Prostorni plan BBŽ - osnovni plan

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e P L A N 5. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora _____________________________________________________________________________________________________ Bjelovarsko-bilogorska županija – Županijski zavod za prostorno uređenje C-32 5. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA Očuvanje ekološke stabilnosti i vrijednih dijelova okoliša jedna je od najznačajnijih obveza utvrđenih Strategijom i Programom prostornog uređenja Republike Hrvatske. Međutim zbog nepostojanja potrebnih dokumenata i podloga (Izvješća o stanju okoliša i Programa zaštite okoliša Bjelovarsko-bilogorske županije, Krajobrazne osnove,…) iste je bilo izuzetno teško planski obraditi, te su ovim Planom dane smjernice koje prije izrade prostornih planova gradova i općina treba provjeriti i eventualno korigirati. 5.1. UVJETI KORIŠTENJA 5.1.1. Posebni uvjeti korištenja Zbog međusobne isprepletenosti i interaktivnog odnosa spram čovjekovih intervencija u prostoru tijekom postupka stavljanja pod zaštitu zaštićenih krajolika te spomeničkih područja i cjelina (naročito kulturnih krajolika), izrade krajobrazne osnove i PPUO/G-a treba naročito pažljivo kordinirati zahtjeve proizašle iz odredbi Zakona o zaštiti prirode i Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara te izbjegavati dvostruku zaštitu sličnih kategorija. 5.1.1.1. Prirodna baština Temeljem Zakona o zaštiti prirode na području Županije, od velikog broja Prostornim planovima (bivših) općina evidentiranih područja prostorne zaštite (značajnih krajolika, posebnih rezervata,…) i nekoliko spomenika prirode, stvarno je zaštičeno samo: Spomenik prirode: Stablo ginka u Daruvaru Vrlo staro stablo ginka u Parku Antuna grofa Jankovića u Daruvaru. Kako je od izrade Prostornih planova (bivših) općina prošlo već više od dvadeset godina, prije evidentiranja ovim Planom, trebalo je provesti sveobuhvatnu revalorizaciju evidentiranih područja (naročito predloženih posebnih rezervata i zaštitnih šuma), te analizu cijelog prostora Županije . Obzirom da isto nije bilo moguće, temeljem raspoloživih podataka i analiza izvršenih u poglavlju A.3.6.3. ocjenjeno je kao realno da se za zaštitu temeljem Zakona o zaštiti prirode ovim Planom predloži: Park-šume Rimska šuma (20,43 ha) Kultivirana, ali devastirana šuma u neposrednoj blizini Daruvarskih toplica koja je i u prošlosti služila za odmor i rekreaciju. 1998.godine izrađena je Studija revitalizacije. 20,43 ha je temeljem Zakona o šumama proglašeno šumom s posebnom namjenom-za sport i rekreaciju (odsjeci 118. f, g, h, i i j Gospodarske jedinice “Vrani Kamen”). Vranjevina (cca 10,00 ha) Šuma na istaknutom grebenu uz put prema planinarskom domu Petrov vrh, sa izvorom i manjim vodopadom. Izletište građana Daruvara. Svih cca 10,00 ha treba temeljem Zakona o šumama proglasiti šumom s posebnom namjenom za sport i rekreaciju. Bedenik (340,40 ha) Zrela hrastova šuma u neposrednoj blizini Bjelovara. Služi za odmor i rekreaciju, a unutar kompleksa je planirano memorijalno područje “Barutana”. 121,05 ha je je temeljem Zakona o šumama proglašeno šumom s posebnom namjenom-za sport i rekreaciju (odsjeci 8. a i b; 9. a, b, d i f; 10. a i b; 11. b i c Gospodarske jedinice “Bedenik”).

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=