Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P O L A Z I Š T A 3. Prostorno razvojne i resursne značajke; 3.4. Komunalna infrastruktura _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje A –64 3.4.4. Plinoopskrba Proizvodnja prirodnog plina kreće se na razini 65% potreba zemlje, dok se ostatak uvozi. Relativno nisko učešće plina u opskrbi neposrednih potrošača energijom nije opravdano, jer bi po svojim tehničko-tehnološkim svojstvima plin morao biti glavni nositelj energetskog zadovoljenja široke potrošnje. Područje Bjelovarsko-bilogorske županije prirodnim plinom opskrbljuje “INA – industrija nafte” d.d. Zagreb, Naftaplin, Sektor za dobavu, transport i prodaju plina. Postojeći plinski sustav na području Županije sastoji se od plinovoda i mjerno redukcijskih stanica. Plinovodi Na području Bjelovarsko-bilogorske županije nalazi se dio plinovodnog sustava Hrvatske slijedećih karakteristika: Duljina Max.radni pritisak (km) (mm) (inch) (bar) Budrovac-Ivanić Grad magistralni 72 500 20 50 Budrovac-Ivanić Grad magistralni 71 300 12 50 Virovitica-Kutina magistralni 69 500 20 50 Bjelovar-Daruvar regionalni 48 200 8 50 Bjelovar-Križevci regionalni 25 150 6 50 Promjer Naziv Klasifikacija (Izvor:INA-Naftaplin, Sektor za dobavu, transport i prodaju plina) Mjerno redukcijske stanice Prirodni plin se predaje distributerima na mjerno redukcijskim stanicama, gdje se reducira pritisak dolaznih plinovoda i mjeri predana količina plina. U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji to se obavlja na slijedećim mjerno redukcijskim stanicama: M je r n o M je r n e N a z iv n i I z la z n i r e d u k c i js k a l in i je k a p a c i t e t p r i t is a k I z r a v n i s t a n ic a (m 3 / s a t ) ( b a r ) p o t r o š a č Š a n d r o v a c 1 1 6 0 0 3 M e t a lp r o d u k t V e l ik o T r o js t v o 1 1 0 0 0 3 M e t a lp r o d u k t P a u lo v a c 1 1 0 0 0 3 M e t a lp r o d u k t 2 1 0 0 0 3 B je l . c ig la n e B je lo v a r 1 6 4 0 0 3 E le k t r o m e t a l 2 6 4 0 0 3 E le k t r o m e t a l N o v a R a č a 1 1 0 0 0 3 E le k t r o m e t a l 2 1 0 0 0 3 E le k t r o m e t a l R o v iš ć e 1 1 6 0 0 3 E le k t r o m e t a l N a r t a 1 2 0 0 0 3 E le k t r o m e t a l Č a z m a 1 1 6 0 0 3 K o m u n a l i je D r a g a n a c 1 4 0 0 0 3 Ž i t o V e l ik i G r đ e v a c 1 1 0 0 0 3 K o m u n a la c D a r u v a r 1 4 0 0 0 3 D a r k o m D o l ja n i 1 1 0 0 0 3 D a r k o m V e l ik i Z d e n c i 1 2 6 0 0 3 D a r k o m K o n č a n ic a 1 1 0 0 0 3 D a r k o m S i r a č 1 1 0 0 0 3 D a r k o m 1 2 6 0 0 3 K a m e n S i r a č G a r e š n ic a 1 4 0 0 0 3 K o m u n a la c P o t r o š a č D is t r ib u t e r (Izvor:INA-Naftaplin, Sektor za dobavu,transport i prodaju plina.)

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=