KORISNI LINKOVI

Bjelovarsko-bilogorska županija Regionalna razvojna agencija LORA

WEB GIS PREGLEDNIK

prostornih planova Bjelovarsko - bilogorske županije

Javna rasprava o prijedlogu IV. izmjena i dopuna PPUG Grubišnog Polja

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD GRUBIŠNO POLJE
Upravni odjel za stambeno-komunalne
djelatnosti i uređenje prostora


Na temelju članka 94. i 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine” broj 153/13) i članka 2. Zaključka Gradonačelnika Grada Grubišnog Polja (Klasa: 650-02/17-01/1, Ur.broj: 2127/01-04/01-17-16 od 10. veljače 2017. godine), Upravni odjel za stambeno-komunalne djelatnosti i uređenje prostora, kao nositelj izrade, objavljuje

JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA GRUBIŠNOG POLJA


I.

Javni uvid u Prijedlog IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Grubišnog Polja traje od 24. veljače do 3. ožujka 2017. godine, a elaborat će biti izložen svakog radnog dana od 8:00 do 14:00 sati u zgradi Grada Grubišno Polje u Grubišnom Polju, Trg bana J. Jelačića 1/I (gradska vijećnica), te objavljen na web stranici Grada Grubišno Polje (www.grubisnopolje.hr).


II.

Za vrijeme javnog uvida održat će se jedno javno izlaganje i to:

- u Grubišnom Polju, u zgradi Grada Grubišno Polje, Trg bana J. Jelačića 1/I (gradska vijećnica) 1. ožujka (srijeda) 2017. godine u 10:00 sati.

 

III.

Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Grubišnog Polja mogu se davati na slijedeći način:

- javnopravna tijela
dostavom pisanih očitovanja nositelju izrade na adresu: Grad Grubišno Polje, Upravni odjel za komunalne djelatnosti, Trg bana J. Jelačića 1, 43290 Grubišno Polje do 6. ožujka 2017. godine,

ostali sudionici:
upisivanjem prijedloga i primjedbi u Knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Grubišnog Polja,
davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
dostavom pisanih očitovanja nositelju izrade na adresu: Grad Grubišno Polje, Upravni odjel za komunalne djelatnosti, Trg bana J. Jelačića 1, 43290 Grubišno Polje do 6. ožujka 2017. godine.


Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku, čitljivo napisani i/ili potpisani uz adresu davatelja neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.


KLASA: 350-02/17-01/1
UR.BROJ: 2127/01-04/01-17-17

U Grubišnom Polju,10. veljače 2017. godine


PROČELNIK

Željko Margeta, dipl. ing. geod.