Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P O L A Z I Š T A 2. Osnovni podaci o stanju u prostoru; 2.1. Teritorijalno-politički ustroj _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje A -3 2. OSNOVNI PODACI O STANJU U PROSTORU 2.1. TERITORIJALNO-POLITIČKI USTROJ Kartogrami: 2.1.- 01 Teritorijalno-politički ustroj Prostor koji danas obuhvaća Bjelovarsko-bilogorska županija (bivše općine: Bjelovar, Čazma, Daruvar, Garešnica, i Grubišno Polje) nalazio se prije novog treritorijalno-političkog ustrojstva u bivšoj Zajednici općina Bjelovar, koja se sastojala od deset općina. Bjelovarsko-bilogorska županija formirana je 29. prosinca 1992. godine donošenjem Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (“Narodne novine” broj 90/92), a obuhvaćala je 2 grada i 15 općina. Bjelovarsko-bilogorska županija danas (nakon dvije izmjene i dopune Zakona) obuhvaća 5 gradova i 18 općina. GRAD NASELJA STANOVNIKA POVRŠINA OPĆINA BROJ % BROJ % KM2 % 1 Bjelovar 31 9,60% 42066 29,20% 188,06 6,97% 2 Čazma 36 11,15% 8862 6,15% 238,07 8,83% 3 Daruvar 9 2,79% 14210 9,87% 64,02 2,37% 4 Garešnica 23 7,12% 12186 8,46% 225,91 8,38% 5 Grubišno Polje 24 7,43% 9716 6,75% 265,05 9,83% Ukupno 123 38,08% 87040 60,43% 981,11 36,38% 1 Berek 13 4,02% 2057 1,43% 110,72 4,11% 2 Dežanovac 12 3,72% 3675 2,55% 102,49 3,80% 3 Đulovac 29 8,98% 4696 3,26% 188,22 6,98% 4 Hercegovac 5 1,55% 3143 2,18% 50,73 1,88% 5 Ivanska 13 4,02% 3824 2,65% 129,13 4,79% 6 Kapela 26 8,05% 3897 2,71% 104,55 3,88% 7 Končanica 9 2,79% 3146 2,18% 83,61 3,10% 8 Nova Rača 13 4,02% 4520 3,14% 92,73 3,44% 9 Rovišće 12 3,72% 4968 3,45% 78,70 2,92% 10 Severin 2 0,62% 1111 0,77% 25,91 0,96% 11 Sirač 9 2,79% 3585 2,49% 144,91 5,37% 12 Šandrovac 7 2,17% 2341 1,63% 62,78 2,33% 13 Štefanje 9 2,79% 2577 1,79% 72,18 2,68% 14 Velika Pisanica 8 2,48% 2763 1,92% 83,67 3,10% 15 Velika Trnovitica 8 2,48% 1836 1,27% 60,43 2,24% 16 Veliki Grđevac 11 3,41% 4490 3,12% 169,44 6,28% 17 Veliko Trojstvo 11 3,41% 3286 2,28% 65,09 2,41% 18 Zrinski Topolovac 3 0,93% 1087 0,75% 30,27 1,12% Ukupno 200 61,92% 57002 39,57% 1.655,56 61,39% Sveukupno 323 100,00% 144042 100,00% 2.636,67 100,00% Gradovi i općine su izrazito različite po površini (Grad Grubišno Polje 265,05 km2,a Općina Severin 25,91 km2), broju naselja (Grad Čazma 36 naselja, a Općina Severin 2 naselja), broju stanovnika (Grad Bjelovar 42066 st., a Općina Zrinski Topolovac 1087 st.), te po prostorno razvojnim i resursnim značajkama. Sjedište Bjelovarsko-bilogorske županije je grad Bjelovar.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=