Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e U V O D _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje 1 U V O D Bjelovarsko-bilogorska županija kao jedinica lokalne uprave i samouprave ima Ustavom Republike Hrvatske zagarantirano pravo na lokalnu samoupravu, koje obuhvaća pravo odlučivanja o potrebama i interesima građana lokalnog značenja, a osobito: - o uređivanju prostora i urbanističkom planiranju, - o uređivanju naselja i stanovanja, - o komunalnim djelatnostima, - o brizi za djecu, socijalnoj skrbi, kulturi, tjelesnoj kulturi te - zaštiti i unapređenju prirodnog okoliša. Obveza donošenja Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije utvrđena je člankom 18. i 57. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 30/94), a novelirana člankom 52. i 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 68/98 i 61/00). Istima je utvrđeno i da: "Ovim se Zakonom uređuju sustav prostornog uređenja, uvjeti i način izrade, donošenja i provođenja dokumenata prostornog uređenja, te nadležnost tijela državne uprave i tijela jedinica lokalne samouprave i uprave u provedbi mjera i aktivnosti kojima se osigurava planiranje i uređivanje prostora Republike Hrvatske. Prostornim uređenjem osiguravaju se uvjeti za gospodarenje, zaštitu i upravljanje prostorom Države kao osobito vrijednim i ograničenim nacionalnim dobrom." “Prostorni plan županije, odnosno Grada Zagreba uvažavanjem društveno gospodarskih, prirodnih, kulturno-povijesnih i krajobraznih vrijednosti razrađuje načela prostornog uređenja i utvrđuje ciljeve prostornog razvoja te organizaciju, zaštitu, korištenje i namjenu prostora. Prostorni plan iz stavka 1. ovog članka sadrži prostornu i gospodarsku strukturu županije, odnosno Grada Zagreba, sustav središnjih naselja regionalnog značenja, sustav razvojne regionalnalne infrastrukture, osnove za uređenje i zaštitu prostora, prostornih mjerila i smjernice za gospodarski razvoj, za očuvanje i unapređenje prirodnih, kulturno-povijesnih i krajobraznih vrijednosti, mjere za unapređenje i zaštitu okoliša, te druge elemente od važnosti za županiju, odnosno Grad Zagreb.” Plan je izradio Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije. a osnova za izradu bio je Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije (“Službeni glasnik” broj 6/97). Pripremne radnje na izradi započele su tijekom 1996. godine prikupljanjem, obradom i analizom postojeće prostorno planske dokumentacije i svih relevantnih dokumenata i podataka od značaja za prostor i aktivnosti u prostoru Županije. Tijekom izrade Plana izvršena su i naka nova stručna istraživanja, a korištene su postojeće sektorske studije Zakon o prostornom uređenju utvrdio je osnovna načela uređenja prostora, a dugoročni ciljevi, prioriteti i usmjerenja državnog značaja (i za područje Županije) zadani su Strategijom i Programom prostornog uređenja Republike Hrvatske (sa kojima ovaj Plan mora biti usklađen) i strategijama razvoja pojedinih djelatnosti utvrđenim po resornim ministarstvima. Plan je izrađen u skladu sa Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (“Narodne novine” broj 106/98) i podjeljen je na:

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=