Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P L A N 5. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje C-45 Kip parohijska crkva sv. Ilije P 10/10/94 Sirač župna crkva Pohoda B.D. Marije P 10/12/94 Sirač parohijska crkva sv. Paraskeve P 10/11/94 Općina Šandrovac Šandrovac župna crkva Pohođenja B.D. Marije evidentirano Općina Štefanje Narta parohijska crkva sv. Georgija P 02- 254/ - 1975 Štefanje župna crkva sv. Stjepana Prvomučenika P 02- UP/I - 579/1-1975 Općina V. Pisanica Bedenik parohijska crkva Preobraženja Hristova evidentirano Velika Pisanica župna crkva Srca Isusovog evidentirano Velika Pisanica parohijska crkva sv. Lazara P 03-UP/I – 724-2-1984 Velika Pisanica kalvinska crkva evidentirano Općina V. Trnovitica Velika Trnovitica župna crkva sv. Martina R 504 Općina V. Grđevac Veliki Grđevac župna crkva sv. Duha evidentirano Veliki Grđevac parohijska crkva Sošestvija sv. Duha evidentirano Općina V. Trojstvo Veliko Trojstvo župna crkva sv. Trojstva R 555 Općina Z. Topolovac Zrinski Topolovac župna crkva sv. Mihaela evidentirano Filijalne crkve i kapele Grad Bjelovar Bjelovar kapela sv. Andrije na groblju evidentirano Bjelovar kapela sv. Florijana evidentirano Breza pravosl. kapela evidentirano Brezovac kapela Vavedenja Gospodnjeg (na groblju) evidentirano Brezovac kapela Presvetog Trojstva (na groblju) evidentirano Gudovac pravosl. kapela sv. Petra i Pavla evidentirano Gudovac kapela M.B. Žalosne evidentirano Klokočevac kapela sv. Petra i Pavla evidentirano Klokočevac pravoslavna kapela sv. Đurđa evidentirano Kupinovac pravosl. filijalna crkva Roždestva Bogorodice evidentirano Nove Plavnice kapela sv. Florijana i Sebastijana evidentirano Novoseljani kapela sv. Jovana Krstitelja (na groblju) evidentirano Tomaš kapela sv. Tome R 520 Trojstveni Markovac kapela M.B. Lurdske/sv. Leopolda Mandića evidentirano Grad Čazma Bojana Brdo kapela sv. Franje Ksaverskog R 483 Cerina kapela sv. Ane evidentirano Dereza kapela Marije Pomoćnice evidentirano Dragićevac pravosl. kapela evidentirano Grabovnica kapela Prečasnog Srca Marijinog evidentirano Grabovnica filijalna pravosl. kapela proroka sv. Amosa P 03-UP/I – 338/1-1980 Komuševac kapela Rođenja B.D. Marije evidentirano Martinac kapela sv. Martina evidentirano Pobjenik kapela sv. Petra i Pavla evidentirano Prnjarovac kapela sv. Nikole, na groblju evidentirano Sovari kapela sv. Florijana evidentirano Grad Daruvar Daruvar kapela sv. Šimuna na groblju evidentirano

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=