Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e U V O D _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje 2 - tekstualni dio-obrazloženje; - polazišta: rezultat su analitičkog posla temeljem kojeg se uspostavlja “slika” Županije kao cjeline (po prvi put) i na kraju se ocjenjuje stanje u prostoru s gledišta okolnosti (mogućnosti i ograničenja) u kojima će se planerske zadaće ostvariti, - ciljevi: oblikovani su tako da se opća načela i ciljevi prepoznaju na konkretan način s predviđanjem prostornih, funkcionalnih, ekoloških i drugih učinaka pojedinih komponenti i sintezno, čitano kao “ciljna slika” u odnosu na razmještaj stanovništva i resursa, značajke i kapacitete funkcionalnih mreža, a promatrano u kontekstu objektivno mogućeg ravnomjernog razvoja Županije, - plan: odgovara na ciljeve razradom u obliku organizacije prostora po komponentama prostorno-razvojne strukture (polazišta i ciljevi, a na određen način i planske postavke grupiraju se po razinama važnosti na državne, županijske i lokalne, a jedna od sigurno najvažnijih zadaća ovog Plana je bila upravo “prepoznavanje” i planiranje županijskih) - odredbe za provođenje: oblikovane su (ovisno o kategoriji subjekta) nedvojbeno ili usmjeravajuće (za daljnje detaljnije određenje na nižoj razini), a koristeći se izričajem svrstanim u uvjete, mjere, kriterije i smjernice. - grafički dio-kartografski prikazi i kartogrami: sustav znakova prilagođen je razini plana i mjerilu kartografskih prikaza i kartograma, te su isti određeni prvenstveno kao grafičke odredbe usmjeravajućeg značaja, a provedbenu komponentu dobivaju tek u neposrednoj vezi sa odredbama za provođenje. Posebni problemi tijekom izrade javljali su se usljed: - nedostatnih saznanja o pravoj ulozi plana takve vrste (prva generacija prostornih planova županija) u ukupnom sustavu dokumenata prostornog uređenja, - nadostatnih znanja o izradi planova u digitalnom obliku, - nedovoljno istraženog utjecaja bitno izmjenjenog geostrateškog položaja Države unutar šireg okružja, - nedovoljno istraženog utjecaja bitno izmjenjenog demografskog stanja u odnosu na podatke iz popisa stanovništva 1991. godine, - nadefiniranja koncepcije razvoja rijetko naseljenih prostora od strane Države, - nedovoljno istraženog utjecaja tranzicijskih procesa, - međusobne neusklađenosti i izmjena zakonske regulative tijekom izrade Plana (Zakona o područjima, županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, Zakona o zaštiti spomenika kulture, Zakona o zaštiti prirode, Zakona o zaštiti okoliša,…). Proces izrade i donošenja ovog Plana proveden je sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju, Uredbe o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova (“Narodne novine” broj 101/98) i posebnih zakona. Plan donosi Županijska skupština, a po pribavljenoj suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja i drugih suglasnosti propisanih Zakonima. te po pribavljenim mišljenjima predstavničkih tijela općina i gradova na području Županije.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=