Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P O L A Z I Š T A 2. Osnovni podaci o stanju u prostoru; 2.3. Naselja _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje A –10 2.3. NASELJA Kartogrami: 2.3.- 01 Razmještaj naselja 2.3.- 02-06 Razmještaj naselja po veličinskim skupovima 2.3.- 07 Vrijeme maksimalnog broja stanovnika 2.3.- 08 Tipovi kretanja stanovništva 2.3.- 09 Urbana preobrazba naselja 2.3.- 10 Razvojna osjetljivost 2.3.- 11 Važnija središta rada 2.3.- 12 Sustav središnjih naselja-polazna sistematizacija 2.3.1 Uvod Naselja su najupečatljiviji elementi kulturnog pajzaža. Odražavaju karakteristike minulog razdoblja, a istovremeno su nositelji funkcionalne organizacije i žarišta preobrazbe prostora. Svaki grad ima žarišnu (čvornu) ulogu prema svom okružju na koje djeluje gospodarskim i urbanotvornim funkcijama, kao što i brojni činitelji njegovog gravitacijskog područja utječu na njega. Prema danas opće prihvaćenim shvaćanjima, suvremeno tehnološko društvo može se razvijati samo kao urbano društvo. Problem dakle nije urbanizacijski proces kao takav, već neki njegovi oblici i alternative: prevelika i naravnomjerna koncentracija stanovništva, neprimjeren sustav središnjih naselja, nesposobnost manjih naselja da samostalno stvore okolicu za ugodan život (što će u budućnosti biti jedan od ključnih kriterija za izbor mjesta stanovanja),… Za potrebe prostornog uređenja Bjelovarsko-bilogorske županije analizirane su prošle i sadašnje strukture naseljenosti, te tendencije njihovih promjena, a zbog karaktera prostora posebna pozornost je usmjerena na ruralna i prelazna naselja i proces urbanizacije. Strategijom i Programom prostornog uređenja Republike Hrvatske kao jedan od primarnih zadataka prostornog planiranja određeno je ostvarivanje policentričnog razvitka države uz integraciju urbane i ruralne ekonomije, a kao jedan od najvećih problema pražnjenje seoskih područja i nagomilavanje prevelikog broja ljudi u nekoliko gradova. Prostorni razvoj mora se vratiti koncepciji gradova (mješovitih naselja) s malim udaljenostima, gdje su sve čovjeku bitne sastavnice života (stanovanje, rad, društveni život, odmor) grupirane zajedno u bližoj okolici. 2.3.2. Povijesni razvoj naselja i mreže naselja Mreža naselja Bjelovarsko-bilogorske županije formirala se u sasvim drukčijim društvenim, gospodarskim i povijesnim uvjetima od današnjih, te se kroz vrijeme više-manje stihijski transformirala, uz određeni kontinuitet koji treba shvatiti prvenstveno kao trajanje lokacije. Na raspored naselja (posebno seoskih) i organizaciju kraja možda značajnije nego u drugim dijelovima države utjecale su: - topografske pogodnosti i neposredni reljefno-klimatski činioci; - relativno velike šumske poplavno-močvarne površine, - regionalna izdvojenost pojedinih dijelova, - društveno-povjesne okolnosti; - višestoljetna granična funkcija poilovlja, - intervencije vlasti i uprave; - vojna krajina.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=