Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P O L A Z I Š T A 3. Prostorno razvojne i resursne značajke; 3.1. Zemljopisna obilježja _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje A –20 3. PROSTORNO RAZVOJNE I RESURSNE ZNAČAJKE 3.1. ZEMLJOPISNA OBILJEŽJA 3.1.1. Geološka obilježja Područje Bjelovarsko-bilogorske županije izgrađeno je od stijena paleozojske, mezozojske, i kenozojske (tercijarne i kvartarne) starosti. Stijene se rasprostiru na dva karakteristična područja. era orogenetski pokreti neotektonski period Arhaik Algonkij Kambrij Ordovicij Silur Devon Karbon Perm Trijas Jura Kreda Tercijar Kvartar PREKAMBRIJ PALEOZOIK MEZOZOIK KENOZOIK bajkalidi kaledonidi hercinidi mezo-kenozojske strukture alpidi Eocen, Paleocen Oligocen Miocen Pliocen Pleistocen Holocen (ledeno doba) oko 30milijuna oko 15 milijuna oko 14milijuna oko 10 milijuna oko 1 milijun 8 tisuća godina godina godina godina godina godina TERCIJAR KVARTAR PALEOGEN NEOGEN 3.1.1.1. Brdsko-brežuljkasta područja Na brdsko-brežuljkastom području, u uvjetima humidne klime i zbog razvedenosti reljefa, razvila su se pretežno lesivirana tla. Na uravnjenom području dominiraju pseudogleji, a naglašene topogene depresije uvjetovale su razvoj euglejnih tala. Na širokom prostoru Moslavačke gore i Papuka prostiru se kompleksi stijena paleozojske i mezozojske starosti predstavljeni kompleksima škriljavaca, granita, gnajsa i dolomita. Stijene pliocenog ( neogena starost ) kompleksa prostiru se lokalno na pojedinim dijelovima Bilogore. U litološkom pogledu u nižim dijelovima ovog kompleksa zastupljeni su većinom lapori s rijetkim proslojcima pijesaka i piješčenjaka na koje naliježu pijesci s proslojcima piješčenjaka i pijeskovito glinovitih lapora sa sočivima šljunka, glina i ugljena. Najmlađi nivo ovog kompleksa izgrađen je od šljunaka i pijesaka s proslojcima glina. Debljine neogenskih naslaga u Bjelovarskoj depresiji dosižu 3000 metara. Brežuljkasto područje izgrađeno je od pleistocenih sedimenata koji su predstavljeni prašinama i glinama. 3.1.1.2. Riječne i potočne doline One su najniži reljefski oblici s kotama terena od 110 do 120 metara ( Ilova, Česma i pritoci ). Građene su od sedimenata halocene starosti različitog stupnja disperzivnosti. Halocene sedimente čine barski, proluvijalni i aluvijalni sedimenti a predstavljeni su glinama, prašinama, pijescima i šljuncima.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=