebnih propisa.

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e V . i z m j e n e i d o p u n e I. Tekstualni dio _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije I - 3 1.2.1. Prostori posebnih uvjeta korištenja Članak 9. (1) Razgraničenje površina prostornih objekata zaštićene prirodne baštine i granice pojedinih zona stupnjevane zaštite utvrđuju se rješenjima o preventivnoj zaštiti i odlukama o proglašenju zaštićenih dijelova prirode, a dijele se sukladno odredbama posebnih propisa. (2) Razgraničenje površina planiranih, odnosno Planom predloženi za vrednovanje i moguću zaštitu temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode, do donošenja akata iz stavka 1. ovog članka, može se utvrditi u PPUO/G-u, a prema odredbama, smjernicama i kriterijima ovog Plana, temeljem Stručne podloge zaštite prirode, Krajobrazne osnove i drugih relevantnih izvora podataka. Članak 10. (1) Razgraničenje površina nepokretnih kulturnih dobara i granice pojedinih zona stupnjevane zaštite utvrđuju se rješenjima o utvrđivanju svojstva kulturnog dobra, rješenjima o preventivnoj zaštiti i odlukama o proglašenju zaštićenim dobrom, a dijele se sukladno odredbama posebnih propisa. (2) Razgraničenje površina evidentiranih/planiranih nepokretnih kulturnih dobara i granice pojedinih zona stupnjevane zaštite, do donošenja akata iz stavka 1. ovog članka, utvrđuje se u PPUO/G-u, a prema odredbama, smjernicama i kriterijima ovog Plana, temeljem konzervatorskih podloga, Krajobrazne osnove i drugih relevantnih izvora podataka. 1.2.2. Prostori posebnih ograničenja u korištenju Članak 11. (1) Razgraničenje područja osobito vrijednih predjela (prirodnih, kultiviranih i izgrađenih krajobraza), do donošenja odnosnih posebnih propisa, utvrđuje se u PPUO/G-u, a prema odredbama, smjernicama i kriterijima ovog Plana, temeljem konzervatorskih podloga, Krajobrazne osnove i drugih relevantnih izvora podataka. (2) Razgraničenje područja najvećeg intenziteta potresa prikazuje se u PPUO/G-u temeljem relevantnih izvora podataka (seizmičke karte,…). (3) Razgraničenje područja pojačane erozije i pretežito nestabilnih područja prikazuje se u PPUO/G-u temeljem relevantnih izvora podataka (planova upravljanja vodnim područjima, studija, postojećih prostornih planova, …). (4) Razgraničenje vodonosnih područja prikazuje se u PPUO/G-u temeljem relevantnih izvora podataka (planova upravljanja vodnim područjima, studija, postojećih prostornih planova, …). (5) Razgraničenje vodozaštitnih područja i granice pojedinih zona stupnjevane zaštite utvrđuje se odlukama donesenim temeljem posebnih propisa i prikazuje u PPUO/G-u. (6) Razgraničenje planiranih vodozaštitnih područja i granice pojedinih zona stupnjevane zaštite, do donošenja odluka iz stavka 5. ovog članka, utvrđuje se u PPUO/G-u temeljem relevantnih izvora podataka (planova upravljanja vodnim područjima, studija,…). (7) Razgraničenje poplavnih područja prikazuje se u PPUO/G-u temeljem relevantnih izvora podataka (planova upravljanja vodnim područjima, studija, postojećih prostornih planova, …). (8) Planirane kategorije vodotoka utvrđuje se zakonom, aktima donesenim temeljem posebnih propisa, (Odlukom o popisu voda I. reda, Planom upravljanja vodama), kao i planovima izgradnje i

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e V . i z m j e n e i d o p u n e I. Tekstualni dio _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije I - 4 održavanja objekata komunalne infrastrukture sukladno propisima o komunalnom gospodarstvu i prikazuje u PPUO/G-u. 1.2.3. Prostori primjene posebnih mjera uređenja i zaštite Članak 12. (1) Razgraničenje područja hidromelioracija, pošumljavanja, ozelenjivanja, komasacija i preparcelacija prikazuje se u PPUO/G-u temeljem odgovarajućih odluka, investicionih elaborata i drugih relevantnih izvora podataka. (2) Razgraničenje oštećenih prirodnih ili kultiviranih krajobraza, gradskih ili seoskih cjelina, oštećenog tla erozijom i opožarenog šumskog zemljišta prikazuje se u PPUO/G-u temeljem relevantnih izvora podataka (procjena šteta od ratnih razaranja, elementarnih nepogoda, podataka prikupljenih na licu mjesta,…). (3) Razgraničenje područja, cjelina i dijelova ugroženog okoliša prikazuje se u PPUO/G-u temeljem relevantnih izvora podataka (planova razminiranja, planova upravljanja vodnim područjima, stručnih podloga zaštite prirode,…). 1.3. UVJETI RAZGRANIČENJA PROSTORA PREMA NAMJENI Članak 13. Ovim Planom se u kartografskom prikazu broj 1. utvrđuje načelno razgraničenje prostora/površina prema namjeni, te položaji površina i koridora: - prostora/površina za razvoj i uređenje naselja; - građevinskih područja naselja, - izdvojenih dijelova građevinskih područja naselja, - prostora/površina za razvoj i uređenje izvan naselja; - izdvojenih građevinskih područja izvan naselja, - gospodarske namjene, - proizvodne, (pretežito industrijske, energetske, pretežito poljoprivredne), - ugostiteljsko-turističke namjene, (seoski turizam, izletnički turizam) - sportsko-rekreacijske namjene, - posebne namjene, - infrastrukturnih sustava, - za izgradnju izvan građevinskih područja, - gospodarske namjene, - proizvodne, (poljoprivredne), - površine za iskorištavanje mineralnih sirovina, (ostalih) - uzgajališta (akvakultura), - sportsko-rekreacijske namjene, (jahači centar, planinarenje i zimski sportovi, izletnička rekreacija) - posebne namjene, - infrastrukturnih sustava, - poljoprivrednog tla isključivo osnovne namjene, - vrijednog obradivog tla, - ostalog obradivog tla,

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e V . i z m j e n e i d o p u n e I. Tekstualni dio _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije I - 5 - šuma isključivo osnovne namjene, - gospodarskih šuma, - zaštitnih šuma, - šuma posebne namjene, - ostalog poljoprivrednog tla, šuma i šumskog zemljišta, - vodnih površina, - vodnih površina, - vodotoka I. reda, - vodotoka II. reda, - posebne namjene, - površina i koridora prometne infrastrukture; - cestovnog prometa, - autocesta/brzih cesta, - ostalih državnih cesta, - županijskih cesta, - nerazvrstanih cesta županijskog značaja, - željezničkog prometa, - željezničkih pruga od značaja za lokalni promet, - zračnog prometa, - zračnog pristaništa, - letjelišta, - zračnih puteva (međunarodni promet), - zračnih puteva (domaći promet). 1.3.1. Prostori/površine za razvoj i uređenje naselja Članak 14. (1) Razgraničenje površina za razvoj i uređenje naselja utvrđuje se u PPUO/G-u određivanjem granica građevinskog područja naselja i izdvojenog dijela građevinskog područja naselja, a prema odredbama, smjernicama i kriterijima ovog Plana. (2) Unutar građevinskog područja naselja i izdvojenog dijela građevinskog područja naselja u PPUO/G-u se moraju odrediti neizgrađeni i neuređeni dijelovi, te područja planirana za urbanu preobrazbu i urbanu sanaciju (osim unutar obuhvata GUP-a), a mogu i prostori/površine pojedine namjene. 1.3.2. Prostori/površine za razvoj i uređenje izvan naselja Članak 14.a (1) Razgraničenje površina izdvojenih građevinskih područja izvan naselja utvrđuje se u PPUO/Gu određivanjem granica izdvojenog građevinskog područja, a prema odredbama, smjernicama i kriterijima ovog Plana. (2) Unutar izdvojenog građevinskog područja izvan naselja u PPUO/G-u se moraju odrediti neizgrađeni i neuređeni dijelovi, te područja planirana za urbanu preobrazbu i urbanu sanaciju (osim unutar obuhvata GUP-a) i prostori/površine pojedine namjene. Članak 15. (1) Razgraničenje prostora/površina poljoprivrednog tla isključivo osnovne namjene utvrđuje se u PPUO/G-u temeljem odredbi, smjernica i kriterija posebnih propisa i ovog Plana.

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e V . i z m j e n e i d o p u n e I. Tekstualni dio _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije I - 6 (2) Poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene razgraničuje se najmanje na vrijedno obradivo tlo i ostala obradiva tla, s tim da se površine manje od 10 ha bez obzira na pedološki sastav, nagibe, katastarske kulture i klase, blizinu prometnica i druge karakteristike u kartografskim prikazima mjerila 1 : 25000 ne prikazuju zasebno. (3) Ova podjela je isključivo prostorno - planerska i u druge svrhe se ne može upotrebljavati. Članak 16. (1) Razgraničenje prostora/površina šuma isključivo gospodarske namjene utvrđuje se osnovama gospodarenja gospodarskim jedinicama, te godišnjim planovima gospodarenja šumama i prikazuje u PPUO/G-u, s tim da se šume površine manje od 5 ha s okolnim šumskim i poljoprivrednim zemljištem u kartografskim prikazima mjerila 1 : 25000 mogu prikazati kao “ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište”. (2) Šume isključivo gospodarske namjene razgraničuju se na gospodarske šume, zaštitne šume i šume s posebnom namjenom odgovarajućim odlukama o proglašenju, u pravilu granicama odsjeka i rubovima ili osima šumskih cesta, te prikazuje u PPUO/G-u. (3) Razgraničenje površina planiranih zaštitnih šuma i šuma s posebnom namjenom, do donošenja odluka iz stavka 2. ovog članka, utvrđuje se u PPUO/G-u prema odredbama, smjernicama i kriterijima ovog Plana, krajobrazne osnove i osnova gospodarenja gospodarskim jedinicama, te godišnjih planova gospodarenja šumama, u pravilu granicama odsjeka i rubovima ili osima šumskih cesta. Članak 17. Razgraničenja prostora/površina ostalog poljoprivrednog tla, šuma i šumskog zemljišta utvrđuje se u PPUO/G-u temeljem odredbi, smjernica i kriterija za razgraničenje poljoprivrednog i šumskog tla. Članak 18. (1) Razgraničenje vodnih površina utvrđuje se aktima donesenim temeljem posebnih propisa i prikazuje u PPUO/G-u. (2) Razgraničenje vodnih površina do donošenja akata iz stavka 1. ovog članka i planiranih vodnih površina, utvrđuje se u PPUO/G-u temeljem planova upravljanja vodnim područjima, te odredbi, smjernica i kriterija ovog Plana. Članak 19. Razgraničenje prostora/površina posebne namjene utvrđuje se aktima donesenim temeljem posebnih propisa. Članak 20. Razgraničenje prostora/površina infrastrukturnih sustava utvrđuje se PPUO/G-om, drugim prostornim planovima, stručnim podlogama za ishođenje lokacijskih dozvola i lokacijskim dozvolama, određivanjem infrastrukturnog koridora i njegove širine ili granica prostora/površina infrastrukturnih koridora i infrastrukturnih građevina, a prema odredbama, smjernicama i kriterijima posebnih propisa i ovog Plana.

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e V . i z m j e n e i d o p u n e I. Tekstualni dio _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije I - 7 Članak 21. Razgraničenje prostora/površina za izgradnju izvan građevinskih područja utvrđuje se PPUO/G-om, drugim prostornim planovima i lokacijskim dozvolama, a prema odredbama, smjernicama i kriterijima posebnih propisa i ovog Plana. 2. UVJETI ODREĐIVANJA PROSTORA GRAĐEVINA OD VAŽNOSTI ZA DRŽAVU I ŽUPANIJU Članak 22. (1) Građevine od važnosti za Državu određene su prema značaju zahvata u prostoru (veličina, obuhvat, zaštita prostora), a sukladno posebnim propisima i Programu prostornog uređenja Republike Hrvatske. (2) Građevine od važnosti za Županiju određene su prema značaju za prostorno uređenje i razvoj pojedinih dijelova i cjeline Županije, a sukladno posebnim propisima i ovom Planu. Članak 23. (1) Osnovni princip koji treba primijeniti na određivanje prostora svih planiranih infrastrukturnih sustava je smještanje u postojeće koridore ili grupiranje više sustava u nove koridore, a naročito na mjestima prolaza kroz građevinska područja i prostore posebnih uvjeta korištenja i posebnih ograničenja u korištenju. (2) Unutar koridora postojeće infrastrukture može se vršiti zamjena postojećih vodova/cijevi/uređaja istima nižeg ili istog značaja, pri čemu nije nužno ukloniti stare vodove/cijevi/uređaje (izuzev ukoliko bi njihovo zadržavanje bitno negativno utjecalo na ostale korisnike prostora). (3) Prije izrade PPUG Čazme treba preispitati mogućnosti izmicanja infrastrukturnog koridora na području naselja Čazma u kojem su smješteni postojeći naftovod, kondenzatovodi i plinovodi, te planirani dalekovod. Isti bi, uz suglasnost nadležnih pravnih osoba trebalo planirati južnije, tako da što manje ograničava razvoj naselja. 2.1. GRAĐEVINE OD VAŽNOSTI ZA DRŽAVU 2.1.1. Prometne građevine s pripadajućim objektima, uređajima i instalacijama Članak 24. Okosnicu cestovne prometne mreže državnog značaja na području Županije čine postojeće i planirane državne ceste (autoceste/brze ceste i ostale državne ceste). Članak 25. Ovim Planom planirana je sljedeća državna cesta (auto cesta/brza cesta): - spoj Podravine sa Zagrebom (DC 12): Čvorište Vrbovec 2 (D10) - Bjelovar - Virovitica - G. P. Terezino Polje (granica Republike Mađarske); - Planom je utvrđen koridor i načelni broj i položaji čvorišta, - u planovima užeg područja potrebno je utvrditi trasu na osnovu raspoložive tehničke dokumentacije (idejni projekt, građevinsko tehnička studija,…),

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e V . i z m j e n e i d o p u n e I. Tekstualni dio _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije I - 8 - preporuča se preispitivanja koridora između Bulinca i Virovitice, a zbog eventualnog približavanja naselju Grubišnom Polju. Članak 26. Ovim Planom planirane su slijedeće državne ceste (brze ceste): - moslavačko-pokupski smjer: Kutina - Garešnica - Grubišno Polje - Virovitica; - Planom je utvrđen koridor i načelni broj i položaji čvorišta, - u planovima užeg područja potrebno je utvrditi trasu na osnovu raspoložive tehničke dokumentacije (građevinsko tehnička studija,…). - pakračko-okučanski smjer: Pakrac - Daruvar - Grubišno Polje; - Planom je utvrđen koridor, - u planovima užeg područja potrebno je utvrditi trasu na osnovu raspoložive tehničke dokumentacije (građevinsko tehnička studija,…), - preporuča se preispitivanje koridora između Pakraca i Daruvara, a zbog eventualnog približavanja naselju Siraču i eksploatacijskim poljima kamena. Članak 27. (1) Koridor auto ceste u pravilu se vodi izvan građevinskog područja i obuhvaća prostorni rezervat potreban za izgradnju normalnog punog poprečnog presjeka auto ceste i križanja u više razina, uključujući i zakonom propisan zaštitni pojas unutar kojeg se može planirati i druga izgradnja u skladu s posebnim propisima, te dodatni pojas ovisno o predjelu kroz koji prolazi (50 m u građevinskom području, 250 m u ravničarskim predjelima, 500 m u brdovitim predjelima). (2) Do izrade stručnih podloga za izdavanje lokacijskih dozvola potrebno je u PPUO/G-u utvrditi trasu i prostor cestovnog prometnog pravca, a temeljem odredbi, smjernica i kriterija ovog Plana. Članak 27.a (1) Koridori brzih cesta u pravilu se vode izvan građevinskog područja i obuhvaćaju: - za sve brze ceste prostorni rezervat potreban za izgradnju normalnog punog poprečnog presjeka brze ceste i križanja u više razina, uključujući i zakonom propisan zaštitni pojas unutar kojeg se može planirati i druga izgradnja u skladu s posebnim propisima, - za planirane brze ceste (uključujući i dionice koje prolaze trasama postojećih državnih cesta), dodatni pojas ovisno o predjelu kroz koji prolazi (kroz građevinsko područje bez dodatnog pojasa, 250 m u ravničarskim predjelima, 500 m u brdovitim predjelima). (2) Do izrade stručnih podloga za izdavanje lokacijskih dozvola potrebno je u PPUO/G-u utvrditi trasu i prostor cestovnih prometnih pravaca, a temeljem odredbi, smjernica i kriterija ovog Plana. Članak 28. (1) Postojeće i planirane državne ceste su u ovom Planu razvrstane na osnovu posebnih propisa na dan 15. siječnja 2016. godine, temeljem kojih su moguće promjene u razvrstavanju bez izmjene ovog Plana. (2) Za postojeće državne ceste: - D 5 G.P. Terezino Polje (gr. R. Mađarske) – Virovitica – V. Zdenci – Daruvar – Okučani – G.P. St. Gradiška (gr. BiH), - D 26 Čvorište Dubrava (D10) – Čazma – Garešnica – Dežanovac – Daruvar (D5), - D 28 Čvorište Gradec (D10) – Bjelovar – V. Zdenci (D5), - D 43 Đurđevac (D2) – Bjelovar – Čazma – čvorište Ivanić Grad (A3),

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e V . i z m j e n e i d o p u n e I. Tekstualni dio _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije I - 9 - D 45 V. Zdenci (D5) – Garešnica – čvorište Kutina (A3), ovim Planom su utvrđeni postojeći koridori. U planovima užeg područja treba detaljno razraditi i modernizirati trase i utvrditi prostore za sanaciju kritičnih dionica (uspona, zavoja, prolaza kroz naselja,…), a prioritet treba dati državnoj cesti D-43. (3) Za postojeću državnu cestu D-26 na dionici Vrbovec - Čazma i D - 43 na dionici Ivanić Grad - Čazma - Bjelovar planirano je izmještanje trase izvan naselja. (4) Ovim Planom je kao državna cesta u istraživanju ucrtana i nova državna cesta od čvora Breza do zapadne/sjeverne obilaznice Bjelovara. (5) Koridori izmještenih i planiranih državnih cesta u pravilu se vode izvan građevinskog područja i obuhvaćaju: - za sve državne ceste prostorni rezervat potreban za izgradnju normalnog punog poprečnog presjeka državne ceste i križanja, uključujući i zakonom propisan zaštitni pojas unutar kojeg se može planirati i druga izgradnja u skladu s posebnim propisima, - za planirane državne ceste, dodatni pojas ovisno o predjelu kroz koji prolazi (kroz građevinsko područje bez dodatnog pojasa, 150 m u ravničarskim predjelima, 300 m u brdovitim predjelima), - za državne ceste u istraživanju i alternativne trase, dodatni pojas ovisno o predjelu kroz koji prolazi (kroz građevinsko područje bez dodatnog pojasa, 500 m u ravničarskim predjelima, 1000 m u brdovitim predjelima) trebalo bi ga čuvati do izrade/usklađenja PPUO/G a do tada uvjeti HC. (6) Do izrade stručnih podloga za izdavanje lokacijskih dozvola potrebno je u PPUO/G-u utvrditi trasu i prostor cestovnih prometnih pravaca, a temeljem odredbi, smjernica i kriterija ovog Plana. (7) Rekonstrukcija dionice ispravkom ili ublažavanjem loših tehničkih elemenata ceste ne smatra se promjenom trase. Članak 29. (1) Ovim Planom su planirane obilaznice gradova Bjelovara i Čazme, a eventualno potrebne obilaznice drugih naselja treba planirati u PPUO/G-u. (2) Posebno treba razmotriti spoj zapadne i sjeverne obilaznice Bjelovara i državne ceste od čvora Breza do zapadne/sjeverne obilaznice Bjelovara, te se odlučiti za jedno rješenje. Članak 30. Planom je utvrđena poželjna promjena u razvrstavanju županijske ceste Ž3084 u državnu cestu na dionici od D43 do D26 (Narta - Begovača) i županijske ceste Ž2231 u državnu cestu na dionici od D43 do planirane auto ceste/brze ceste DC12-(Čvorište Vrbovec 2 (D10) - Bjelovar - Virovitica - G. P. Terezino Polje (granica Republike Mađarske)), te se za iste ovim Planom utvrđuju koridori državnih cesta. Članak 30.a (1) Ovim Planom planirana su područja smještaja novih samostojećih antenskih stupova i drugih građevina i uređaja elektroničke komunikacijske infrastrukture: - unutar svakog područja smještaja može se izgraditi jedan antenski stup koji mora moći prihvatiti uređaje svih zainteresiranih operatera,

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e V . i z m j e n e i d o p u n e I. Tekstualni dio _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije I - 10 - ukoliko je u području smještaja već izgrađen antenski stup, tada se može izgraditi još jedan antenski stup koji mora moći prihvatiti uređaje svih preostalih zainteresiranih operatera, a na udaljenosti koja minimalno utječe na krajobraz, (2) Iznimno, ukoliko se zbog posebnih uvjeta građenja, ne može izgraditi antenski stup iz 1. stavka ovog članka takvih karakteristika (visine) da osigura zadovoljavajuću kvalitetu usluga, umjesto istoga može se izgraditi više zamjenskih (nižih) antenskih stupova. (3) Lokaciju antenskih stupova iz stavka 1. i 2. ovog članka treba utvrditi: - izvan građevinskih područja naselja (osim u zonama proizvodne i poslovne namjene), te na minimalno 200 m od građevnih čestica i građevina predškolske i školske namjene, - izvan područja posebnih uvjeta korištenja, - na krajobrazno manje vrijednim i vizualno manje eksponiranim područjima, osim iznimno, ukoliko bi takav smještaj uzrokovao nerazmjerno veće troškove ili nerazmjerno manju kvalitetu usluge. (4) Objekte za smještaj opreme treba oblikom i materijalima prilagoditi prostornim obilježjima okolnog prostora, a pristupne putove izvan građevinskog područja ne asfaltirati ili betonirati. Članak 30.b (1) Antenski prihvati i drugi uređaji elektroničke komunikacijske infrastrukture mogu se postavljati i u/na drugim postojećim i/ili planiranim građevinama, a lokaciju im treba utvrditi: - izvan područja posebnih uvjeta korištenja, - unutar područja odnosno u/na građevinama gospodarskih i sličnih djelatnosti, - izvan područja odnosno na minimalno 100 m od građevnih čestica i građevina predškolske i školske namjene, osim iznimno, ukoliko bi takav smještaj uzrokovao nerazmjerno veće troškove ili manju kvalitetu usluge. (2) Uređaje iz stavka 1. ovog članka treba mjestom postave, veličinom i oblikom prilagoditi građevini u/na koju se postavlja i mikrolokaciji. Članak 30.c Ukoliko se PPUO/G izrađuje prije izgradnje samostojećih antenskih stupova iz članka 30.a, odnosno antenskih prihvata iz članka 30.b, PPUO/G-om: - treba unutar ovim Planom planiranih područja smještaja novih samostojećih antenskih stupova i drugih građevina i uređaja elektroničke komunikacijske infrastrukture utvrditi lokaciju/lokacije, - se mogu razraditi kriteriji odabira lokacija antenskih prihvata. 2.1.2. Energetske građevine Članak 31. (1) Postojeća eksploatacijska polja nafte i plina moguće je proširivati uz uvjete propisane zakonom i posebnim propisom, a dijelove i cjeline koji se napuštaju i zatvaraju potrebno je sanirati, revitalizirati ili prenamijeniti u skladu s načelima zaštite okoliša.

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e V . i z m j e n e i d o p u n e I. Tekstualni dio _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije I - 11 (2) Na području Županije PPUO/G-om je moguće planirati nova eksploatacijska polja pod uvjetom da se mogu osnovati kao odobrena eksploatacijska polja u skladu s posebnim propisima, smjernicama i kriterijima ovog Plana. Članak 32. Ovim Planom utvrđuje se smještanje: - planiranog magistralnog plinovoda Kozarac-Gola, planiranog međunarodnog cjevovoda za transport nafte i planiranog višenamjenskog međunarodnog produktovoda u koridor postojećeg međunarodnog cjevovoda za transport nafte JANAF - a (Sisak - Virje - Mađarska), u skladu s posebnim propisima koji osiguravaju prostornu, funkcionalnu i ekološku zaštitu. Članak 33. (1) Ovim Planom utvrđen je postojeći koridor za novu 400 kV poveznicu RP Velševec - TS Međurić - TS Ernestinovo. (2) U planovima užeg područja potrebno je detaljnije razraditi trasu na osnovu idejnih rješenja i stručnih podloga, uz poštivanje odredbi, smjernica i kriterija ovog Plana i posebnih propisa. Članak 34. Na lokaciji ovim Planom planiranoj za termoelektranu (geotermalnu) PPUG-om Bjelovara se može planirati postrojenje za proizvodnju energije (električne, toplinske,…) snage veće od 20,0 MW, a u skladu s odredbama, smjernicama i kriterijima ovog Plana i posebnih propisa. 2.1.3. Građevine za postupanje s otpadom Članak 35. Sukladno Programu prostornog uređenja Republike Hrvatske na području Županije ne planiraju se površine za izgradnju građevina za obradu, skladištenje i odlaganje radioaktivnog otpada. Članak 36. Ovim Planom, a u skladu s odredbama posebnih propisa, utvrđene su slijedeće građevine za gospodarenje otpadom državnog značaja: - postojeća centralna jama INA-Naftaplina - postrojenje za regeneraciju tehnoloških fluida na području Općine Šandrovac, - Centar za gospodarenje otpadom (CGO) s pripadajućim postrojenjima za obradu i oporabu otpada i odlagalištem otpada na lokaciji Doline. 2.1.4. Vodne građevine Članak 37. (1) Ovim Planom utvrđuju se osnovni elementi sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Bjelovar. (2) Planovima užeg područja treba utvrditi koridore, trase i položaje građevina i uređaja.

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e V . i z m j e n e i d o p u n e I. Tekstualni dio _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije I - 12 2.1.5. Građevine obrane Članak 38. (1) Prostor od interesa za obranu određuje se u PPUO/G-u, temeljem posebnih propisa utvrđivanjem granica vojnih kompleksa i građevina u suradnji s nadležnim tijelom obrane. Razgraničenjem treba odrediti granice vojnog kompleksa i građevina, i zaštitni pojas oko vojnih kompleksa. Zaštitni pojas je dio vojnog kompleksa koji se određuje ovisno o vrsti, namjeni i položaju građevina u prostoru. (2) Nužno je uskladiti s potrebama obrane uvjete korištenja prostora: šumskih, poljoprivrednih i vodnih površina, površina za razvoj naselja, površina izvan naselja za izdvojene namjene i zaštićenih područja. (3) Postojeće lokacije prostora od interesa obrane: - vojno skladište "Doljani", Daruvar, - kompleks "Gakovo", - OUP "Moslavačka gora", samo zone zaštite - vojarna "Bilogora". Članak 39. (1) Osnovna usmjerenja prostornog razvitka i uređenja prostora radi utvrđivanja interesa obrane su: - usmjeriti prostorno-razvojne prioritete za zaštitu interesa obrane, - uskladiti potrebe osiguranja prostora od interesa za obranu s drugim korisnicima prostora, - odrediti prostorne elemente, smjernice i kriterije za utvrđivanje prostora i sustava od interesa za obranu. (2) U članku 38. stavku 3. ovih Odredbi navedene su postojeće lokacije. Pojedine lokacije mogu se PPUO/G-om prenamijeniti u površine naselja, površine izvan naselja za izdvojene namjene ili druge namjene, uz suglasnost nadležnog tijela obrane. (3) U postupku donošenja PPUO/G-a mora se pribaviti mišljenje nadležnog tijela obrane. 2.2. GRAĐEVINE OD VAŽNOSTI ZA ŽUPANIJU 2.2.1. Prometne građevine s pripadajućim objektima, uređajima i instalacijama Članak 40. (1) Postojeće županijske ceste su u ovom Planu razvrstane na osnovu postojećih posebnih propisa, temeljem kojih su moguće promjene u razvrstavanju bez izmjena ovog prostornog plana. (2) Rekonstrukcija dionice ispravkom ili ublažavanjem loših tehničkih elemenata ceste ne smatra se promjenom trase. (3) Planom su utvrđeni: - koridor županijske ceste, spojne ceste brze ceste čvor Gudovac do zapadne obilaznice Bjelovara, uz poslovnu zonu Korenovo. - alternativna spojna cesta županijskog značaja – između planirane brze ceste Pakračkookučanskog smjera (Okučani – Pakrac – Daruvar – Grubišno Polje) i naselja Sirač

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e V . i z m j e n e i d o p u n e I. Tekstualni dio _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije I - 13 - trasa planirane spojne ceste županijskog značaja između županijske ceste ŽC 3167 i planirane brze ceste Kutina-Garešnica-Daruvar-Grubišno Polje-Virovitica. - trase spojnih cesta županijskog značaja između planirane brze ceste Pakračko-okučanskog smjera (Okučani – Pakrac – Daruvar – Grubišno Polje) i državnih cesta DC26 i DC5. Članak 41. Planom je utvrđena poželjna promjena u razvrstavanju lokalne ceste L 37155 u županijsku cestu na dionici od Ž 3172 do D. Grahovljana, te se za istu ovim Planom utvrđuje koridor županijske ceste. Članak 42. Željeznički prometni pravci, željezničke pruge od značaja za lokalni promet zadržavaju svoj položaj u prostoru u već zauzetim koridorima: - L203 Križevci - Bjelovar - Kloštar, - L204 Banova Jaruga - Daruvar - Pčelić odvojnica (rasputnica). Članak 43. (1) Na mjestu letjelišta u Grabovnici i Daruvaru planira se izgradnja zračnih pristaništa sa svim potrebnim pratećim sadržajima. Odnosnim PPUO/G-om treba im utvrditi odgovarajuće površine. (2) Letjelište u Brezovcu namijenjeno sportskim i lakim komercijalnim zrakoplovima do 6,5 tona zadržava svoj položaj u prostoru. Odnosnim PPUO/G-om treba mu utvrditi odgovarajuću površinu, a obzirom da mu je razvoj ograničen zbog postojećih infrastrukturnih koridora, po potrebi iznaći i zamjensku lokaciju. Članak 44. PPUO/G će odrediti radio-relejni koridor prema posebnim propisima. Građevine koje će se graditi unutar tog koridora i one izvan njega, a visine veće od 35 m, gradit će se sukladno posebnim uvjetima građenja. 2.2.2. Energetske građevine Članak 45. Ovim Planom utvrđuje se smještanje regionalnog plinovoda Bjelovar - Sv. Ivan Žabno u koridor postojećeg plinovoda Bjelovar - Križevci, u skladu s posebnim propisima koji osiguravaju prostornu, funkcionalnu i ekološku zaštitu. Članak 45.a (1) Ovim Planom utvrđeni su načelni koridori 110 kV dalekovoda: - TS Mlinovac - TS Virje, - TS Mlinovac - TS Kronospan, - Mlinovac - V. Grđevac - M. Zdenci - Daruvar - Pakrac, - DV za buduću TS Garešnica, - spoj buduće TS Čazma na postojeći 110 kV DV Ivanić – Koprivnica, - spoj buduće TS V. Korenovo na postojeći 110 kV DV Bjelovar – Čazma.

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e V . i z m j e n e i d o p u n e I. Tekstualni dio _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije I - 14 (2) U planovima užeg područja potrebno je detaljnije razraditi trasu na osnovu idejnih rješenja i stručnih podloga, uz poštivanje odredbi, smjernica i kriterija ovog Plana i posebnih propisa. Članak 45.b U planovima užeg područja treba osigurati prostor planiranih trafostanica: - TS 110/35 kV (20) Čazma, - TS 110/35 kV (20) Garešnica, - TS 110/35 kV (20) M. Zdenci, - TS 110/10 kV (20) V. Korenovo, - TS 110/10 kV (20) Kronospan. Članak 46. (1) Unapređenje i razvoj proizvodnih i prenosnih kapaciteta i transformatorskih postrojenja županijskog značaja razvijat će se temeljem osnovnih postavki ovog Plana, a razrađivat će se u PPUO/G-u, te odgovarajućom stručnom dokumentacijom. (2) Na lokacijama ovim Planom planiranim za bioplinske i solarne elektrane odnosnim PPUO/Gom se može planirati postrojenje za proizvodnju energije (električne, toplinske,…) snage manje od 20,0 MW i potrebnih susretnih objekata i spojne elektroenergetske infrastrukture (dalekovoda), a u skladu s odredbama, smjernicama i kriterijima ovog Plana i posebnih propisa. Članak 47. (1) Planom je utvrđeno eksploatacijsko polje termalne vode Velika Ciglena. (2) Mogući su razni oblici korištenja resursa - geotermalna elektrana, toplana ili u rekreativne svrhe, uvažavajući osnovne smjernice i preporuke ovog Plana. Članak 48. Postojeća eksploatacijska polja mineralnih sirovina (osim nafte, plina i radioaktivnih mineralnih sirovina) moguće je koristiti (proširivati) uz uvjete propisane zakonom, a PPUO/G-ima je moguće planirati i formirati i nova eksploatacijska polja u skladu s posebnim propisima, te smjernicama i kriterijima ovog Plana. 2.2.3. Vodne građevine Članak 48a. (1) Ovim Planom načelno se utvrđuju osnovni elementi sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Daruvar. (2) Planovima užeg područja treba utvrditi koridore, trase i položaje građevina i uređaja, pri čemu se mogu preispitati pojedina rješenja. Članak 49. Zaštitni i regulacijski radovi rađeni su na magistralnim rijekama dvaju županijskih slivova, Česmi i Ilovi, te njihovim pritokama. Za razliku od rijeke Ilove koja ima mali stupanj izgrađenosti vodnogospodarskih objekata, rijeka Česma regulirana je, mada neujednačeno, cijelim tokom.

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e V . i z m j e n e i d o p u n e I. Tekstualni dio _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije I - 15 Članak 50. (1) Ako se promatra vodoopskrba cjelokupnog prostora Županije, osnovnu konfiguraciju glavnih magistralnih veza (prema studiji “Planovi razvitka vodoopskrbe u prostoru Županije Bjelovarskobilogorske” Hidroprojekt-ing-1996) čine slijedeći pravci: - izvorište “Delovi” - vodospremnik “Kupinovac”, te izvorište “Đurđevac” - vodosprema “Banov Stol”, kao veze koje predstavljaju temeljne objekte dovoda vode na sjeverno područje županije, - transportno opskrbni magistralni cjevovod: “Bjelovar - Veliki Grđevac - Veliki Zdenci - Končanica - Daruvar”, uključujući dovod vode od Pakre do Daruvara, - “Čazma - Štefanje - Bjelovar”, uključujući i dovod vode iz crpilišta “Vrtlinska”, s mogućnošću povezivanja na vodovodne sustave susjednih županija, - “Virovitica - Grubišno Polje - Veliki Zdenci - Garešnica”, s mogućnošću povezivanja na vodoopskrbni sustav Sisačko-moslavačke županije, - “Daruvar - Dežanovac - Pakračka Poljana”, s mogućnošću povezivanja na vodoopskrbni sustav Požeško-slavonske županije. (2) Daljnjim razvojem magistralnog sustava vodoopskrbe Županije, pojavili su se dodatni pravci vodoopskrbe, koji se vežu na naprijed navedenu osnovnu mrežu: - postojeći Bjelovar - Rovišće, - postojeći Paljevine - Berek sa odvojkom do Stare Ploščica, - planirani vodospremnik Rudnik - Zrinski Topolovac, - planirani Patkovac - Garešnica, - planirani Pavlovac - Hercegovac, - planirani Dapci - G. Dragičevci sa spojem na vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije, - planirani Čazma – Ivanska, - planirani Lipovčani - Mostari - (Dubrava). (3) Obzirom na značaj za razvoj Županije PPUO/G-ima se i cjevovodima koji povezuju dva naselja (a zbog nedostatnih podataka u grafičkom dijelu ovog Plana neprikazanim) može utvrditi županijski značaj odnosno status magistralnog cjevovoda. Članak 51. (1) Odvodnju na prostoru Županije treba rješavati cjelovito, studijom odvodnje koja treba biti izrađena u skladu sa studijom vodoopskrbe “Planovi razvitka vodoopskrbe u prostoru Županije Bjelovarsko-bilogorske”, a kojoj bi glavni cilj bila kontrolirana odvodnja otpadnih voda cijele županije. Studija bi trebala riješiti racionalno odvodnju na području Županije i razmotriti sistem grupiranja više naselja u jedan sustav odvodnje, koji ne bi smio biti ograničen teritorijalno-političkim granicama. (2) Županijski plan za zaštitu voda treba definirati cjeloviti plan odvodnje otpadnih voda županije. (3) Izgradnju sustava odvodnje treba prilagoditi zaštićenim područjima i utvrđenim kriterijima zaštite, a posebno u zonama sanitarne zaštite crpilišta. (4) Industrijski pogoni obvezni su za svoje otpadne vode izgraditi vlastite sustave i uređaje ili putem predtretmana dovesti u stanje mogućeg prihvata na sustav javne odvodnje, a sukladno vodopravnim uvjetima.

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e V . i z m j e n e i d o p u n e I. Tekstualni dio _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije I - 16 2.2.4. Građevine za postupanje s otpadom Članak 52. Ovim Planom, a u skladu s odredbama posebnih propisa i smjernicama Plana gospodarenja otpadom u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, utvrđene su, a odnosnim PPUO/G-ima se moraju osigurati prostori za slijedeće građevine za gospodarenje otpadom županijskog značaja: - pretovarne stanice i reciklažna dvorišta na lokacijama postojećih odlagališta, - „Doline“ kod Bjelovara, - „Bukovina“ kod Čazme, - „Cerik“ kod Daruvara, - „Johovača“ kod Velike Trnovitice (Garešnica), - „Prdavac“ kod Grubišnog Polja, - građevine za obradu i skladištenje opasnog otpada, - postojeće građevine za obradu i skladištenje opasnog otpada u Bjelovaru, - postojeća građevina za obradu i skladištenje opasnog otpada u industrijskoj zoni grada Grubišnog Polja, - postojeća građevina za obradu i skladištenje opasnog otpada u Zoni II malog i srednjeg poduzetništva grada Grubišnog Polja, za reciklažu akumulatora, - postojeća građevina za obradu i skladištenje opasnog otpada u Lasovcu vezana na djelatnost tvrtke ing La Bo Commerce za skupljanje i obradu otpadnih vozila, - planirana građevina za obradu i skladištenje opasnog otpada na lokaciji „Doline“, - postojeća građevina za skupljanje, skladištenje i drugu obradu opasnog otpada u industrijskoj zoni grada Garešnice, - planirane građevine za skupljanje, skladištenje i drugu obradu opasnog otpada u industrijskim zonama gradova, - kazete za zbrinjavanje azbesta, - postojeća na lokaciji odlagališta „Cerik“, - planirana na lokaciji „Johovača“, - planirana na lokaciji „Doline“, - sabirališta nusproizvoda životinjskog podrijetla, - postojeće na lokaciji uz odlagalište otpada „Prdavac“, - građevina za gospodarenje građevnim otpadom na lokaciji „Doline“. Članak 53. Odnosnim PPUO/G-ima, a u skladu sa odredbama i smjernicama ovog Plana i odredbama posebnih propisa, mogu se utvrditi: - pretovarna stanica i reciklažno dvorište na alternativnoj lokaciji „Prevalje“ kod Čazme, - građevine za obradu i skladištenje opasnog otpada u industrijskim zonama grada Bjelovara, - građevine za skupljanje, skladištenje i drugu obradu opasnog otpada u industrijskim zonama općina, - građevine za skupljanje, skladištenje, drugu obradu i oporabu neopasnog otpada u industrijskim zonama gradova i općina, - kazete za zbrinjavanje azbesta na lokacijama postojećih odlagališta, - sabirališta nusproizvoda životinjskog podrijetla na lokacijama postojećih odlagališta i u industrijskim zonama gradova i općina.

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e V . i z m j e n e i d o p u n e I. Tekstualni dio _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije I - 17 2.2.5. Ostale građevine Članak 53a. Obzirom na značaj za prostorno uređenje i razvoj pojedinih dijelova i cjeline Županije, ovim Planom se određuju i slijedeće građevine od važnosti za Županiju: - više izdvojenih građevinskih područja izvan naselja iz članka 14.a površine veće od 10,0 ha, - više prostora/površina za izgradnju izvan građevinskih područja površine veće od 10,0 ha. 3. UVJETI SMJEŠTAJA GOSPODARSKIH SADRŽAJA U PROSTORU Članak 54. (1) Za gospodarske sadržaje (građevine, opremu i pripadajuću infrastrukturu) ovim Planom su predviđeni prostorni i drugi uvjeti unutar: - prostora/površina za razvoj i uređenje naselja, - građevinskih područja naselja, - izdvojenih dijelova građevinskih područja naselja, - prostora/površina za razvoj i uređenje izvan naselja, - izdvojenih građevinskih područja izvan naselja - gospodarske namjene, - proizvodne (pretežito industrijske, energetske, pretežito poljoprivredne), - poslovne namjene, - ugostiteljsko-turističke namjene, - sportsko-rekreacijske namjene, - za izgradnju izvan građevinskih područja, - gospodarske namjene; - proizvodne (poljoprivredne, energetske), - za istraživanje i iskorištavanje mineralnih sirovina, - uzgajališta (akvakultura), - sportsko-rekreacijske namjene. (2) Gospodarske djelatnosti lociraju se u prostore iz stavka 1. ovog članka uz obvezu poštivanja slijedećih uvjeta: - da racionalno koriste prostor, - da su zasnovane na novim tehnologijama i programima prepoznatljivim i konkurentnim na domaćem i svjetskom tržištu, - da su u skladu sa načelima zaštite svih sastavnica okoliša uvjetovanih posebnim propisima, - da se usklade interesi korisnika prostora, - da se očuva cjelovitost poljoprivrednih i šumskih površina i zaštiti njihova kvaliteta. Članak 55. Izgradnja građevina na prostorima/površinama za razvoj i uređenje izvan naselja iz članka 54. stavka 1., alineje 2., podalineje 3. ovih Odredbi veličine preko 3,0 ha može se odobravati samo ukoliko je utvrđena i u kartografskim prikazima PPUO/G-a.

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e V . i z m j e n e i d o p u n e I. Tekstualni dio _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije I - 18 3.1. POLJOPRIVREDA, POLJODJELSTVO I STOČARSTVO Članak 56. Treba težiti razvoju intenzivnog tipa poljoprivrede prilagodljive tržišnim zahtjevima, a u okvirima održivog razvoja. U tu svrhu potrebno je: - poticati okrupnjavanje zemljišnog posjeda, - poticati razvoj obiteljskog poljodjelskog i proizvodnog gospodarstva, - poticati proizvodnju zdrave hrane na površinama koje ne smiju biti tretirane raznim agrokemijskim sredstvima. Članak 57. (1) Poljoprivrednim djelatnostima namijenjene su slijedeće površine: - vrijedno poljoprivredno obradivo tlo namijenjeno primarno poljodjelskoj proizvodnji (oranice i livade), - ostalo poljoprivredno obradivo tlo namijenjeno poljodjelstvu, povrtlarstvu, voćarstvu i vinogradarstvu (oranice, livade, vrtovi, voćnjaci, vinogradi i dr.), - ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište – zemljište koje je potrebno određenim agrotehničkim zahvatima poboljšati i dovesti ga u kategoriju ostalog poljoprivrednog obradivog tla ili ga u protivnom pošumiti. (2) Na vrijednom poljoprivrednom obradivom tlu dozvoljava se gradnja infrastrukture predviđene ovim Planom i PPUO/G-om, eksploatacija energetskih mineralnih sirovina (nafte, plina, geotermalne vode), te iznimno i onih u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti, ukoliko se to ukaže ekonomski opravdanim. (3) Na ostalim kategorijama poljoprivrednog zemljišta (ostala poljoprivredna obradiva tla i ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište) dozvoljena je gradnja objekata u funkciji poljoprivredne djelatnosti (staje za uzgoj i tov stoke, skladišta i nadstrešnice poljoprivredne mehanizacije, silosi žita ili silirane hrane, sjenici, spremišta žita, kukuruzarnici i dr.), a prema propozicijama koje će biti određene prostornim planovima uređenja općina i gradova ili odgovarajućim zakonskim propisima i normativima. (4) Gospodarski objekti namijenjeni uzgoju stoke i poljoprivrednoj djelatnosti za individualne potrebe obiteljskog gospodarstva mogu se graditi unutar naselja, a prema odredbama, smjernicama i kriterijima ovog Plana, PPUO/G-a i posebnih zakona. (5) U planovima užeg područja (u PPUO/G-u) odrediti minimalnu veličinu građevinske parcele obiteljskog proizvodnog gospodarstva (parcele na kojoj su uz objekte stanovanja locirani i objekti proizvodnog pogona) uz uvjete pod kojima se dozvoljava formiranje takove građevinske parcele, a kao poticaj razvoju obiteljskog proizvodnog gospodarstva. 3.2. ŠUMARSTVO Članak 58. (1) Šumsko gospodarska područja po namjeni se dijele na: - gospodarske šume koje se uz očuvanje i unapređenje njihovih općekorisnih funkcija koriste za proizvodnju šumskih proizvoda, - zaštitne šume koje služe prvenstveno za zaštitu zemljišta, voda, naselja objekata i druge imovine, - šume posebne namjene koje čine:

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e V . i z m j e n e i d o p u n e I. Tekstualni dio _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije I - 19 - šume i dijelovi šuma registrirani za proizvodnju šumskog sjemena, - šume unutar zaštićenih područja ili prirodnih vrijednosti zaštićene na temelju propisa o zaštiti prirode, - šume namijenjene za odmor, rekreaciju i turizam, - šume namijenjene znanstvenim istraživanjima, nastavi, potrebama obrane Republike Hrvatske, te potrebama utvrđenim posebnim propisima. (2) Šumarstvo kao granu gospodarske djelatnosti treba temeljiti na načelu održivog gospodarenja, odnosno na principima šumarske struke, a u svrhu očuvanja ekološke ravnoteže u prostoru, pa će se gospodarenje šumama vršiti prema važećim osnovama gospodarenja gospodarskim jedinicama. (3) Šuma se može krčiti izuzetno u skladu sa zakonima i posebnim propisima, te za potrebe provedbe ovog Plana i PPUO/G-a. 3.3. RIBNJIČARSTVO Članak 59. (1) Ribnjaci za uzgoj i mrijest ribe, realizirani su u porječju rijeka Česme i Ilove. Gospodarenje ribnjacima se sprovodi prema važećim vodnogospodarskim osnovama (planovima upravljanja vodnim područjima) Bjelovarsko-bilogorske županije i odredbama ovog Plana. (2) Obzirom na stanje zapuštenosti postojećih ribnjaka, posebno Narčanskih, potrebno je s oprezom pristupiti planiranju novih, a zbog njihovog rasprostiranja na površinama ugroženih livadnih staništa i upitnih mogućnosti napajanja. Preporučuje se izrada elaborata kojim bi se utvrdili ukupni mogući kapaciteti, te faznost realizacije, odnosno planiranje i izgradnja od sjevera prema jugu. (3) Gospodarenje provoditi na održiv način, u skladu sa zaštitom prirode i okoliša, te odredbama ovog Plana: - potrebno je do stabilizacije tržišta održavati sadašnje vodene površine ribnjaka koje nisu u privrednoj funkciji, a potom ih sanirati i revitalizirati, te privesti poluintenzivnoj eksploataciji ili sačuvati kao sportske ribnjake i močvarne površine. Ukoliko se u budućnosti ukaže potreba, u porječju rijeke Česme treba sačuvati pogodne površine (ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište) za potencijalne, nove ribnjačke površine kojima se povećava površina već postojećih ribnjaka ili formira nova ribnjačka površina. - okolni prostor uređuje se u skladu s krajobraznim karakteristikama, s tim da se uz rub ribnjaka mogu graditi gospodarski objekti u funkciji ribnog gospodarstva i turističkorekreacioni objekti, a moraju biti manjih gabarita, oblikovno i uporabom materijala podložni ambijentu, te moraju zadovoljavati uvjete zaštite okoliša. - moguća je realizacija individualnih ribnjaka na površinama kategorije: ostala poljoprivredna obradiva tla i ostala poljoprivredna tla, šume i šumska zemljišta, s tim da u smislu vodnog režima ne ugrožavaju susjedno zemljište. Posebne uvjete za gradnju i uređenje ribnjaka izdaju državna tijela za vode i poljoprivredu. 3.4. RUDARSTVO Članak 60. (1) Rudarstvo Bjelovarsko-bilogorske županije koristi resurse mineralnih sirovina (kamen, šljunak, pijesak, kvarcni pijesak, ugljikovodici, geotermalna voda,…), koji još uvijek nisu dovoljno istraženi i odgovarajuće iskorišteni za razvoj Županije. Eksploatacija i proširenje postojećih i budućih nalazišta, te saniranje napuštenih izvodi se prema zakonskim odredbama i odredbama ovog Plana:

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=