Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-Bilogorske županije 2009. - 2013. godine

Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije 2009. - 2013. I. POLAZIŠTA 4. BBŽ u okviru prostornog ueđenja RH _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 27 4. BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA U OKVIRU PROSTORNOG UREĐENJA RH Sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji Zavod za prostorno uređenje Bjelovarskobilogorske županije osnovan 1. rujna 2008. godine kao javna ustanova. Obavljanje poslova Zavod je preuzeo od Županijskog zavoda za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Bjelovarsko-bilogorske županije, ustrojenog kao upravno tijelo Bjelovarsko-bilogorske županije, koji je prestao s radom danom početka rada ovog Zavoda. Temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji, Zavod izrađuje i prati provedbu Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije, izrađuje izvješće o stanju u prostoru Županije, vodi registre podataka u okviru informacijskog sustava prostornog uređenja, priprema polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja, izdaje mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja u skladu sa Zakonom. Zavod može izrađivati i prostorni plan područja posebnih obilježja, prostorni plan uređenja grada i općine i provedbeni dokument prostornog uređenja od strateškog interesa za državu, odnosno županiju, te obavljati stručno-analitičke poslove iz područja prostornog uređenja, ako mu izradu tih planova i dokumenata, odnosno obavljanje poslova, povjeri Ministarstvo ili Župan. Temeljne prostorno planske jedinice za provođenje Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije su Općine i Gradovi. Plan se provodi kroz Prostorne planove uređenja općina i gradova, a iznimno se provodi i neposredno za zahvate u prostoru od važnosti za Državu. Sukladno smjernicama dokumenata prostornog uređenja Države, temeljna načela organizacije prostora Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije za izradu planova užeg područja, su sljedeća: - Racionalno korištenje prostora i održivi razvitak - Prostor Bjelovarsko-bilogorske županije odlikuje se očuvanošću, velikom biološkom raznolikošću, vrijednim poljoprivrednim i šumskim površinama, te prirodnim i kulturnim vrijednostima. Ovakav je prostor najvredniji resurs ove Županije, pa se nameće potreba njegovog racionalnog korištenja i zaštite kod svih zahvata u prostoru. Dispozicijom sadržaja u prostoru i izborom razvojnih programa i tehnologija treba očuvati kvalitetu prostora i okoliša, te planirati razvoj u granicama prihvatljivog opterećenja prostora, na načelima održivog razvitka, uz održanje ravnoteže ekoloških sustava. Održivi razvitak označava onaj razvitak pri kojem su opseg i dinamika čovjekovih proizvodnih i potrošnih aktivnosti dugoročno usklađeni s opsegom i dinamikom procesa koji se odvijaju u prirodi, a koji ne isključuje ekonomski rast; - Zaštita prostora - U organiziranju prostora, uz racionalno i svrhovito korištenje prostora, treba se pridržavati načela kompatibilnosti namjena u prostoru, održivog opterećivanja prostora (nosivost prostora), preferiranja korištenja obnovljivih resursa, i konačno, načela koja se odnose na zaštitu i unaprjeđenje prirodnog i kulturno-povijesnog bogatstva; - Unapređivanje infrastrukturnih sustava (naročito prometne infrastrukture i vodoopskrbe), te povezivanje Županije sa širim prostorom Države i Europe; - Unapređivanje društvene infrastrukture kao uvjeta kvalitetnijeg načina života i sprečavanja emigracije (depopulacije); - Uređivanje prostora (naselja i stanovanja) uz jačanje prostorne i gospodarske strukture.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=