Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-Bilogorske županije 2009. - 2013. godine

Izvješće o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije 2009. - 2013. III. ANALIZA IZRADE I PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA 3. Dokumenti prostornog uređenja u odnosu na strateške i druge dokumente od važnosti za BBŽ _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 119 3. DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA U ODNOSU NA DRUGE STRATEŠKE, RAZVOJNE I PROGRAMSKE DOKUMENTE OD VAŽNOSTI ZA BBŽ Stručne podloge za prostor BBŽ izrađene u proteklom razdoblju U proteklom razdoblju izrađeni je više strateških, razvojnih i programskih dokumenata od važnosti za Županiju, a koji su navedeni i dijelom citirani u prethodnim poglavljima ovog Izvješća. Pri izradi većine navedenih dokumenata korišteni su podaci iz važećih dokumenata prostornog uređenja, odnosno dokumenata u izradi. Zavod za prostorno uređenje sudjelovao je u izradi brojnih dokumenata koji su izrađeni za područje Bjelovarsko-bilogorske županije, bilo da su ih izradili sami županijski odjeli ili su odjeli proveli i pratili njihovu izradu. Posebno se to odnosi na Županijsku razvojnu strategiju, zatim na studije iz područja infrastrukture (i studije koje se odnose na gospodarenje otpadom. Također su podaci iz tih dokumenata korišteni pri izradi prostornih planova, odnosno njihovih izmjena i dopuna, o čemu svjedoči popis literature predočen na kraju svakog plana. Međutim, dio stručnih podloga čija je izrada planirana i Izvješćem o stanju u prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije i općina/gradova nije izrađen (Krajobrazna osnova Bjelovarskobilogorske županije, Strategija gospodarenja mineralnim sirovinama Bjelovarsko-bilogorske županije,X), te je izrada prostornih planova, odnosno njihovih izmjena i dopuna stoga bila bitno otežana. Upravo zbog toga će za nekoliko planova, nažalost trebati izraditi izmjene i dopune, koje se je vjerojatno moglo izbjeći. Studije utjecaja na okoliš za zahvate na prostoru BBŽ izrađene u proteklom razdoblju U proteklom je razdoblju izrađen i značajan broj studija o utjecaju na okoliš na području Bjelovarsko-bilogorske županije navedenih u prethodnim poglavljima (prvenstveno 5.1. Zaštićene prirodne vrijednosti i 5.2. Zaštita i očuvanje okoliša). U postupku same izrade, razmatranja i prihvaćanja većine navedenih studija često su sudjelovali i predstavnici Zavoda za prostorno uređenje, koji su ove dokumente razmatrali najviše u kontekstu planiranih rješenja u dokumentima prostornog uređenja. Rezultati istih su dijelom uneseni u odnosne prostorne planove, a dio tek čeka na izradu izmjena i dopuna istih (Brza cesta granica Republike Mađarske - Virovitica - Okučani - granica Bosne i Hercegovine, dionica: Daruvar – Lipik,X)

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=