Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-Bilogorske županije 2009. - 2013. godine

Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije 2009. - 2013. II. ANALIZA I OCJENA STANJA, PROVEDBE I TRENDOVA RAZVOJA U PROSTORU 3. Gospodarske djelatnosti _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 50 Za ostale navedene ribnjake problemi su vrlo slični i u osnovi se svode na nedovoljne količine vode u odnosu na potrebe ribnjaka, stalno pogoršanje kakvoće voda na pripadnom slivu, loše stanje objekata za zahvat i upravljanje vodama. Stanje kakvoće voda nije zadovoljavajuće, obzirom da otpadne vode naselja i izgrađenih proizvodnih objekata, upotreba zaštitnih sredstava u poljoprivredi i šumarstvu, te upotreba umjetnih gnojiva, intenzivno zagađuju vode potoka koji se koriste za vodoopskrbu ribnjaka. Tabela: 3.3. - 2 - t Stanje akvakulture u BBŽ SLATKOVODNA AKVAKULTURA (LOKACIJA) TRENUTNO KORIŠTENE POVRŠINE ZA UZGOJ OVLAŠTENICI Blatnica (Štefanje) 285 ha Ribnjačarstvo Štefanje d.o.o. Narta - - Siščani 386 ha Ribnjak 1961. d.o.o. Garešnica 406 ha Riba d.d. ribnjak Garešnica Kaniška Iva, Garešnica Končanica 943 ha Ribnjačarstvo Končanica d.d. Hrastovac 155 ha Riba d.d. ribnjak Garešnica Kaniška Iva, Garešnica Blagorodovac 80 ha Poljodar tim d.o.o. Izvor podataka: dokumentacija ZPU BBZ Prostornim planom Bjelovarsko-bilogorske županije planirana je i izgradnja ribnjačkih površina na novim lokalitetima, predviđenih za izgradnju po Vodoprivrednim osnovama slivova Česme i Glogovnice i Ilove i Pakre. Površine tih planiranih ribnjačkih površina predočene su u kartografskom prikazu 1. Korištenje i namjena površina. Zbog nedovoljne iskorištenosti potencijala postojećih ribnjaka ribnjaci predviđeni za izgradnju po Vodoprivrednim osnovama slivova nisu planirani u Prostornim planovima gradova i općina. Planirana je izgradnja ribnjaka samo u svrhu daljnjeg jačanja postojećih lokaliteta. 3.4. VODNOGOSPODARSKI SUSTAVI Vodni resursi Na temelju odredbi Zakona o vodama, donesena je Strategija upravljanja vodama („Narodne novine", broj 91/2008), kao dugoročni planski dokument kojim se utvrđuju vizija, misija, ciljevi i zadaće državne politike u upravljanju vodama. Na temelju odredbi Zakona o vodama („Narodne novine“, br. 153/09, 63/11, 130/11 i 56/13) i Zakona o Vladi Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 150/11), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. lipnja 2013. godine donijela Odluku o donošenju Plana upravljanja vodnim područjima („Narodne novine“, br. 82/13) s Planom upravljanja vodnim područjima (sastavni dio Odluke) u kojem su za svako vodno područje posebno provedene analize njegovih značajki, pregled utjecaja ljudskog djelovanja na stanje površinskih voda, uključivo prijelaznih i priobalnih voda, te podzemnih voda, kao i ekonomska analiza korištenja voda. Cilj koji se planira postići Planom upravljanja vodnim područjima je postizanje i očuvanje dobrog stanja voda radi zaštite zdravlja ljudi, zaštite njihove imovine te zaštite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava. Temeljem Odluke o granicama vodnih područja ("Narodne novine", broj 79/10), područje Bjelovarsko-bilogorske županije rasprostire se djelomično dva sliva koji su prirodno vezani i za područja susjednih županija. Sliv rijeka Česme i Glogovnice prostorno je vezan i za Zagrebačku županiju te Koprivničko-Križevačku županiju, dok se sliv rijeka Ilove i Pakre širi na Sisačkomoslavačku županiju.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=