Prostorni plan BBŽ IV. izmjene i dopune

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE BJELOVARSKO - BILOGORSKE ŽUPANIJE PROSTORNI PLAN BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE IV. IZMJENE I DOPUNE KNJIGA 1. Bjelovar, prosinac 2016. godine

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o - b i l o g o r s k e ž u p a n i j e IV. i z m j e n e i d o p u n e _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije IV. IZMJENE I DOPUNE Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Odluka o donošenju IV. izmjena i dopuna Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije: Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije: "Županijski glasnik" br. 2/12 "Županijski glasnik" br. 5/16 Javne rasprave su objavljene: Javni uvidi su održani: u listu " Večernji list" od 30.12.2015.godine od 18.1. do 16.2.2016. godine u listu " Večernji list" od 23.4.2016.godine od 2.5. do 17.5.2016. godine u listu " Večernji list" od 17.6.2016.godine od 27.6. do 26.7.2016. godine Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave: Mladen Marušić, dipl. ing. građ. m.p. ______________________________ (ime, prezime i potpis) ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE Ravnatelj: Saša Križ, dipl. ing. arh. m.p. ______________________________ (ime, prezime i potpis) Odgovorni voditelj Saša Križ, dipl. ing. arh. m.p. ______________________________ (ime, prezime i potpis) Stručni tim u izradi nacrta prijedloga plana: Saša Križ, dipl. ing. arh. Dragica Cvetković, mag. ing. arh. Vesna Banović, dipl. ing. arh. Lidija Brkić, dipl. iur. Damir Lihter, dipl. ing. građ. Snježana Bogović, mag. oec. Igor Pavičić, dipl. ing. šum. Alenka Bašić Goran Kepčija, mag. geog. Predsjednik županijske skupštine: Marijan Coner m.p. ______________________________ (ime, prezime i potpis) Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava: Mladen Marušić, dipl. ing. građ. ______________________________ m.p. (ime, prezime i potpis) Županija: Klasa: 350-02/16-11/54, Ur.broj: 531-05-1-16-5 od 6. prosinca 2016. godine PROSTORNI PLAN BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE Pravna osoba koja je izradila nacrt prijedloga plana: Suglasnost prema članku 188. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13) i članku 97. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) : BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA Naziv prostornog plana

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o - b i l o g o r s k e ž u p a n i j e IV. i z m j e n e i d o p u n e _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije S A D R Ž A J: K N J I G A 1 . 0. OPĆI DIO OBRAZAC RJEŠENJE O UPISU U SUDSKI REGISTAR RJEŠENJE MINISTARSTVA RJEŠENJE O IMENOVANJU ODGOVORNOG VODITELJA IZRADE RJEŠENJE O UPISU U IMENIK OVLAŠTENIH ARHITEKATA RJEŠENJE O UPISU U IMENIK OVLAŠTENIH ARHITEKATA URBANISTA UVOD I. TEKSTUALNI DIO: ODREDBE ZA PROVEDBU II. GRAFIČKI DIO: KARTOGRAMI - broj 1. Teritorijalno-politički ustroj - broj 2. Administrativna sjedišta i razvrstaj državnih i županijskih cesta - broj 3. Sustav središnjih naselja i razvojnih središta - broj 4.a Infrastrukturni sustavi - Pošta i telekomunikacije - broj 4.b Infrastrukturni sustavi - Energetski sustav - broj 4.c Infrastrukturni sustavi - Vodnogospodarski sustav - broj 5. Postupanje s otpadom - broj 6. Ekološka mreža i prirodne vrijednosti - broj 7. Kulturna baština KARTOGRAFSKI PRIKAZI - broj 1. Korištenje i namjena prostora/površina Prilog 1.1. uz kartograf 1. Prilog 1.2. uz kartograf 1. - broj 2.a Infrastrukturni sustavi - Pošta i telekomunikacije - broj 2.b Infrastrukturni sustavi - Energetski sustav Prilog 2.b.1. uz kartograf 2.b - broj 2.c Infrastrukturni sustavi - Vodnogospodarski sustav i otpad - broj 3.a Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Uvjeti zaštite prostora - broj 3.b Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Uvjeti korištenja prostora i područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite Prilog 3.b.1. uz Kartograf 3.b - EPU BAČKOVICA Prilog 3.b.2. uz Kartograf 3.b - EPU BILOGORA Prilog 3.b.3. uz Kartograf 3.b - EPU CABUNA Prilog 3.b.4. uz Kartograf 3.b - EPU ČEPELOVAC-HAMPOVICA

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o - b i l o g o r s k e ž u p a n i j e IV. i z m j e n e i d o p u n e _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije Prilog 3.b.5. uz Kartograf 3.b - EPU GAKOVO Prilog 3.b.6. uz Kartograf 3.b - EPU GALOVAC-PAVLJANI Prilog 3.b.7. uz Kartograf 3.b - EPU LETIČANI Prilog 3.b.8. uz Kartograf 3.b - EPU MOSTI Prilog 3.b.9. uz Kartograf 3.b - EPU ŠANDROVAC Prilog 3.b.10. uz Kartograf 3.b - EPU ŠUMEČANI K N J I G A 2 . III. OBVEZNI PRILOZI: OBRAZAC ODLUKA O IZRADI PLANA OBRAZLOŽENJE STRUČNE PODLOGE STRATEŠKA STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ SEKTORSKI DOKUMENTI I PROPISI ZAHTJEVI I MIŠLJENJA IZ ČL. 79. ZAKONA IZVJEŠĆE O PRETHODNOJ RASPRAVI IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI IZVJEŠĆE O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI IZVJEŠĆE O II. PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI IZVJEŠĆE O MIŠLJENJIMA I OČITOVANJIMA IZ ČL. 94. ZAKONA IZVJEŠĆE O MIŠLJENJIMA I OČITOVANJIMA IZ ČL. 95. ZAKONA SUGLASNOST IZ ČL.97. ZAKONA EVIDENCIJA POSTUPKA SAŽETAK ZA JAVNOST

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o - b i l o g o r s k e ž u p a n i j e IV. i z m j e n e i d o p u n e 0. Opći dio _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 0. OPĆI DIO

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o - b i l o g o r s k e ž u p a n i j e IV. i z m j e n e i d o p u n e 0. Opći dio _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 0 - 1

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o - b i l o g o r s k e ž u p a n i j e IV. i z m j e n e i d o p u n e 0. Opći dio _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 0 - 2

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o - b i l o g o r s k e ž u p a n i j e IV. i z m j e n e i d o p u n e 0. Opći dio _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 0 - 3

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o - b i l o g o r s k e ž u p a n i j e IV. i z m j e n e i d o p u n e 0. Opći dio _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 0 - 4

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o - b i l o g o r s k e ž u p a n i j e IV. i z m j e n e i d o p u n e 0. Opći dio _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 0 - 5

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o - b i l o g o r s k e ž u p a n i j e IV. i z m j e n e i d o p u n e 0. Opći dio _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 0 - 6

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o - b i l o g o r s k e ž u p a n i j e IV. i z m j e n e i d o p u n e 0. Opći dio _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 0 - 7

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o - b i l o g o r s k e ž u p a n i j e IV. i z m j e n e i d o p u n e 0. Opći dio _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 0 - 8

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o - b i l o g o r s k e ž u p a n i j e IV. i z m j e n e i d o p u n e 0. Opći dio _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 0 - 9

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o - b i l o g o r s k e ž u p a n i j e IV. i z m j e n e i d o p u n e 0. Opći dio _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 0 - 10

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o - b i l o g o r s k e ž u p a n i j e IV. i z m j e n e i d o p u n e 0. Opći dio _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 0 - 11 REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE KLASA: 350-02/12-01/01 URBROJ: 2103/1-08-14-06 Bjelovar, 15. listopada 2014. godine Temeljem članka 188. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13) i članka 40. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) IMENUJE SE SAŠA KRIŽ, dipl. ing. arh. ovlašteni arhitekt za odgovornog voditelja izrade NACRTA PRIJEDLOGA IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE Imenovani je upisan u Imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata pod rednim brojem 3686, prema Rješenju KLASA: UP/I-350-07/10-01/3686, URBROJ: 505-10-1, od 30. prosinca 2010. godine. Ravnatelj: Saša Križ dipl. ing. arh.

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o - b i l o g o r s k e ž u p a n i j e IV. i z m j e n e i d o p u n e 0. Opći dio _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 0 - 13

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o - b i l o g o r s k e ž u p a n i j e IV. i z m j e n e i d o p u n e 0. Opći dio _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 0 - 14

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o - b i l o g o r s k e ž u p a n i j e IV. i z m j e n e i d o p u n e 0. Opći dio _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 0 - 15

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o - b i l o g o r s k e ž u p a n i j e IV. i z m j e n e i d o p u n e 0. Opći dio _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 0 - 16

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o - b i l o g o r s k e ž u p a n i j e IV. i z m j e n e i d o p u n e 0. Opći dio _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 0 - 17

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o - b i l o g o r s k e ž u p a n i j e IV. i z m j e n e i d o p u n e 0. Opći dio _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 0 - 19 UVOD IV. izmjene i dopune Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije izrađene su tako da se: - zadržava cijeli tekstualni dio do sada važećeg plana, osim dijela Odredbi za provođenje koje se stavljaju van snage, - van snage stavlja cijeli grafički dio do sada važećeg Plana, te izmijenjeni i dopunjeni Prostorni plan Bjelovarsko-bilogorske županije čine niže navedeni dijelovi dva elaborata: - Prostorni plan uređenja Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik“ broj 02/01) - Tekstualni dio - Uvod - Obrazloženje i - IV. izmjene i dopune Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik“ broj 5/16) - Opći dio - Tekstualni dio - Odredbe za provedbu - Grafički dio - Kartogrami - broj 1. Teritorijalno-politički ustroj - broj 2. Administrativna sjedišta i razvrstaj državnih i županijskih cesta - broj 3. Sustav središnjih naselja i razvojnih središta - broj 4.a Infrastrukturni sustavi - Pošta i telekomunikacije - broj 4.b Infrastrukturni sustavi - Energetski sustav - broj 4.c Infrastrukturni sustavi - Vodnogospodarski - broj 5. Postupanje s otpadom - broj 6. Ekološka mreža i prirodne vrijednosti - broj 7. Kulturna baština - Kartografski prikazi - broj 1. Korištenje i namjena prostora/površina Prilog 1.1. uz kartograf 1. Prilog 1.2. uz kartograf 1. - broj 2.a Infrastrukturni sustavi - Pošta i telekomunikacije - broj 2.b Infrastrukturni sustavi - Energetski sustav Prilog 2.b.1. uz kartograf 2.b - broj 2.c Infrastrukturni sustavi - Vodnogospodarski sustav i otpad - broj 3.a Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Uvjeti zaštite prostora - broj 3.b Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Uvjeti korištenja prostora i područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite Prilog 3.b.1. uz kartograf 3.b - EPU BAČKOVICA

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o - b i l o g o r s k e ž u p a n i j e IV. i z m j e n e i d o p u n e 0. Opći dio _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije 0 - 20 Prilog 3.b.2. uz kartograf 3.b - EPU BILOGORA Prilog 3.b.3. uz kartograf 3.b - EPU CABUNA Prilog 3.b.4. uz kartograf 3.b - EPU ČEPELOVAC-HAMPOVICA Prilog 3.b.5. uz kartograf 3.b - EPU GAKOVO Prilog 3.b.6. uz kartograf 3.b - EPU GALOVAC-PAVLJANI Prilog 3.b.7. uz kartograf 3.b - EPU LETIČANI Prilog 3.b.8. uz kartograf 3.b - EPU MOSTI Prilog 3.b.9. uz kartograf 3.b - EPU ŠANDROVAC Prilog 3.b.10. uz kartograf 3.b - EPU ŠUMEČANI - Obvezni prilozi.

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e I V . i z m j e n e i d o p u n e I. Tekstualni dio _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije I. TEKSTUALNI DIO

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e I V . i z m j e n e i d o p u n e I. Tekstualni dio _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije ODREDBE ZA PROVEDBU (pročišćeni tekst)

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e I V . i z m j e n e i d o p u n e I. Tekstualni dio _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije I - 1 Napomena: Ove Odredbe za provedbu počinju sa člankom 4. zbog usklađenja brojeva članaka sa brojevima članaka Odredbi za provedbu u Odluci o donošenju IV. izmjena i dopuna Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije. 1. UVJETI RAZGRANIČENJA PROSTORA PREMA OBILJEŽJU, KORIŠTENJU I NAMJENI (1) Članak 4. (1) Prostornim planom Bjelovarsko-bilogorske županije (u daljnjem tekstu „Planom“) utvrđuje/prikazuje se osnovna podjela prostora/površina Bjelovarsko-bilogorske županije (u daljnjem tekstu „Županije“) prema obilježju, korištenju i namjeni prostora, prikazana u grafičkom dijelu Plana. Obzirom na karakter Plana i mjerilo kartografskih prikaza podjela je u pravilu izvršena načelno. (2) Iznimno, za zahvate u prostoru za koje je propisana neposredna provedba Plana podjela je detaljna. Članak 5. (1) Detaljno razgraničenje prostora/površina iz članka 4. ovih Odredbi za provedbu utvrdit će se posebnim propisima, prostornim planovima uređenja općina i gradova (u daljnjem tekstu “PPUO/G”), drugim prostornim planovima, aktima za provedbu prostornih planova, odlukama, rješenjima i drugim aktima o proglašenju zaštitnih šuma i šuma posebne namjene, zaštićenih dijelova prirodne i kulturne baštine, zaštite izvorišta, područja i dijelova ugroženog okoliša, a temeljem odredbi, smjernica i kriterija ovog Plana i posebnih propisa. (2) Razgraničenje treba u pravilu provesti rubom katastarske čestice, rubom ili osi topografskog objekta ili granicom namjene ili primjene određenog režima korištenja. 1.1. UVJETI RAZGRANIČENJA PROSTORA PREMA OBILJEŽJU Članak 6. (1) Prostor Županije pripada, s aspekta homogenosti prirodno-geografskih, fizionomskih i razvojnih karakteristika, dvjema različitim cjelinama: - Slavonskom gorju (većim dijelom u Virovitičko-podravskoj, Požeško-slavonskoj i Brodsko-posavskoj županiji), - Bilogorsko-moslavačkom prostoru sa podcjelinama; - brdski predjeli Moslavačke gore, (dijelom i u Sisačko-moslavačkoj županiji) - greben Bilogore, (dijelom i u Koprivničko-križevačkoj i Virovitičko-podravskoj županiji). - obronci Papuka, Moslavačke gore i Bilogore, te ravnjaci i doline Česme i Ilove. (2) Planom su načelno određena i relativno prostrana područja sličnih pojedinačnih obilježja: - sa vrlo velikim ograničenjima u razvoju, - malih gustoća naseljenosti i izrazito negativnih demografskih procesa, - prigradskih zona Bjelovara, a koja su ujedno i područja primjene posebnih razvojnih i drugih mjera.

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e I V . i z m j e n e i d o p u n e I. Tekstualni dio _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije I - 2 Članak 7. (1) U planovima užih područja treba uvažiti značajke područja iz članka 6., pobliže razgraničiti dijelove tih područja koji se nalaze unutar granica obuhvata planova užih područja, te odrediti odgovarajuće razvojne i druge mjere. 1.2. UVJETI RAZGRANIČENJA PROSTORA PREMA UVJETIMA KORIŠTENJA I ZAŠTITE Članak 8. (1) Ovim Planom se u kartografskim prikazima broj 3.a i 3.b (Uvjeti korištenja i zaštite prostora), na topografskoj karti mjerila 1:100.000, prikazuje/utvrđuje podjela prostora Županije prema osnovnim uvjetima korištenja i zaštite, odnosno površine/područja i položaj površina: - posebnih uvjeta korištenja i posebnih ograničenja u korištenju; - posebnih uvjeta korištenja; - ekološke mreže / Nature 2000, - prirodnih vrijednosti, - kulturnih dobara, - posebnih ograničenja u korištenju; - područja najvećeg intenziteta potresa, - seizmotektonski aktivnih područja, - pretežito nestabilnih područja, - aktivnih ili mogućih klizišta ili odrona, - eksploataqcijskih polja mineralne sirovine - istražnih prostora mineralne sirovine - vodozaštitnih područja, - vodotoka - planirane vrste vode, - poplavnih područja, - zone zabrane izgradnje uz posebnu namjenu, - zona ograničene gradnje uz posebnu namjenu. - primjene posebnih mjera uređenja i zaštite; - uređenja zemljišta; - hidromelioracija (navodnjavanja), - uređenja i zaštite ugroženih područja - sanacije; - oštećenih seoskih cjelina, - područja, cjelina i dijelova ugroženog okoliša, - voda - tla, - napuštenih eksploatacijskih polja, - primjene planskih mjera zaštite; - obuhvata obvezne izrade prostornog plana užeg područja, - rezervata za izgradnju naselja u postplanskom razdoblju. (2) Detaljno razgraničenje utvrđuje se planovima užih područja, Zakonima i drugim aktima iz članka 5. ovih Odredbi za provođenje, a sukladno odredbama, smjernicama i kriterijima ovog Plana i posebnih propisa.

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e I V . i z m j e n e i d o p u n e I. Tekstualni dio _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije I - 3 1.2.1. Prostori posebnih uvjeta korištenja Članak 9. (1) Razgraničenje površina prostornih objekata zaštićene prirodne baštine i granice pojedinih zona stupnjevane zaštite utvrđuju se rješenjima o preventivnoj zaštiti i odlukama o proglašenju zaštićenih dijelova prirode, a dijele se sukladno odredbama posebnih propisa. (2) Razgraničenje površina planiranih, odnosno Planom predloženi za vrednovanje i moguću zaštitu temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode, do donošenja akata iz stavka 1. ovog članka, može se utvrditi u PPUO/G-u, a prema odredbama, smjernicama i kriterijima ovog Plana, temeljem Stručne podloge zaštite prirode, Krajobrazne osnove i drugih relevantnih izvora podataka. Članak 10. (1) Razgraničenje površina nepokretnih kulturnih dobara i granice pojedinih zona stupnjevane zaštite utvrđuju se rješenjima o utvrđivanju svojstva kulturnog dobra, rješenjima o preventivnoj zaštiti i odlukama o proglašenju zaštićenim dobrom, a dijele se sukladno odredbama posebnih propisa. (2) Razgraničenje površina evidentiranih/planiranih nepokretnih kulturnih dobara i granice pojedinih zona stupnjevane zaštite, do donošenja akata iz stavka 1. ovog članka, utvrđuje se u PPUO/G-u, a prema odredbama, smjernicama i kriterijima ovog Plana, temeljem konzervatorskih podloga, Krajobrazne osnove i drugih relevantnih izvora podataka. 1.2.2. Prostori posebnih ograničenja u korištenju Članak 11. (1) Razgraničenje područja osobito vrijednih predjela (prirodnih, kultiviranih i izgrađenih krajobraza), do donošenja odnosnih posebnih propisa, utvrđuje se u PPUO/G-u, a prema odredbama, smjernicama i kriterijima ovog Plana, temeljem konzervatorskih podloga, Krajobrazne osnove i drugih relevantnih izvora podataka. (2) Razgraničenje područja najvećeg intenziteta potresa prikazuje se u PPUO/G-u temeljem relevantnih izvora podataka (seizmičke karte,…). (3) Razgraničenje područja pojačane erozije i pretežito nestabilnih područja prikazuje se u PPUO/G-u temeljem relevantnih izvora podataka (planova upravljanja vodnim područjima, studija, postojećih prostornih planova, …). (4) Razgraničenje vodonosnih područja prikazuje se u PPUO/G-u temeljem relevantnih izvora podataka (planova upravljanja vodnim područjima, studija, postojećih prostornih planova, …). (5) Razgraničenje vodozaštitnih područja i granice pojedinih zona stupnjevane zaštite utvrđuje se odlukama donesenim temeljem posebnih propisa i prikazuje u PPUO/G-u. (6) Razgraničenje planiranih vodozaštitnih područja i granice pojedinih zona stupnjevane zaštite, do donošenja odluka iz stavka 5. ovog članka, utvrđuje se u PPUO/G-u temeljem relevantnih izvora podataka (planova upravljanja vodnim područjima, studija,…). (7) Razgraničenje poplavnih područja prikazuje se u PPUO/G-u temeljem relevantnih izvora podataka (planova upravljanja vodnim područjima, studija, postojećih prostornih planova, …). (8) Planirane kategorije vodotoka utvrđuje se zakonom, aktima donesenim temeljem posebnih propisa, (Odlukom o popisu voda I. reda, Planom upravljanja vodama), kao i planovima izgradnje i

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e I V . i z m j e n e i d o p u n e I. Tekstualni dio _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije I - 4 održavanja objekata komunalne infrastrukture sukladno propisima o komunalnom gospodarstvu i prikazuje u PPUO/G-u. 1.2.3. Prostori primjene posebnih mjera uređenja i zaštite Članak 12. (1) Razgraničenje područja hidromelioracija, pošumljavanja, ozelenjivanja, komasacija i preparcelacija prikazuje se u PPUO/G-u temeljem odgovarajućih odluka, investicionih elaborata i drugih relevantnih izvora podataka. (2) Razgraničenje oštećenih prirodnih ili kultiviranih krajobraza, gradskih ili seoskih cjelina, oštećenog tla erozijom i opožarenog šumskog zemljišta prikazuje se u PPUO/G-u temeljem relevantnih izvora podataka (procjena šteta od ratnih razaranja, elementarnih nepogoda, podataka prikupljenih na licu mjesta,…). (3) Razgraničenje područja, cjelina i dijelova ugroženog okoliša prikazuje se u PPUO/G-u temeljem relevantnih izvora podataka (planova razminiranja, planova upravljanja vodnim područjima, stručnih podloga zaštite prirode,…). 1.3. UVJETI RAZGRANIČENJA PROSTORA PREMA NAMJENI Članak 13. (1) Ovim Planom se u kartografskom prikazu broj 1. utvrđuje načelno razgraničenje prostora/površina prema namjeni, te položaji površina i koridora: - prostora/površina za razvoj i uređenje naselja; - građevinskih područja naselja, - izdvojenih dijelova građevinskih područja naselja, - prostora/površina za razvoj i uređenje izvan naselja; - izdvojenih građevinskih područja izvan naselja, - gospodarske namjene, - proizvodne, (pretežito industrijske, energetske, pretežito poljoprivredne), - ugostiteljsko-turističke namjene, (seoski turizam, izletnički turizam) - sportsko-rekreacijske namjene, - posebne namjene, - infrastrukturnih sustava, - za izgradnju izvan građevinskih područja, - gospodarske namjene, - proizvodne, (poljoprivredne), - površine za iskorištavanje mineralnih sirovina, (ostalih) - uzgajališta (akvakultura), - sportsko-rekreacijske namjene, (jahači centar, planinarenje i zimski sportovi, izletnička rekreacija) - posebne namjene, - infrastrukturnih sustava, - poljoprivrednog tla isključivo osnovne namjene, - vrijednog obradivog tla, - ostalog obradivog tla,

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e I V . i z m j e n e i d o p u n e I. Tekstualni dio _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije I - 5 - šuma isključivo osnovne namjene, - gospodarskih šuma, - zaštitnih šuma, - šuma posebne namjene, - ostalog poljoprivrednog tla, šuma i šumskog zemljišta, - vodnih površina, - vodnih površina, - vodotoka I. reda, - vodotoka II. reda, - posebne namjene, - površina i koridora prometne infrastrukture; - cestovnog prometa, - autocesta/brzih cesta, - ostalih državnih cesta, - županijskih cesta, - nerazvrstanih cesta županijskog značaja, - željezničkog prometa, - željezničkih pruga od značaja za lokalni promet, - zračnog prometa, - zračnog pristaništa, - letjelišta, - zračnih puteva (međunarodni promet), - zračnih puteva (domaći promet). 1.3.1. Prostori/površine za razvoj i uređenje naselja Članak 14. (1) Razgraničenje površina za razvoj i uređenje naselja utvrđuje se u PPUO/G-u određivanjem granica građevinskog područja naselja i izdvojenog dijela građevinskog područja naselja, a prema odredbama, smjernicama i kriterijima ovog Plana. (2) Unutar građevinskog područja naselja i izdvojenog dijela građevinskog područja naselja u PPUO/G-u se moraju odrediti neizgrađeni i neuređeni dijelovi, te područja planirana za urbanu preobrazbu i urbanu sanaciju (osim unutar obuhvata GUP-a), a mogu i prostori/površine pojedine namjene. 1.3.2. Prostori/površine za razvoj i uređenje izvan naselja Članak 14.a (1) Razgraničenje površina izdvojenih građevinskih područja izvan naselja utvrđuje se u PPUO/Gu određivanjem granica izdvojenog građevinskog područja, a prema odredbama, smjernicama i kriterijima ovog Plana. (2) Unutar izdvojenog građevinskog područja izvan naselja u PPUO/G-u se moraju odrediti neizgrađeni i neuređeni dijelovi, te područja planirana za urbanu preobrazbu i urbanu sanaciju (osim unutar obuhvata GUP-a) i prostori/površine pojedine namjene. Članak 15. (1) Razgraničenje prostora/površina poljoprivrednog tla isključivo osnovne namjene utvrđuje se u PPUO/G-u temeljem odredbi, smjernica i kriterija posebnih propisa i ovog Plana.

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e I V . i z m j e n e i d o p u n e I. Tekstualni dio _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije I - 6 (2) Poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene razgraničuje se najmanje na vrijedno obradivo tlo i ostala obradiva tla, s tim da se površine manje od 10 ha bez obzira na pedološki sastav, nagibe, katastarske kulture i klase, blizinu prometnica i druge karakteristike u kartografskim prikazima mjerila 1 : 25000 ne prikazuju zasebno. (3) Ova podjela je isključivo prostorno - planerska i u druge svrhe se ne može upotrebljavati. Članak 16. (1) Razgraničenje prostora/površina šuma isključivo gospodarske namjene utvrđuje se osnovama gospodarenja gospodarskim jedinicama, te godišnjim planovima gospodarenja šumama i prikazuje u PPUO/G-u, s tim da se šume površine manje od 5 ha s okolnim šumskim i poljoprivrednim zemljištem u kartografskim prikazima mjerila 1 : 25000 mogu prikazati kao “ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište”. (2) Šume isključivo gospodarske namjene razgraničuju se na gospodarske šume, zaštitne šume i šume s posebnom namjenom odgovarajućim odlukama o proglašenju, u pravilu granicama odsjeka i rubovima ili osima šumskih cesta, te prikazuje u PPUO/G-u. (3) Razgraničenje površina planiranih zaštitnih šuma i šuma s posebnom namjenom, do donošenja odluka iz stavka 2. ovog članka, utvrđuje se u PPUO/G-u prema odredbama, smjernicama i kriterijima ovog Plana, krajobrazne osnove i osnova gospodarenja gospodarskim jedinicama, te godišnjih planova gospodarenja šumama, u pravilu granicama odsjeka i rubovima ili osima šumskih cesta. Članak 17. (1) Razgraničenja prostora/površina ostalog poljoprivrednog tla, šuma i šumskog zemljišta utvrđuje se u PPUO/G-u temeljem odredbi, smjernica i kriterija za razgraničenje poljoprivrednog i šumskog tla. Članak 18. (1) Razgraničenje vodnih površina utvrđuje se aktima donesenim temeljem posebnih propisa i prikazuje u PPUO/G-u. (2) Razgraničenje vodnih površina do donošenja akata iz stavka 1. ovog članka i planiranih vodnih površina, utvrđuje se u PPUO/G-u temeljem planova upravljanja vodnim područjima, te odredbi, smjernica i kriterija ovog Plana. Članak 19. (1) Razgraničenje prostora/površina posebne namjene utvrđuje se aktima donesenim temeljem posebnih propisa. Članak 20. (1) Razgraničenje prostora/površina infrastrukturnih sustava utvrđuje se PPUO/G-om, drugim prostornim planovima, stručnim podlogama za ishođenje lokacijskih dozvola i lokacijskim dozvolama, određivanjem infrastrukturnog koridora i njegove širine ili granica prostora/površina infrastrukturnih koridora i infrastrukturnih građevina, a prema odredbama, smjernicama i kriterijima posebnih propisa i ovog Plana.

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e I V . i z m j e n e i d o p u n e I. Tekstualni dio _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije I - 7 Članak 21. (1) Razgraničenje prostora/površina za izgradnju izvan građevinskih područja utvrđuje se PPUO/G-om, drugim prostornim planovima i lokacijskim dozvolama, a prema odredbama, smjernicama i kriterijima posebnih propisa i ovog Plana. 2. UVJETI ODREĐIVANJA PROSTORA GRAĐEVINA OD VAŽNOSTI ZA DRŽAVU I ŽUPANIJU Članak 22. (1) Građevine od važnosti za Državu određene su prema značaju zahvata u prostoru (veličina, obuhvat, zaštita prostora), a sukladno posebnim propisima i Programu prostornog uređenja Republike Hrvatske. (2) Građevine od važnosti za Županiju određene su prema značaju za prostorno uređenje i razvoj pojedinih dijelova i cjeline Županije, a sukladno posebnim propisima i ovom Planu. Članak 23. (1) Osnovni princip koji treba primijeniti na određivanje prostora svih planiranih infrastrukturnih sustava je smještanje u postojeće koridore ili grupiranje više sustava u nove koridore, a naročito na mjestima prolaza kroz građevinska područja i prostore posebnih uvjeta korištenja i posebnih ograničenja u korištenju. (2) Unutar koridora postojeće infrastrukture može se vršiti zamjena postojećih vodova/cijevi/uređaja istima nižeg ili istog značaja, pri čemu nije nužno ukloniti stare vodove/cijevi/uređaje (izuzev ukoliko bi njihovo zadržavanje bitno negativno utjecalo na ostale korisnike prostora). (3) Prije izrade PPUG Čazme treba preispitati mogućnosti izmicanja infrastrukturnog koridora na području naselja Čazma u kojem su smješteni postojeći naftovod, kondenzatovodi i plinovodi, te planirani dalekovod. Isti bi, uz suglasnost nadležnih pravnih osoba trebalo planirati južnije, tako da što manje ograničava razvoj naselja. 2.1. GRAĐEVINE OD VAŽNOSTI ZA DRŽAVU 2.1.1. Prometne građevine s pripadajućim objektima, uređajima i instalacijama Članak 24. (1) Okosnicu cestovne prometne mreže državnog značaja na području Županije čine postojeće i planirane državne ceste (autoceste/brze ceste i ostale državne ceste). Članak 25. (1) Ovim Planom planirana je slijedeća državna cesta (auto cesta/brza cesta): - spoj Podravine sa Zagrebom (DC 12): Čvorište Vrbovec 2 (D10) - Bjelovar - Virovitica - G. P. Terezino Polje (granica Republike Mađarske); - Planom je utvrđen koridor i načelni broj i položaji čvorišta, - u planovima užeg područja potrebno je utvrditi trasu na osnovu raspoložive tehničke dokumentacije (idejni projekt, građevinsko tehnička studija,…),

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e I V . i z m j e n e i d o p u n e I. Tekstualni dio _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije I - 8 - preporuča se preispitivanja koridora između Bulinca i Virovitice, a zbog eventualnog približavanja naselju Grubišnom Polju. Članak 26. (1) Ovim Planom planirane su slijedeće državne ceste (brze ceste): - moslavačko-pokupski smjer: Kutina - Garešnica - Grubišno Polje - Virovitica; - Planom je utvrđen koridor i načelni broj i položaji čvorišta, - u planovima užeg područja potrebno je utvrditi trasu na osnovu raspoložive tehničke dokumentacije (građevinsko tehnička studija,…). - pakračko-okučanski smjer: Pakrac - Daruvar - Grubišno Polje; - Planom je utvrđen koridor, - u planovima užeg područja potrebno je utvrditi trasu na osnovu raspoložive tehničke dokumentacije (građevinsko tehnička studija,…), - preporuča se preispitivanje koridora između Pakraca i Daruvara, a zbog eventualnog približavanja naselju Siraču i eksploatacijskim poljima kamena. Članak 27. (1) Koridor auto ceste u pravilu se vodi izvan građevinskog područja i obuhvaća prostorni rezervat potreban za izgradnju normalnog punog poprečnog presjeka auto ceste i križanja u više razina, uključujući i zakonom propisan zaštitni pojas unutar kojeg se može planirati i druga izgradnja u skladu s posebnim propisima, te dodatni pojas ovisno o predjelu kroz koji prolazi (50 m u građevinskom području, 100 m u ravničarskim predjelima, 200 m u brdovitim predjelima). (2) Do izrade stručnih podloga za izdavanje lokacijskih dozvola potrebno je u PPUO/G-u utvrditi trasu i prostor cestovnog prometnog pravca, a temeljem odredbi, smjernica i kriterija ovog Plana. Članak 27.a (1) Koridori brzih cesta u pravilu se vode izvan građevinskog područja i obuhvaćaju: - za sve brze ceste prostorni rezervat potreban za izgradnju normalnog punog poprečnog presjeka brze ceste i križanja u više razina, uključujući i zakonom propisan zaštitni pojas unutar kojeg se može planirati i druga izgradnja u skladu s posebnim propisima, - za planirane brze ceste (uključujući i dionice koje prolaze trasama postojećih državnih cesta), dodatni pojas ovisno o predjelu kroz koji prolazi (kroz građevinsko područje bez dodatnog pojasa, 50 m u ravničarskim predjelima, 100 m u brdovitim predjelima). (2) Do izrade stručnih podloga za izdavanje lokacijskih dozvola potrebno je u PPUO/G-u utvrditi trasu i prostor cestovnih prometnih pravaca, a temeljem odredbi, smjernica i kriterija ovog Plana. Članak 28. (1) Postojeće i planirane državne ceste su u ovom Planu razvrstane na osnovu posebnih propisa na dan 15. siječnja 2016. godine, temeljem kojih su moguće promjene u razvrstavanju bez izmjene ovog Plana. (2) Za postojeće državne ceste: - D 5 G.P. Terezino Polje (gr. R. Mađarske) – Virovitica – V. Zdenci – Daruvar – Okučani – G.P. St. Gradiška (gr. BiH), - D 26 Čvorište Dubrava (D10) – Čazma – Garešnica – Dežanovac – Daruvar (D5), - D 28 Čvorište Gradec (D10) – Bjelovar – V. Zdenci (D5), - D 43 Đurđevac (D2) – Bjelovar – Čazma – čvorište Ivanić Grad (A3),

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e I V . i z m j e n e i d o p u n e I. Tekstualni dio _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije I - 9 - D 45 V. Zdenci (D5) – Garešnica – čvorište Kutina (A3), ovim Planom su utvrđeni postojeći koridori. U planovima užeg područja treba detaljno razraditi i modernizirati trase i utvrditi prostore za sanaciju kritičnih dionica (uspona, zavoja, prolaza kroz naselja,…), a prioritet treba dati državnoj cesti D-43. (3) Za postojeću državnu cestu D-26 na dionici Vrbovec - Čazma i D - 43 na dionici Ivanić Grad - Čazma - Bjelovar planirano je izmještanje trase izvan naselja. (4) Ovim Planom je kao državna cesta u istraživanju ucrtana i nova državna cesta od čvora Breza do zapadne/sjeverne obilaznice Bjelovara. (5) Koridori izmještenih i planiranih državnih cesta u pravilu se vode izvan građevinskog područja i obuhvaćaju: - za sve državne ceste prostorni rezervat potreban za izgradnju normalnog punog poprečnog presjeka državne ceste i križanja, uključujući i zakonom propisan zaštitni pojas unutar kojeg se može planirati i druga izgradnja u skladu s posebnim propisima, - za planirane državne ceste, dodatni pojas ovisno o predjelu kroz koji prolazi (kroz građevinsko područje bez dodatnog pojasa, 150 m u ravničarskim predjelima, 300 m u brdovitim predjelima), - za državne ceste u istraživanju i alternativne trase, dodatni pojas ovisno o predjelu kroz koji prolazi (kroz građevinsko područje bez dodatnog pojasa, 500 m u ravničarskim predjelima, 1000 m u brdovitim predjelima) trebalo bi ga čuvati do izrade/usklađenja PPUO/G a do tada uvjeti HC. (6) Do izrade stručnih podloga za izdavanje lokacijskih dozvola potrebno je u PPUO/G-u utvrditi trasu i prostor cestovnih prometnih pravaca, a temeljem odredbi, smjernica i kriterija ovog Plana. (7)Rekonstrukcija dionice ispravkom ili ublažavanjem loših tehničkih elemenata ceste ne smatra se promjenom trase. Članak 29. (1) Ovim Planom su planirane obilaznice gradova Bjelovara i Čazme, a eventualno potrebne obilaznice drugih naselja treba planirati u PPUO/G-u. (2) Posebno treba razmotriti spoj zapadne i sjeverne obilaznice Bjelovara i državne ceste od čvora Breza do zapadne/sjeverne obilaznice Bjelovara, te se odlučiti za jedno rješenje. Članak 30. (1) Planom je utvrđena poželjna promjena u razvrstavanju županijske ceste Ž3084 u državnu cestu na dionici od D43 do D26 (Narta - Begovača) i županijske ceste Ž2231 u državnu cestu na dionici od D43 do planirane auto ceste/brze ceste DC12-(Čvorište Vrbovec 2 (D10) - Bjelovar - Virovitica - G. P. Terezino Polje (granica Republike Mađarske)), te se za iste ovim Planom utvrđuju koridori državnih cesta. Članak 30.a. (1) Ovim Planom planirana su područja smještaja novih samostojećih antenskih stupova i drugih građevina i uređaja elektroničke komunikacijske infrastrukture: - unutar svakog područja smještaja može se izgraditi jedan antenski stup koji mora moći prihvatiti uređaje svih zainteresiranih operatera,

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e I V . i z m j e n e i d o p u n e I. Tekstualni dio _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije I - 10 - ukoliko je u području smještaja već izgrađen antenski stup, tada se može izgraditi još jedan antenski stup koji mora moći prihvatiti uređaje svih preostalih zainteresiranih operatera, a na udaljenosti koja minimalno utječe na krajobraz, (2) Iznimno, ukoliko se zbog posebnih uvjeta građenja, ne može izgraditi antenski stup iz 1. stavka ovog članka takvih karakteristika (visine) da osigura zadovoljavajuću kvalitetu usluga, umjesto istoga može se izgraditi više zamjenskih (nižih) antenskih stupova. (3) Lokaciju antenskih stupova iz 1. i 2. stavka ovog članka treba utvrditi: - izvan građevinskih područja naselja (osim u zonama proizvodne i poslovne namjene), te na minimalno 200 m od građevnih čestica i građevina predškolske i školske namjene, - izvan područja posebnih uvjeta korištenja, - na krajobrazno manje vrijednim i vizualno manje eksponiranim područjima, osim iznimno, ukoliko bi takav smještaj uzrokovao nerazmjerno veće troškove ili nerazmjerno manju kvalitetu usluge. (4) Objekte za smještaj opreme treba oblikom i materijalima prilagoditi prostornim obilježjima okolnog prostora, a pristupne putove izvan građevinskog područja ne asfaltirati ili betonirati. Članak 30.b. (1) Antenski prihvati i drugi uređaji elektroničke komunikacijske infrastrukture mogu se postavljati i u/na drugim postojećim i/ili planiranim građevinama, a lokaciju im treba utvrditi: - izvan područja posebnih uvjeta korištenja, - unutar područja odnosno u/na građevinama gospodarskih i sličnih djelatnosti, - izvan područja odnosno na minimalno 100 m od građevnih čestica i građevina predškolske i školske namjene, osim iznimno, ukoliko bi takav smještaj uzrokovao nerazmjerno veće troškove ili manju kvalitetu usluge. (2) Uređaje iz stavka 1. ovog članka treba mjestom postave, veličinom i oblikom prilagoditi građevini u/na koju se postavlja i mikrolokaciji. Članak 30.c. (1) Ukoliko se PPUO/G izrađuje prije izgradnje samostojećih antenskih stupova iz članka 30.a, odnosno antenskih prihvata iz članka 30.b, PPUO/G-om: - treba unutar ovim Planom planiranih područja smještaja novih samostojećih antenskih stupova i drugih građevina i uređaja elektroničke komunikacijske infrastrukture utvrditi lokaciju/lokacije, - se mogu razraditi kriteriji odabira lokacija antenskih prihvata. 2.1.2. Energetske građevine Članak 31. (1) Postojeća eksploatacijska polja nafte i plina moguće je proširivati uz uvjete propisane zakonom i posebnim propisom, a dijelove i cjeline koji se napuštaju i zatvaraju potrebno je sanirati, revitalizirati ili prenamijeniti u skladu s načelima zaštite okoliša.

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e I V . i z m j e n e i d o p u n e I. Tekstualni dio _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije I - 11 (2) Na području Županije PPUO/G-om je moguće planirati nova eksploatacijska polja pod uvjetom da se mogu osnovati kao odobrena eksploatacijska polja u skladu s posebnim propisima, smjernicama i kriterijima ovog Plana. Članak 32. (1) Ovim Planom utvrđuje se smještanje: - planiranog magistralnog plinovoda Kozarac-Gola, planiranog međunarodnog cjevovoda za transport nafte i planiranog višenamjenskog međunarodnog produktovoda u koridor postojećeg međunarodnog cjevovoda za transport nafte JANAF - a (Sisak - Virje - Mađarska), u skladu s posebnim propisima koji osiguravaju prostornu, funkcionalnu i ekološku zaštitu. Članak 33. (1) Ovim Planom utvrđen je postojeći koridor za novu 400 kV poveznicu Sisak – Ernestinovo. (2) U planovima užeg područja potrebno je detaljnije razraditi trasu na osnovu idejnih rješenja i stručnih podloga, uz poštivanje odredbi, smjernica i kriterija ovog Plana i posebnih propisa. Članak 34. (1) Na lokaciji ovim Planom planiranoj za termoelektranu (geotermalnu) PPUG-om Bjelovara se može planirati postrojenje za proizvodnju energije (električne, toplinske,…) snage veće od 20,0 MW, a u skladu s odredbama, smjernicama i kriterijima ovog Plana i posebnih propisa. 2.1.3. Građevine za postupanje s otpadom Članak 35. (1) Sukladno Programu prostornog uređenja Republike Hrvatske na području Županije ne planiraju se površine za izgradnju građevina za obradu, skladištenje i odlaganje radioaktivnog otpada. Članak 36. (1) Ovim Planom, a u skladu s odredbama posebnih propisa, utvrđene su slijedeće građevine za gospodarenje otpadom državnog značaja: - postojeća centralna jama INA-Naftaplina - postrojenje za regeneraciju tehnoloških fluida na području Općine Šandrovac, - Centar za gospodarenje otpadom (CGO) s pripadajućim postrojenjima za obradu i oporabu otpada i odlagalištem otpada na lokaciji Doline. 2.1.4. Vodne građevine Članak 37. (1) Ovim Planom utvrđuju se osnovni elementi sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Bjelovar. (2) Planovima užeg područja treba utvrditi koridore, trase i položaje građevina i uređaja.

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e I V . i z m j e n e i d o p u n e I. Tekstualni dio _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije I - 12 2.1.5. Građevine obrane Članak 38. (1) Prostor od interesa za obranu određuje se u PPUO/G-u, temeljem posebnih propisa utvrđivanjem granica vojnih kompleksa i građevina u suradnji s nadležnim tijelom obrane. Razgraničenjem treba odrediti granice vojnog kompleksa i građevina, i zaštitni pojas oko vojnih kompleksa. Zaštitni pojas je dio vojnog kompleksa koji se određuje ovisno o vrsti, namjeni i položaju građevina u prostoru. (2) Nužno je uskladiti s potrebama obrane uvjete korištenja prostora: šumskih, poljoprivrednih i vodnih površina, površina za razvoj naselja, površina izvan naselja za izdvojene namjene i zaštićenih područja. (3) Postojeće lokacije prostora od interesa obrane: - vojno skladište "Doljani", Daruvar, - kompleks "Gakovo", - OUP "Moslavačka gora", samo zone zaštite - vojarna "Bilogora". Članak 39. (1) Osnovna usmjerenja prostornog razvitka i uređenja prostora radi utvrđivanja interesa obrane su: - usmjeriti prostorno-razvojne prioritete za zaštitu interesa obrane, - uskladiti potrebe osiguranja prostora od interesa za obranu s drugim korisnicima prostora, - odrediti prostorne elemente, smjernice i kriterije za utvrđivanje prostora i sustava od interesa za obranu. (2) U stavku 3. prethodnog članka navedene su postojeće lokacije. Pojedine lokacije mogu se PPUO/G-om prenamijeniti u površine naselja, površine izvan naselja za izdvojene namjene ili druge namjene, uz suglasnost nadležnog tijela obrane. (3) U postupku donošenja PPUO/G-a mora se pribaviti mišljenje nadležnog tijela obrane. 2.2. GRAĐEVINE OD VAŽNOSTI ZA ŽUPANIJU 2.2.1. Prometne građevine s pripadajućim objektima, uređajima i instalacijama Članak 40. (1) Postojeće županijske ceste su u ovom Planu razvrstane na osnovu postojećih posebnih propisa, temeljem kojih su moguće promjene u razvrstavanju bez izmjena ovog prostornog plana. (2) Rekonstrukcija dionice ispravkom ili ublažavanjem loših tehničkih elemenata ceste ne smatra se promjenom trase. (3) Planom su utvrđeni: - koridor županijske ceste, spojne ceste brze ceste čvor Gudovac do zapadne obilaznice Bjelovara, uz poslovnu zonu Korenovo. - alternativna spojna cesta županijskog značaja – između planirane brze ceste Pakračkookučanskog smjera (Okučani – Pakrac – Daruvar – Grubišno Polje) i naselja Sirač

P r o s t o r n i p l a n B j e l o v a r s k o – b i l o g o r s k e ž u p a n i j e I V . i z m j e n e i d o p u n e I. Tekstualni dio _____________________________________________________________________________________________________ Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije I - 13 - trasa planirane spojne ceste županijskog značaja između županijske ceste ŽC 3167 i planirane brze ceste Kutina-Garešnica-Daruvar-Grubišno Polje-Virovitica. - trase spojnih cesta županijskog značaja između planirane brze ceste Pakračko-okučanskog smjera (Okučani – Pakrac – Daruvar – Grubišno Polje) i državnih cesta DC26 i DC5. Članak 41. (1) Planom je utvrđena poželjna promjena u razvrstavanju lokalne ceste L 37155 u županijsku cestu na dionici od Ž 3172 do D. Grahovljana, te se za istu ovim Planom utvrđuje koridor županijske ceste. Članak 42. (1) Željeznički prometni pravci, željezničke pruge od značaja za lokalni promet zadržavaju svoj položaj u prostoru u već zauzetim koridorima: - L203 Križevci - Bjelovar - Kloštar, - L204 Banova Jaruga - Daruvar - Pčelić odvojnica (rasputnica). Članak 43. (1) Na mjestu letjelišta u Grabovnici i Daruvaru planira se izgradnja zračnih pristaništa sa svim potrebnim pratećim sadržajima. Odnosnim PPUO/G-om treba im utvrditi odgovarajuće površine. (2) Letjelište u Brezovcu namijenjeno sportskim i lakim komercijalnim zrakoplovima do 6,5 tona zadržava svoj položaj u prostoru. Odnosnim PPUO/G-om treba mu utvrditi odgovarajuću površinu, a obzirom da mu je razvoj ograničen zbog postojećih infrastrukturnih koridora, po potrebi iznaći i zamjensku lokaciju. Članak 44. (1) PPUO/G će odrediti radio-relejni koridor prema posebnim propisima. Građevine koje će se graditi unutar tog koridora i one izvan njega, a visine veće od 35 m, gradit će se sukladno posebnim uvjetima građenja. 2.2.2. Energetske građevine Članak 45. (1) Ovim Planom utvrđuje se smještanje regionalnog plinovoda Bjelovar - Sv. Ivan Žabno u koridor postojećeg plinovoda Bjelovar - Križevci, u skladu s posebnim propisima koji osiguravaju prostornu, funkcionalnu i ekološku zaštitu. Članak 45a. (1) Ovim Planom utvrđeni su načelni koridori 110 kV dalekovoda: - Virje - Mlinovac, - Mlinovac - V. Grđevac - M. Zdenci - Daruvar - Pakrac, - DV za buduću TS Garešnica, - spoj buduće TS Čazma na postojeći 110 kV DV Ivanić – Koprivnica, - spoj buduće TS V. Korenovo na postojeći 110 kV DV Bjelovar – Čazma. (2) U planovima užeg područja potrebno je detaljnije razraditi trasu na osnovu idejnih rješenja i stručnih podloga, uz poštivanje odredbi, smjernica i kriterija ovog Plana i posebnih propisa.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=